Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Educació especial. Tractament educatiu de les necessitats educatives especials. Estratègies i processos d’integració. Àmbits específics d’intervenció. Integració escolar i social. Sistemes i experiències d’integració. La recuperació escolar.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Montserrat Vilà Suñé

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 17-18:30

Altres Competències

  • Les intencions generals referides al context didàctic que ens proposem són: A. Fomentar l’estructuració de les múltiples i complexes interrelacions conceptuals i metodològiques de l’àmbit d’estudi de l’assignatura, tant en el marc del currículum pedagògic en què s’integra com també en d'altres camps disciplinars (educatius i no educatius: sociològics, psicològics, etc.) amb els quals manté relació, facilitant-se així una aproximació interdisciplinària al fet educatiu. B. Promoure actituds reflexivo-crítiques sobre els estereotips polítics i socio-culturals que classifiquen, jerarquitzen, segreguen i exclouen en nom de les diferències individuals. C. Afavorir un clima de comunicació i interacció de grup que permeti l’aprenentatge compartit i cooperatiu, mantenint i transmetent a l’alumnat una actitud d’indagació, comprensió, cooperació i anàlisi crítico-reflexiva davant les situacions problemàtiques que plantegen les pràctiques de resposta educativa a la diversitat en els centres i els grups-aula. D.Potenciar la recerca documental i l’ús de fonts d’informació diverses (teòriques, experiencials, etc.), per a desenvolupar processos actius de construcció i reconstrucció del coneixement sobre la diversitat en educació per mitjà del plantejament d’hipòtesis, el contrast d’interpretacions, l’intercanvi d’informacions, el desenvolupament de processos d’anàlisi-síntesi, etc. Pel que fa als objectius orientats a l’aprenentatge ens proposem: A. Conèixer i interpretar diferents propostes teòrico-pràctiques en el marc de l’educació en la diversitat. B. Conèixer i valorar els canvis estructurals, organitzatius i qualitatius que exigeix l’educació en la diversitat i les implicacions sobre els diferents components del currículum. C. Conèixer i interpretar la concepció de diversitat i la orientació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge que es defineixen en el marc curricular oficial. D. Comprendre la necessitat d’una organització ecosistèmica de l’escola com a recurs i mitjà de gestió d’un currículum flexible. E.Conèixer i valorar les implicacions organitzatives, metodològiques i de clima de centre i grup-aula que pressuposa la planificació i el desenvolupament de contextos d’ensenyament-aprenentatge en el marc de la resposta a la diversitat de tot l’alumnat E. Conèixer i comprendre les principals competències, habilitats i actituds dels diferents professionals implicats en la resposta educativa a la diversitat, en especial del professional de la psicopedagogia, tot coneixent i analitzant l’actuació en col·laboració de professionals.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA. MÉS ENLLÀ DE LA INTEGRACIÓ: LA EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT. A. L'Educació en la Diversitat: referents teòricoideològis i implicacions en la pràctica educativa. B. El concepte de diversitat en el model educatiu oficial

2. UNITAT FORMATIVA. LA PRÀCTICA EDUCATIVA. COM ENSENYAR PER APRENDRE SIGNIFICATIVAMENT I DONANT RESPOSTA A LA DIVERSITAT. A. El marc curricular oficial i l'educació en la diversitat. El procés de personalització del currículum. B. Els contextos d'ensenyament-aprenentatge i l'educació en la diversitat a l'escola: aspectes organitzatius de centre i serveis i professionals de suport. C. Els processos d'ensenyament-aprenentatge en el grup-aula i l'educació en la diversitat: l'organització espai-temps, l'avaluació com a regulació, la interacció social a l'aula (estructura d'aprenentatge cooperatiu), etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 7,00 9,00 16,00
Elaboració individual de treballs 2,00 15,00 17,00
Lectura / comentari de textos 11,00 18,00 29,00
Sessió participativa 10,00 17,00 27,00
Sessió pràctica 11,00 12,00 23,00
Treball en equip 7,00 14,00 21,00
Tutories de grup 9,00 0 9,00
Visionat/audició de documents 4,00 4,00 8,00
Total 61,00 89,00 150

Bibliografia

  • Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas.. Madrid: Narcea.
  • Barton , L. (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.
  • Echeita, G. (2006). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. . Madrid: Narcea.
  • Jiménez, P.; Vilà, M. (1999). De Educación Especial a Educación en la Diversidad. Málaga: Aljibe.
  • Puigdellívol, I. (2005). La educación especial en la escuela integrda (6è). Barcelona: Graó.
  • Revista de Educaión Especial (20002004). Málaga: Aljibe.
  • Stainback, Susan, Stainback, William (cop. 1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
  • SUPORTS. Vic: EUMO.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1. Combinació de l’exposició per part de la professora dels principals continguts dels diferents temes combinat amb el debat i la discussió en gran grup La participació i la implicació de l’alumnat a les sessions de classe i, concretament en les discussions col•lectives, juntament amb d'altres activitats (2, 3, 4, 5 i 10), té un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura
2. Lectura i l’anàlisi de textos o documents referents a aspectes significatius dels continguts del programa. Lectura individual i an'alisi i discussió en petit grup, primer, i en gran grup, després. La participació i la implicació de l’alumnat a les sessions de classe i, concretament en les discusions en petit i gran grup fruit de l'anàlisi de textos o documents té, juntament amb d'altres activitats (1, 3, 4, 5 i 10), un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura .
3. Elaboració individual del mapa conceptual dels apartats d'un article de Climent Giné2004) :"La Pràctica Assessora a Examen. Modelos de asesoramiento en atención a la diversidad".

Comentari i discussió en gran grup sobre el disseny del mapa i, sobretot, sbre els conceptes que hi apareixen (el seu significat, les relacions entre ells, etc.)
Lliurament obligatori del Mapa elaborat individualment. Tant la valoració de la qualitat del mapa com la participació en al discussió grupal té, juntament amb d'altres activitats (1, 2, 4, 5 i 10), un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura
4. Compleció i interpretació escrita d'un Mapa Conceptual sobre el model de l'Educació Inclusiva presentat per la professora.
Treball en petit grup o en parelles.
Lliurament obligatori de la interpretaciuó escrita del mapa (per grups petits o parelles). Tant la valoració de la qualitat i nivell d'elaboració del text escrit com la participació en al discussió grupal té, juntament amb d'altres activitats (1, 2, 3, 5 i 10), un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura
5. Visionat d’un dels documentals del programa de TV3 ”60 minuts” titulat “Un món a la mà”. En aquest video es mostra una experiència d’integració d’una alumna amb deficiència visual i auditiva a l’ESO a Catalunya, analitzant-se aquest procés educatiu des de diferents perspectives: la pròpia alumna, el professorat (tutor/a i de suport, equips directius), família, companys, administració...

En aquesta anàlisi, realitzada en grups de 3-4 alumnes, es treballa el concepte i la pràctica del model de l'escola inclusiva en base al següent guió:

1. Quins postulats de l’escola inclusiva es donen en major grau en l’experiència d’integració presentada en el vídeo?

2. Quins postulats de l’escola inclusiva es donen en menor grau en l’experiència d’integració presentada en el vídeo?

3. Quins canvis s’haurien d’introduir, en l’actual ordenació del sistema educatiu, per tal que els postulats de l’escola inclusiva es puguin generalitzar a l’hora d’atendre, en els IES de secundària, tot l’alumnat amb necessitats educatives especials?

4. Quins d’aquests canvis considereu més factibles, a curt termini, i quins menys factibles?
La participació i la implicació de l’alumnat a les sessions de classe i, concretament en el treball en petit grup, primer i en gran grup, després, sobre l'anàlisi d'aquest reportatge, té, juntament amb d'altres activitats (1, 2, 3, 4 i 10), un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura.
6. TREBALL EN GRUP amb el propòsit d’analitzar, sintetitzar, interpretar i valorar, a través de la lectura dels textos corresponents, diferents experiències pràctiques (projectes actuals i reals) per atendre la diversitat educativa. Aquest treball en equip es realitza amb la col•laboració, orientació i assessorament directes per part de la professora durant part del crèdits teòrics de l’assignatura, i alhora requereix de seguiment tutorial. L’activitat realitzada per cada equip ha de ser presentada al grup-classe i a la professora per tal de ser discutida i analitzada en gran grup; aquesta presentació es preveu fer a partir de la segona quinzena de maig. Els criteris generals que han de guiar la realització d’aquesta activitat són:
• Lectura individual, reflexiva i crítica, del text escollit per l’equip de treball.
• Discussió col•lectiva de l’equip sobre els trets principals que defineixen el text llegit: perspectiva teòrica de base; aspectes contextuals de l’experiència exposada; estructura dels continguts que s’hi presenten; aportacions innovadores en relació amb la resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de tot l’alumnat, en relació amb l’àmbit d’intervenció professional del psicopedagog, etc.; d’altres observacions, etc.
• Elaboració d’una síntesi (3-4 fulls com a màxim) de les qüestions més rellevants extretes de l’anàlisi del text, o sigui, d’aquells aspectes que es creuen de major interès formatiu i professional per als companys del grup-classe.
Lliurament obligatori.

Criteris:
1. Presentació i elaboració de la síntesi: ajustament de la informació presentada als objectius de l’activitat; rigor conceptual del continguts exposats: coherència i claredat en la presentació i estructuració de les idees expressades; anàlisi reflexivo-crítica dels continguts presentats (adequació, aprofundiment, pertinència...)
2. Exposició oral: A l’inici de l’exposició (presentació i contextualització general de l’experiència exposada i de l’estructuració temàtica seguida); Durant l’exposició (claredat i estructuració en els continguts exposats); Durant l’exposició (transmissió de les idees principals de la lectura realitzada, de les idees de màxim interès per a futurs/es psicopedagogs/gues, ús de recursos com transparències, esquemes, etc. per afavorir la comprensió i l’escolta dels companys/es, ús d’estratègies metodològiques que afavoreixin l’interès i participació dels companys/es).

El valor del Treball Grup és de 2,5 punts en la qualifcació final de l'assignatura.
7. PRÀCTICA AULA 1. TALLER DE CONTES. El tractament de la diversitat als contes infantils

Aquesta Pràctica d’Aula 1 té com a objectiu la interpretació i l’anàlisi de diversos contes infantils actuals per observar-hi i constatar-hi diversos models a l’hora d’entendre i tractar la diversitat.

Es realitzarà en dues sessions de dues hores.
El treball a l’aula d’aquesta PA1 es farà en petit grup i consistirà a:

• Fer, a partir d’unes pautes de treball donades, l’anàlisi de dos contes, i a
• Elaborar un conte infantil, el qual ha d’incloure la justificació de la tria de l’argument i l’explicació breu de com s’utilitzaria el conte com un material didàctic per treballar la diversitat.
Lliurament obligatori, en grup, de:

1.L’anàlisi de dos contes, a partir d’unes pautes de treball donades.

2.Un conte infantil d'elaboració pròpia, el qual ha d’incloure la justificació de la tria de l’argument i l’explicació breu de com s’utilitzaria el conte com un material didàctic per treballar la diversitat.

La valoració d'aquestes dues activitats fa mitjana amb la valoració de la Pràctica Aula 2 (activitat 8) i té un valor de 2,5 punts en la qualificació final de l'assignatura.
8. PRÀCTICA AULA 2. TALLER SOBRE L'APRENENTATGE COOPERATIU

Es programen 2 sessions (aprox. 2 hores cadascuna), l'objectiu de les quals es conèixer els trets característiques de l'estructura cooperativa de l'aprenentatge des del punt de vista conceptual i també pràctic. Aquestes sessions estaran coordinades per la professora de l'assignatura però impartides per professionals externs.
Lliurament obligatori individual de:

1. Un breu document escrit (3-5 pàgines) en el qual s’exposi : a) Quines són, al teu entendre, les funcions que hauria de fer el psicopedagog (en qualitat de membre de l’EAP a infantil-primària o de professor de Psicologia i Pedagogia i EAP a secundària) de cares a promoure als centres experiències que responguin als principis de l’estructura d’aprenentatge cooperativa. b) Quins penses que són els principals obstacles i les principals dificultats amb què, en el marc actual del nostre sistema educatiu a primària i a secundària, s’hauran d’enfrontar aquells equips docents i/o professionals especialistes que treballin per a promoure i estendre experiències basades en una estructura cooperativa de l’aprenentatge?


Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part de la professora, d’aquesta activitat són:
• Coherència i claredat en l’exposició i estructuració de les idees expressades

• Interrelació, anàlisi i contrast entre els continguts teòrico-pràctics referits al tema específic d’aquestes sessions (coneguts i/o extrets del dossier ) i els coneixements i les experiències conegudes fins ara pel que fa al perfil professional del psicopedagog

• Interrelació, anàlisi i contrast entre els continguts teòrico-pràctics referits al tema específic d’aquestes sessions (coneguts i/o extrets del dossier ) i el coneixement sobre el model educatiu i les pràctiques educatives que caracteritzen actualment el nostre sistema educatiu.La valoració d'aquestes da síntesi reflexiva fa mitjana amb la valoració de la Pràctica Aula 1 (activitat 7) i té un valor de 2,5 punts en la qualificació final de l'assignatura.
9. SÍNTESI CRÍTICO-REFLEXIVA
Individualment, cada estudiant ha de realitzar un treball de síntesi reflexivo-crítica dels principals conceptes i nocions teòrico-pràctics treballats.
La professora proposa unes pautes orientatives que cal entendre no solament des de la descripció conceptual que en elles s’hi planteja, sinó des del vessant reflexiu i crític que personalment cada estudant ha fet i va fent en relació amb els continguts tractats durant el semestre de l’assignatura. També cal especificar en aquesta anàlisi-reflexió, l'opinió i els criteris pel que fa a les principals funcions i tasques que el professional de la psicopedagogia pot exercir en relació amb l’àmbit educatiu concret de què es tracta.
Activitat individual de lluirament obligatori.
Els criteris de valoració són:

1. Ajustament de la informació presentada als objectius i continguts principals tractats a l’assignatura
2. Rigor conceptual del continguts exposats
3. Coherència i claredat en l’exposició i estructuració de les idees expressades
4. Anàlisi reflexivocrítica dels continguts presentats (adequació, aprofundiment, pertinència...)
5. Interrelació i contrast entre coneixements i experiències de la pràctica (viscudes, conegudes i/o analitzades) i els plantejaments teòricolegals (coneguts i/o analitzats)
6. Ampliació de la informació en base a les referències bibliogràfiques proposades en els diferents temes del programa de l’assignatura
7. Ajustament en els aspectes formals (correcció gramatical, presentació text sobre paper, referències bibliogràfiques...)La valoració d'aquesta síntesi reflexivo-crítica té un valor de 3,5 sobre la qualificació final de l'assignatura.
10. TUTORIES.

Individuals i/o en grup per al seguiment i orientació de totes i cadascuna de les activitats.
La participació i la implicació de l’alumnat a les sessions de tutoria té, juntament amb d'altres activitats (1, 2, 3, 4, i 5), un valor d'1,5 punts en la qualificació final de l'assignatura .

Qualificació

L'avaluació consta de dues dimensions: l'avaluació de l'alumnat, i la del programa i la professora.
En primer lloc, pel que fa a l'avaluació del programa de l'assignatura i de la professora, aquesta es porta a terme bàsicament a través de dues estratègies: per un costat, es planteja un qüestionari escrit que s'ofereix a l'alumne/a perquè el respongui, individualment, voluntària i anònima, i el lliuri a la professora abans de finalitzar l'assignatura; i, d'altra banda, aquesta avaluació es planteja també a nivell de discussió en gran grup, en la mesura que es dediquen diferents moments al llarg del semestre per a valorar, conjuntament alumnat i professora, el desenvolupament general de l'assignatura (el propi programa en els seus diferents components i també l'actuació docent).
En segon lloc, l'avaluació de l'alumnat es proposa constatar l'aprenentatge dels principis teòrics i la seva incidència en la pràctica, així com també l'acostament a una construcció pròpia sobre els aspectes conceptuals i pràctics treballats.
En aquest sentit, doncs, l'avaluació de l'alumnat contempla les 10 activitats d'avaluació descrites en aquest programa.
Concretament,la qualificació final de cada alumne/a es proposa que s'obtingui d'atorgar a cadascuna de les activitats d'avaluació el següent valor numèric:

* Activitats 1, 2, 3, 4, 5 i 10, valorades conjuntament: 1,5 punt.

* Activitat 6: 2,5 punts

* Activitats 7 i 8, valorades conjuntament (mitjana): 2,5 punts

* Activitat 9: 3,5 puntsLes activitats 6, 7, 8 i 9 són de lliurament obligatori per a aprovar l'assignatura.

Observacions

Sobre la BIBLIOGRAFIA

Al marge de la bibliografia bàsica d'aquest programa, per cadascun del temes tractats i cadascuna de les activitats realitzades es concretaran les referències bibliogràfiques específiques.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.