Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT ALBERT PLANAS  / MONTSERRAT PASQUINA SERIOL

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl-dc 18:30-20 31

Altres Competències

 • ? Entendre el concepte d'àmbit d’intervenció, tot establint les seves bases dintre del marc més general de l’educació i de la Pedagogia, aconseguint transmetre una accepció de la professió que integri i superi les seves diverses accepcions, facilitant-ne un concepte dinàmic, integratiu i flexible. ? Facilitar elements que ajudin a comprendre el procés de socialització i la seva relació amb els processos educatius, possibilitant l’anàlisi de la crisi dels agents clàssics de socialització i la justificació de l’aparició de nous agents i espais emergents de socialització. ? Descriure i analitzar els diversos àmbits d’intervenció de la pedagogia, molt especialment d’aquells on el/la pedagog/a s’està convertint en una figura professional emergent. ? Treballar les principals funcions del pedagog/a en els diversos àmbits de l’educació formal i no formal. ? Facilitar coneixements teòrics amb orientació pràctica i directament relacionada amb les diferents realitats socioeducatives, per tal que aquests coneixements resultin d’utilitat per a la posterior acció professional. ? Reforçar l’adquisició d’uns coneixements i d’unes actituds obertes al canvi i a la transformació de la societat, tot facilitant elements que ajudin a comprendre els actuals processos de transformació social per tal d’adequar-hi la intervenció socioeducativa.

Continguts

1. CONTINGUTS EDUCACIÓ FORMAL (Judit Albert) _______________________________________________________________ UNITAT FORMATIVA 1: L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS CENTRES EDUCATIUS Tema 1- Models d’orientació educativa i intervenció psicopedagògica. - Concepcions epistemològiques sobre l’aprenentatge i currículum. - Finalitats de l’orientació i intervenció psicopedagògica. - Àmbits de l’orientació i intervenció. - Enfocaments dominants. - El model col.laboratiu des d’un enfocament educacional constructiu. - Funcions de l’assessor psicopedagògic. - Concepcions i actituds dels assessorats. Tema 2- La intervenció en els centres educatius. - Models d’intervenció. - Objectiu de la intervenció. - Funcions i tasques del pedagog. - Plans de treball i d’intervenció. UNITAT FORMATIVA 2: EL PROCÉS D’APRENDRE. Tema 3- El procés d’aprendre. - Concepte d’aprenentatge. - Teories sobre l’aprenentatge. El procés des del constructivisme. - El procés d’aprendre des de l’aprenent. - El/la pedagog/a com a facilitador de l’aprenentatge personal. Tema 4- La comunicació del/de la pedagog/a - La comunicació no verbal i la relació entre les persones que es comuniquen - Fenòmens paralingüístics - El cos més enllà de les paraules - Els espais UNITAT FORMATIVA 3: ÀMBITS GENERALS D’INTERVENCIÓ DES DE L’EDUCACIÓ FORMAL. Tema 5- Les organitzacions socials educadores i els organismes col.laboradors - Les organitzacions com a escenaris de la intervenció pedagògica. - L’organització com a sistema. - El centre educatiu com a organització. - La direcció i gestió de centres educatius. - Gestió de supervisió del sistema educatiu. - Organismes col.laboradors Tema 6- L’educació infantil, primària i secundària - L’orientació i intervenció psicopedagògica en l’educació infantil i primària. - Els rols del/de la pedagog/a a l’educació secundària - Els plans individualitzats - Coordinacions del/de la pedagog/a Tema 7- El/la pedagog/a i l’atenció a la diversitat. - La necessitat educativa. Tractament i tipus. - L’ensenyament personalitzat. - Els centres d’educació especial. - Recursos per a la diversitat. - La UEC i la USEE. Tema 8- La convivència en els centres educatius. - El model integrat de millora de la convivència. - Els conflictes escolars. - La gestió democràtica de les normes. - La motivació - La disrupció a l’aula. CONTINGUTS EDUCACIÓ NO FORMAL (Montse Pasquina) _______________________________________________________________ Tema 1 – Presentació - Educació formal, no formal i informal. - Àmbits d’intervenció pedagògica en contextos d’educació no formal: Introducció general. - Perfils professionals. Tema 2 - Àmbit sociocultural i de lleure - Equipaments, projectes i programes d’animació sociocultural i dinamització comunitària Tema 3 - Àmbit de la cultura - Equipaments, projectes, programes i serveis adreçats a la divulgació, foment, difusió i creació cultural. Tema 4 - Àmbit sociosanitari o de la salut - Projectes d’intervenció educativa en atenció primària, salut mental. - Discapacitats psíquiques i altres, addiccions i drogodependències. - Projectes d’educació per a la salut. Tema 5 - Àmbit risc social - Equipaments, projectes, programes i serveis adreçats a la protecció a la infància. - Atenció a les famílies en situació de risc social i llur inserció. Tema 6 - Àmbit justícia - Equipaments, projectes, programes i serveis adreçats a la reeducació i reinserció social de joves i adults amb mesures penals alternatives o ingrés penitenciari. Tema 7 - Àmbit igualtat i inclusió - Equipaments, projectes, programes i serveis adreçats a l’acollida, la inclusió social, la sensibilització pública i la igualtat d’oportunitats de persones en situació de desigualtat (immigrats, dones...) Tema 8 - Àmbit promoció econòmica i laboral - Equipaments, projectes, programes i serveis de formació per a organitzacions (empreses, administració pública, patronals, sindicats...). - Formació ocupacional (centres de dia, centres especials de treball, escoles taller...) - Formació permanent i contínua - Serveis d’orientació i inserció laboral Tema 9 - Altres àmbits - Àmbit editorial, audiovisual i de mitjans de comunicació - Àmbit de consum i medi ambient - Àmbit recerca i investigació educativa Tema 10 - Les funcions del pedagog/a (I) - Diagnosi, establiment d’objectius, creació, disseny i planificació (programes, accions, projectes, serveis, instruments...). - Gestió, direcció i coordinació de programes i d’entitats. - Intervenció o/i dinamització (metodologia), seguiment i avaluació de programes i d’equips d’intervenció socioeducativa. Tema 11 - Les funcions del pedagog/ga (II): - Assessorament, supervisió, orientació i formació tècnica i professional. Tema 12 - Les competències - Coneixements, habilitats i actituds del/de la pedagog/ga.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • ANTÚNEZ, S. GAIRÍN, J. (1999). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó.
 • ASSOCIACIÓ CATALANA DE PEDAGOGS (1997). Experiència i realitat del pedagog en en l’àmbit laboral.. Barcelona: Col·legi de Pedagogos.
 • BADIA, A.; MAURI, T.; MONEREO, C. (coords.) (2006). La práctica psicopedagógica en educación no formal. Barcelona: Editorial UOC.
 • BARBERO, J.M.; CORTES, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social.. Madrid: Alianza Editorial.
 • BONALS, J. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Barcelona: Graó.
 • COMELLAS, M.J. (2005). L’orientació psicopedagògica en el marc escolar, familiar i social. Barcelona: UaB.
 • FILELLA GUIU, G. (coord.) (1999). La intervenció psicopedagògica en el context no formal. Models d’orientació. Lleida: Pages Editor.
 • CARDÚS, S. (2000). El desconcert de l’educació. Barcelona: La Campana.
 • COLL, C. (et al.) (2002). El constructivismo en el aula. Barcelona.: Graó.
 • IMBERNON, F (coord.) (1999). La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro immediato. Barcelona: Graó.
 • MONEREO, C. I SOLÉ, I (1996). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Editorial.
 • MONEREO FONT, C. (2003). Models d’orientació i intervenció psicopedagògica.. Barcelona: UOC.
 • NEGRO MONCAYO, A. (2006). La orientación en los centros educativos.. Barcelona: Graó.
 • PLANELLA, J. (coord.) (2006). La pedagogía social en la sociedad de la información. . Barcelona: UOC.
 • RIERA, J. (1998). Concepto, formación y profesionalización de el educador social, el trabajador so. Valencia: Nau Llibres.
 • SARRATE, Mª. L. (Coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. . Madrid: UNED.
 • TORREGO, J.C (coord.) (2006). Modelo integrado de mejora de la convivencia. . Barcelona: Graó.
 • TRAVERSET, M. (2007). La pedagogía sistémica. Barcelona: Graó.
 • TRILLA, J. [et al] (1998). La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. Barcelona: Ariel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA
_______________________________________________________________

1. Criteris d’avaluació i qualificació

El procés d’avaluació serà sistemàtic i continu, per tal de permetre conèixer l’adquisició dels diferents objectius d’aprenentatge i informació del progrés de l’alumne, efectuant un seguiment integrat en el procés didàctic. A tal efecte es contemplarà la implicació i la participació activa de l’alumne, les aportacions i la realització dels exercicis proposats a les sessions de classe, la realització dels treball proposats, a concretar, així com la superació d’una prova final de conjunt.

La qualificació final serà el resultat de la combinació de la valoració de totes les activitats del curs.

Un 40% correspondrà a les lectures realitzades personalment i treballades al llarg de les diferents classes (veure pla de treball de l’assignatura). Es tracta de reflectir les aportacions de les posades en comú i presentació d’un informe de cadascuna de les lectures (seguint el guió proposat). També als tres informes de visites de professionals.
Un 10 % farà referència a les aportacions realitzades a l’aula sobre les lectures i les dinàmiques. El professor en farà el registre pertinent de les intervencions.
Un 50 % a una prova escrita de caràcter comprensiu a mode de síntesi, sobre els aspectes més significatius de l’assignatura.

Per acollir-se al sistema d’avaluació continuada que es proposa aquí, cal que l’assistència a les sessions teòriques i a les pràctiques superi el 70%.

MOLT IMPORTANT: És obligatòria la presentació de TOTS els treballs escrits per poder fer la mitjana amb la nota amb l’examen final de l’assignatura, i mantenir l’avaluació continuada.

2. Acolliment a avaluació única
L’alumnat que no desitgi o que no pugui seguir el procés d’avaluació continuada es podrà acollir al sistema d’avaluació única que consistirà en un examen final el dia que s’assenyali oficialment. La prova o examen final serà escrita, i diferent a la que realitzaran els alumnes que optin per l’avaluació continuada, i versarà sobre el contingut del programa, tenint com a referència els materials i les lectures explicitats treballats a l’aula.

Per poder acollir-se a aquest sistema d’avaluació única serà requisit imprescindible haver-ho comunicat per escrit als professors.

3. Les lectures i treballs obligatòries per superar el curs.


1. Lectures obligatòries (formal)

a. FIORENZA, A. i NARDONE, G. (2004): La intervención estratégica en los centros educativos (fragment). Herder. Barcelona.

2. Lectures obligatòries (no formal)

a. CASADEVALL, R. (2005): El pedagog: qui és, què fa, en què és competent. Apunts d’aula. Universitat de Girona.
b. RIERA, J. (1998) Concepto, formación y profesionalización de el educador social, el trabajador social y el pedagogo social. Valencia: Nau Llibres.
c. FEDAIA (2006): “Definició de centre obert amb criteris de qualitat. Annex 1: Funcions de l’equip de professionals dels Centres Oberts”. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa. Nº 32, abril. p.135-141 (funcions comunes i específiques, valoració del paper organitzador que atorga al director, proposes compartir funcions amb d’altres professionals? Quines i perquè?.
d. RODRIGUEZ ROCA, J. (coord.) (2004): Avaluació i tècniques d’intervenció social. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Barcelona. Mòdul didàctic 4: “Avaluació de les intervencions socials”.
e. ROMÁN, M. (1999): Guía práctica para la elaboración de proyectos sociales. CIDE.


Lectura, informe (comentari de les idees principals i valoració crítica).

3. Informe de cada intervenció dels professionals. Els informes de cada lectura i de les intervencions dels professionals fetes a l’aula, han de ser breus, no es tracta de fer cap mena de monogràfic per cadascuna.

Els alumnes que no puguin assistir no podran realitzar un informe sobre les aportacions dels professionals. Alternativament, s’ofereix la possibilitat de fer un monogràfic del tema que s’hi ha tractat (protecció a al infància, entitats, treball comunitari, EAP, pla entorn, intervenció), especificant, a més de descriure d’una manera general l’àmbit, els aspectes més importants del treball professional del pedagog/a.

4. Prova escrita sobre els continguts i la bibliografia exposats a l’assignatura el dia previst en el calendari d’exàmens de la facultat. Aquesta prova serà diferent pels alumnes que no facin l’avaluació continuada.

5. Entrevista a un/a pedagog/a (opcional): Institució on treballen, projecte en el que treballa, objectius, activitats i tasques diàries, funcions, quins requisits exigirien a un pedagog/a que sol•licités feina en el seu sector laboral, vies d’accés existents per a treballar en aquest àmbit, necessitats de formació que se’n deriven.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.