Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA FALGAS ISERN

Altres Competències

 • OBJECTIUS. -Fomentar la reflexió sistemàtica sobre l'ensenyament-aprenentatge de la llengua en els primers anys.
 • - Conèixer els elements que intervenen en el procés d'adquisició d'una nova llengua.
 • - Analitzar les condicions, criteris i estratègies de programes d'intervenció lingüística. Reflexionar sobre les variables d'aplicació del Programa d'Immersió.
 • - Valorar i reflexionar sobre el paper de l'ensenyant en el marc educatiu de diversitat lingüística.
 • - Adquirir criteris per dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació per desenvolupar les habilitats lingüístiques de manera global i comunicativa en un context d'adqusició d'una nova llengua.
 • - Analitzar el tractament del llenguatge en el currículum d'educació infantil i en les activitats d'aula. Reconèixer el paper funcional de la llengua escrita a EI.
 • - Conèixer els processos que intervenen en l'adquisició i desenvolupament de la lectura i de l'escriptura.
 • - Analitzar estratègies metodològiques i didàctiques que afavoreixen el desenvolupament de la lectura i de l'escriptura a l'educació infantil.
 • - Valorar la necessitat d'optimitzar la intervenció pedagògica i de fomentar la funcionalitat del llnegautrge escrit a EI.
 • - Reflexionar sobre les perspectives i enfocaments del procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita.
 • - Adquirir criteris per programar unitats o seqüències didàctiqeus per afavorir el procés de construcció i desenvolupament del llengautge escrit en un marc global i comunicatiu.
 • - Mantenir una expressió oral i escrita fluïda per estimular l'ús correcte de la llengua a l'aula i a l'escola.

Continguts

1. BLOC 1: ADQUISICIÓ D'UNA NOVA LLENGUA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          1.1. Aspectes que orienten el tractament d'una nova llengua a l'educació infantil.

          1.2. La intervenció didàctica per a l'adqusició d'una nova llengua en el marc de diversitat lingüística.

                    1.2.1. - La intervenció de la mestra o del mestre en el desenvolupament lingüístic dels nens i de les nens que tenen una llengua familiar diferent a la de l'escola.

                    1.2.2. - Paper de l'infant en el procés d'aprenentatge del nou codi lingüístic.

                    1.2.3. - Activitat d'ús de la llengua en el marc de l'aula, l'escola i l'entorn proper.

                    1.2.4. - Criteris metotològics i organitzatius afavoridors d'un clima d'aula on s'aprèn llengua.

2. BLOC 2: EL CURRÍCULUM DE LLENGUATGE VERBAL A EI

          2.1. - El currículum d'EI: principis psicopedagògics i lingüístics que orienten el disseny de l'àrea de llengua.

          2.2. - Relació entre el currículum i la programació d'aula: de les capacitats a les activitats

          2.3. - Tractament de la llengua escrita a l'etapa 0-6.

          2.4. - Característiques de la programació d'aula. Unitats didàctiques. Seqüències didàctiques o d'intervenció.

3. - BLOC 3: TRACTAMENT DE LA LLENGUA ESCRITA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          3.1. - Incidència de l'entorn social i cultural i de l'adult en el procés d'adquisició i desenvolupament de la llengua escrita.

          3.2. - Aspectes que condicionen el procés d'adquisició de la llengua escrita (lectura i escriptura).

          3.3. - Procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita des d'una perspectiva constructivista. Mètodes de lectura i d'escriptura.

          3.4. - Recursos i estratègies didàctiquess per a un aprenentatge significatiu i comunicatiu del llenguatge escrit. Activitats funcionals i rellevants de la llengua escrita.

          3.5. - L'avaluació. Recursos i estratègies per avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge i el desenvolupament lingüístic dels infants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Pràctiques en empreses / institucions 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Visionat/audició de documents 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Vila, Ignasi (1989). Adquisició i desenvolupament del llenguatge, : l'important és prevenir. Barcelona: Graó.
 • Teberosky, Ana (1992). Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE-Horsori.
 • Valls Juliá, Juan, Riñón Mateo, Julio Fco. coaut (1998). Los Aprendizajes tempranos, : (marco pedagógico). Barcelona: Casals.
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó.
 • Bonals, Joan (2003). Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys), : matemàtiques, llenguatge, dibuix. Barcelona: Graó.
 • Siguan, Miquel (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona: EDIUOC Proa.
 • Díez, M. Carmen (2000). Col leccionant moments. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Contextos de alfabetización inicial (2003). Barcelona: Universitat de Barcelona. ICE [etc.].
 • Graves, D.H (1991). Didáctica de la escritura. Madrid: Morata [etc.].
 • Didáctica de la lengua en la educación infantil (DL 2000). Madrid: Síntesis.
 • Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria (DL 2000). Madrid: Síntesis.
 • Educació infantil, : currículum (1992). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Julià Dinarès, Tessa (1995). Encetar l'escriure, : per un aprenentatge lúdic i funcional de la llengua escrita. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Artigal, Josep Maria (1989). La Immersió a Catalunya, : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques. Vic: Eumo.
 • Leer y escribir con sentido, : una experiencia constructivista en educación infantil y primaria (cop. 1996). Madrid: Visor.
 • Fons i Esteve, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure, : alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. Barcelona: La Galera.
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (1999). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament.
 • Miralles, M, Maruny,L i Ministral,M. (1995). Leer y escribir. volI,II,III. Madrid: Edevives.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentar la interpretació d'un llibre de la bibliografia a tot el grup, seguint un esquema compartit. Se'n farà una recomanació oral, visual i escrita. ES tindrà en compte l'espressió oral i el nivell d'expressió escrita (es tindrà en compte també com d'av. inicial)
Lectura i comentari interpretaiu i crític.
Representarà un 10% de la nota.
Es realitzarà durant el primer semestre
10
Realitzar (prèvia planficiació justificada) una intervenció en una aula amb diversitat lingüística, una práctica lingüística al voltant de la narració per afovorir la comprensió i expresió de la nova llengua. Avaluar i reflexionar sobre la interacció lingüística i l'adquisició de la nova llengua. Avaluació formativa en el disseny de la proposta en grup
Gravació de la pràctica.
Valoració final d'un 20%. Anàlisi de la situació i reflexió final individual
20
Elaborar, en petit grup, una programació integrant els continguts del bloc 1: adquisició d'una nova llengua a partir d'un context comunicatiu o format actiu al voltant del joc i la manipulació (joc) portafolis de reflexió i avaluació contínua del bloc 1, d'adquisició d'una nova llengua, amb els elements propis de la programació a EI. (anàlisi del currículum Bloc II)
Recull valoratiu de les tasques realitzades. A partir de l'elaboració d'una proposta de treball al voltantdel joc
Pauta d'elaboració i avaluació del dossier.
Integració i relació de continguts
Justificació teòrica del plantejament, aportant evidències del procés.
Representa un 20% de la nota final.
20
Portafolis personal sobre el procés d'aquisició i desenvolupament de la lectura a EI. Recull de la pràctiques realitzades i de les reflexions en grup mitjà, petit grup i individuals.
Treball continuat i sistemàtic del bloc de lectura. Contextualització de la intervenció i metodologia de la llengua escrita a EI. Individual.
Representa un 20% de la nota final.
Seguiment del procés compartit en les sessions pràctiques al voltant de la lectura
Individual. S'avaluarà, a més del contingut i del procés reflexiu, el nivell d'expressió escrita. (nivell C per aprovar)
20
Proposta de treball de llengua escrita a partir d'un supòsit pràctic o projecte
Treball elaborat a partir de les experiències i de les propostes sorgides o compartides tant a les classes pràctiques com teòriques, relacionades amb la intervenció per a l'adquisició de la llengua escrita.
Contextualització de porpostes concretes de treball.
Possibilitat de realitzar un projecte en grup
Representa un 30% de la nota final.
Amb ponderació positiva.
Participació en les diferents propostes de treball.
30
- Prova escrita del contingut del temari. Per les persones que no fan un seguiment presencial ni continuat de l'assignatura. Representa un 60% de la nota final.
La resta es considera que s'avalaua a partir de la interacció amb els altres subjectes i no es pot valorar a partir d'una prova escrita.
60

Qualificació

Mètodes docents:
Relacionar i compaginar teoria i pràctica en les valoracions, síntesis i propostes pràctiques.
Discussió i reflexió a partir de plantejaments teòrics, de lectures proposades i de l’experiència adquirida durant les pràctiques.
Treball de recerca i discussió en petits grups. Posades en comú i valoració del procés d'adquisició d'una nova llengua.
Elaboració d’activitats pràctiques per a realitzar a l’escola: programar unitats didàctiques concretes, planificar seqüències didàctiques, dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació de la llengua escrita
Observació i anàlisi directa o indirecta de propostes i situacions d’aula.
Dins els crèdits pràctics:

· S’analitzaran experiències a partir de les pràctiques realitzades, lectures i debats entre tot el grup o d’experiències indirectes ( vídeos / articles/ exposicions).
· Es planificaran programacions d’activitats globalitzadores que tractin la llengua en totes les seves habilitats.
· Es portaran a terme pràctiques d’activitats d’aula que s'analitzaran i valoraran. Dissenyar activitats reals, properes al centre on es realitzen les pràctiques, per desenvolupar un objectiu programat amb la presentació de material necessari, si és el cas.
· Es programaran seqüències didàctiques contextualitzades per desenvolupar un propòsit lingüístic concret.
· Es presentarà la interpretació d’un llibre de la bibliografia a tot el grup seguint un esquema compartit. Se’n farà una recomanació escrita i oral.
· Pràctica reflexiva al voltant del tema de la lectura a EI, que es concreta amb un portfolis docent.
. Es farà ( per parelles o en grup) una programació de llengua escrita, contextualitzada al centre on es realitzen les pràctiques o en un context donat.


Tipus d'exàmens:
S’avaluarà la capacitat de relacionar els coneixements teòrics amb les propostes pràctiques, les reflexions a partir de lectures i les aportacions didàctiques. Tant en els treballs com a la prova escrita.

Es valorarà la participació activa, el treball continuat i constant durant el curs en les activitats individuals o en petit grup.
Es farà una proposta d'avaluació contínua
Es realitzaran treballs en petit grup, individual o parelles dins els crèdits pràctics ( a partir de lectures, programació i disseny d’activitats i materials per a treballar a l’aula. També es tindrà en compte la capacitat de col·laborar en equips de treball.
Es demostrarà la interpretació d’una lectura, (dins els crèdits pràctics) d’un llibre recomanat, com a mínim, que incidirà un 10% sobre la nota final.
Es realitzarà un projecte de metodologia i intervenió en llengua escrita a partir dels coneixemens previs i de les experiències viscudes durant el pràcticum. S'elaborà un recull de totes les aportacions.
Es realitzarà una prova individual a final de curs, si és el cas. Els estudiants que segueixen regularment el curs (participació a crèdits teòrics i pràctics) podran optar per una valoració formativa que consisteix en: presentació d'un portafolis en grup, a partir de la síntesi teòrica i interpretació d’una observació del context aula en el procés d’adquisició de la llengua, la valoració d'una pràctica d'aula real al voltant de la narració , seguiment del procés d'interiorització de la lectura a EI apartir de les sessions pràctiques, seqüència didàctica per desenvolupar la llengua escrita en un context concret o projecte al voltant del tema
Per poder ser qualificat caldrà haver superat amb aprovat la tots els treballs de seguiment proposats i les activitats dels crèdits pràctics
Segons hem acordat els professors i professores de l'àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura, tant en el treballs escrits com en el exàmens i en les altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, l'hauran de superar el setembre.
ES respectaran les normes de presentació amb sentit didàctic-comunicatiu, estètic i de respecte al medi ambient (reutilització i reciclatge) A doble cara i aprofitant el paper.
També es valorarà l'actitud respecte la cura lingüística tant a nivell oral com escrit.

Observacions

L'aspecte essencial de l'assignatura gira al voltant de la relació teoria-pràctica. S'intenta relacionar els aspectes dels blocs temàtics amb el pràcticum. Es recomana, per tant, realitzar l'assignatura paral·leament al pràcticum de tercer o tenir experiència d'aula.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica
 • Literatura infantil

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.