Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Què és la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic. 2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la psicologia. 3. Epistemologia de la Psicologia:. referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix. 4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa. 5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANA BELEN GOMEZ LIMA  / MARIA EUGENIA GRAS PEREZ  / ERNEST LUZ MASERGAS  / SERGIO PASCUAL ROSA  / ANNA MARIA PUJOLRAS BARO

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Treballar en equip i demostrar responsabilitat, autoexigència i esperit de superació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la psicologia
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental

Continguts

1. Què es la Psicologia. L'objecte d'estudi de la Psicologia. Utilitat i funció del coneixement psicològic.

2. Història de la Psicologia: la Psicologia en la Filosofia. La Psicologia Científica. La clínica psicològica. Paradigmes i perspectives teòriques de la Psicologia.

3. Epistemologia de la Psicologia: referents epistemològics de la Psicologia. Característiques del coneixement psicològic i com es produeix.

4. Metodologia de la investigació psicològica. Investigació qualitativa i quantitativa. Etapes del procés d'investigació. Estudis d'observació i d'enquesta. Experiments i quasi-experiments. Classificació dels mètodes i tècniques d'investigació qualitativa.

5. La recerca bibliogràfica. Bases de dades bibliogràfiques. El format A.P.A. de citació de documents i de presentació d'informes d'investigacions.

6. L'ètica en la pràctica professional i en la recerca en Psicologia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 6,00 41,00 47,00
Elaboració individual de treballs 6,00 45,00 51,00
Exposició dels estudiants 3,00 34,00 37,00
Prova d'avaluació 12,00 45,00 57,00
Resolució d'exercicis 6,00 18,00 24,00
Sessió participativa 45,00 0 45,00
Sessió pràctica 19,00 20,00 39,00
Total 97,00 203,00 300

Bibliografia

 • Arnau Gras, Jaume (1990 ). Metodología de la investigación en ciencias del comportamiento . Murcia: Universidad de Murcia. Catàleg
 • Aznar Casanova, José Antonio Boada, Humbert (1997 ). Processos psicològics bàsics . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Banyard, Philip (1995 ). Introducción a los procesos cognitivos . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Benson, Nigel C. (cop. 2005 ). Psicología para todos . Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Blanco Villaseñor, Ángel Gómez Benito, Juana Salvador Beltran, Francesc Arnau Gras, Jaume (1996 ). Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Dane, Francis C. (1997 ). Mètodes de recerca . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya :Proa. Catàleg
 • Davidoff, Linda L. ([1989] ). Introducción a la psicología (3ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gambara D'Errico, (cop. 2002 ). Métodos de investigación en psicología y educación : cuaderno de prácticas (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • León, Orfelio G. (cop. 2003 ). Métodos de investigación : en psicología y educación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • MacRae, Sandy (1995 ). Modelos y métodos para las ciencias del comportamiento . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Myers, David G. (cop. 1999 ). Psicología (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Papalia, Diane E. (cop. 1987 ). Psicología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Santiago de Torres, Julio (1999 ). Procesos psicológicos básicos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Wadeley, Alison (1995 ). La Etica en la investigación y la práctica psicológicas . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aspectes ètics en la pràctica professional i la recerca en Psicologia. Originalitat de les situacions presentades i de les solucions plantejades. Adequació i correcta justificació de les propostes de solució plantejades. Selecció adequada i exhaustiva dels articles del codi deontològic del psicòleg vulnerats a cada una de les situacions plantejades. Reflexió crítica i valoració personal. Participació en el debat. 10
Elaboració d'un blog personal que reculli els continguts ampliats de les sessions de classe participativa. Presentació personal dels continguts de les classes participatives. Originalitat de les situacions presentades i dels continguts de recerca. Reflexió crítica i personal sobre el blog. Inserció de comentaris crítics constructius en els blogs dels companys. 10
Presentació d'un petit projecte de recerca en l'àmbit de la Psicologia. Justificació de l'interès del projecte de recerca presentat. Actualització i adequada selecció de les fonts bibliogràfiques. Utilització correcta de la normativa APA en l'estructura de l'informe i en la citació de les fonts documentals. Plantejament d'objectius clars i realistes. Constatació de les limitacions de la recerca. Adequació de la recerca als criteris marcats per l'ètica i el codi deontològic del Psicòleg. Selecció de la metodologia de la recerca adequada als objectius plantejats. Reflexió crítica i valoració personal sobre el projecte presentat. Participació en l'avaluació crítica i el debat sobre els projectes presentats a classe. 10
Resolució d'exercicis i casos pràctics a la classe sobre metodologia de la recerca. Resolució correcta dels exercicis pràctics i respostes correctes a les preguntes del professorat i dels estudiants. 5
Realització d'exercicis pràctics a la classe relacionats amb els continguts de les classes participatives. Elaboració d'un dossier de pràctiques. Participació en les classes pràctiques. Actitud de l'estudiant en les classes pràctiques. 15
Resolució d'exercicis i casos pràctics sobre els continguts de l'assignatura. Resolució correcta dels exercicis. 50

Qualificació

L'avaluació de les competències es farà de manera continuada al llarg del quatrimestre a partir de tres tipus d'activitats: treball dirigit de mòdul (20% del total de l'avaluació), pràctiques (30% del total de l'avaluació) i avaluació individual (50% del total de l'avaluació). Una activitat serà considerada avaluable si la puntuació és igual o superior a 4 sobre 10.

________________________________________________________________

A. TREBALL DIRIGIT DE MÒDUL. Es concreta en dues activitats:

1. Aspectes ètics en la pràctica professional i la recerca en Psicologia.

Valoració: 10% del total de la nota.

Recuperació de l'activitat: Només és recuperable un 60% de la puntuació de l'activitat donat que el 40% restant correspon a competències que s'han d'avaluar dins del context de la classe.

Els estudiants que no hagin estat avaluats d'aquesta activitat o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, l'han d'entregar per escrit al professorat responsable durant el període d'activitats d'avaluació i recuperació (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010).2. Elaboració d'un blog personal que reculli els continguts ampliats de l'assignatura.

Valoració: 10% del total de la nota.

Recuperació de l'activitat: Els estudiants que no hagin realitzat aquesta activitat dins del termini previst o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, podran optar per reelaborar i entregar el blog al professorat responsable durant el periode d'activitats d'avaluació i recuperació (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010).

__________________________________________________________

B. PRÀCTIQUES. Es concreten en tres activitats:

1. Presentació d'un petit projecte de recerca en l'àmbit de la Psicologia.

Valoració: 10% del total de la nota.

Recuperació de l'activitat: Només és recuperable el 70% de la puntuació de l'activitat, donat que el 30% restant correspon a competències que s'han d'avaluar dins del context de la classe.

Els estudiants que no hagin estat avaluats d'aquesta activitat o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, l'han d'entregar per escrit al professorat responsable durant el periode d'activitats d'avaluació i recuperació (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010).


2. Resolució d'exercicis i casos pràctics a la classe sobre metodologia de la recerca.

Valoració: 5% del total de la nota.

Recuperació de l'activitat: Aquesta activitat no és recuperable.


3. Realització d'exercicis pràctics relacionats amb els continguts de les classes participatives.

Valoració de l'activitat: 15% del total de la nota.

Recuperació de l'activitat: Només és recuperable el 50% de la puntuació de l'activitat, donat que el 50% restant correspon a competències que s'han d'avaluar dins del context de la classe.

Els estudiants que no hagin estat avaluats d'aquesta activitat o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida l'han d'entregar per escrit al professorat responsable durant el període d'activitats d'avaluació i recuperació (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010).

________________________________________________________________

C. AVALUACIÓ INDIVIDUAL. Es concreta en tres activitats:

1. Prova objectiva consistent en seleccionar la millor de quatre possibles respostes.

Valoració: 10% del total de la nota.2. Anàlisi i interpretació del resultats de recerques en Psicologia. Per realitzar aquesta activitat es podrà disposar de qualsevol material escrit.

Valoració: 15% del total de la nota.3. Preguntes obertes relacionades amb els continguts de les classes participatives.

Valoració: 25% del total de la nota.


Recuperació de les activitats d'avaluació individual: Els estudiants que no hagin estat avaluats individualment o que no hagin arribat a la puntuació mínima requerida, podran recuperar aquestes activitats durant el periode d'activitats d'avaluació i recuperació (del 25 de gener al 5 de febrer de 2010).


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.