Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Introducció al Dret i als elements de dret civil, mercantil i laboral. Fiscalitat de l’empresa.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT ABOS ARAGUAS  / JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO  / TOMAS MARTINEZ LOZANO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 13-14, dc 9-11 2

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT ABOS ARAGUAS  / JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO  / TOMAS MARTINEZ LOZANO  / Alfons Surroca Costa

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 11-12, dc 11-13 3

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT ABOS ARAGUAS  / JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO  / TOMAS MARTINEZ LOZANO  / Alfons Surroca Costa

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dl 20-21, dc 19-21 2

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
ALBERT ABOS ARAGUAS  / JUAN BAUTISTA COROMINA LOZANO  / TOMAS MARTINEZ LOZANO  / FRANCISCO PAULA REBLED SARRA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria4 dl 18-19, dc 17-19 3

Altres Competències

 • Al final del periode lectiu, l’alumne haurà d’estar en condicions de donar resposta a tots i cadascun dels punts esmentats en el programa, amb la qual cosa demostrarà haver adquirit els coneixements suficients per superar l’assignatura. A aquest efecte , és imprescindible que segueixi les lliçons amb els textos legals corresponents i que completi i contrasti les explicacions amb el seguiment detallat de les obres ressenyades com a bibliografia bàsica. També és recomanable que consulti puntualment la resta de bibliografia citada.

Continguts

1. L’ORDENAMENT JURÍDIC

          1.1. El concepte de dret i d’ordenament jurídic

          1.2. La regulació jurídica de l’activitat econòmica: dret públic i dret privat

          1.3. Branques del dret privat

2. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET

          2.1. La norma jurídica en general: estructura i classes

          2.2. Les fonts del dret. A) La Constitució. B) La Llei: concepte i classes. C) Els reglaments. D) El costum i els usos normatius. E) Els principis generals del dret

          2.3. Dret comunitari: fonts i institucions

3. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES

          3.1. Els criteris d’interpretació de les normes jurídiques

          3.2. La integració de les normes jurídiques: analogia i equitat. El valor de la jurisprudència

          3.3. Infracció de les normes jurídiques i la seva sanció

          3.4. La renúncia al dret aplicable i el frau a la Llei

4. LA PERSONA

          4.1. La persona física

          4.2. La representació

          4.3. La persona jurídica: tipus

5. EL PATRIMONI

          5.1. Els béns i les coses

          5.2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada

          5.3. La distinció entre béns mobles i immobles

          5.4. Classes de coses

          5.5. La producció i explotació de les coses: els fruits

6. ELS DRETS SUBJECTIUS

          6.1. Concepte de dret subjectiu

          6.2. L’adquisició i extinció dels drets subjectius

          6.3. L’exercici dels drets i els seus límits: abús de dret i el principi general de la bona fe

          6.4. Els límits temporals de l’exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

7. LES BASES JURÍDIQUES DEL SISTEMA ECONÒMIC

          7.1. Els principis constitucionals del sistema econòmic

          7.2. La propietat privada en el Codi civil i en la legislació especial

          7.3. Propietat, copropietat i possessió

          7.4. Referència a la propietat horitzontal

8. ELS DRET REALS

          8.1. Drets reals i drets de crèdit

          8.2. Tipus de drets reals. A) Drets de gaudiment. B) Drets reals de garantia C) Drets reals d’adquisició preferent

          8.3. Sistema d’adquisició i transmissió dels drets reals

          8.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat.

9. OBLIGACIONS I CONTRACTES

          9.1. La relació obligatòria: concepte i estructura. Les fonts de les obligacions

          9.2. Classes d’obligacions. A) Genèriques i específiques. B) Alternatives i facultatives C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries. E) Les obligacions recíproques

          9.3. El contracte.Contingut. A) El principi d’autonomia privada. B) Contractes típics i atípics

          9.4. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L’anul·labilitat. C) La rescissió

10. EL COMPLIMENT I L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

          10.1. El pagament: subjectes i requisits objectius

          10.2. La mora del deutor

          10.3. L’incompliment. A) Execució forçosa. B) Responsabilitat per danys i perjudicis

          10.4. Causes d’exoneració del deutor

11. LA PROTECCIÓ DEL DRET DE CRÈDIT

          11.1. La responsabilitat patrimonial universal del deutor

          11.2. Accions subrogatòria, directa i pauliana

          11.3. Altres instruments de garantia. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres

12. CONTRACTES EN PARTICULAR (I)

          12.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil

          12.2. Estructura del contracte de compravenda

          12.3. Obligacions del comprador

          12.4. Obligacions del venedor

          12.5. Compra-vendes especials. Compravenda de béns mobles a terminis

          12.6. El contracte de permuta

          12.7. La donació

13. CONTRACTES EN PARTICULAR (II)

          13.1. Contracte d’arrendament del CC: Concepte i característiques

          13.2. Legislació especial sobre arrendaments urbans. Idees directrius i característiques

          13.3. L’arrendament de serveis

          13.4. El contracte d’obra

14. CONTRACTES EN PARTICULAR (III)

          14.1. El contracte de mandat

          14.2. El contracte de préstec. Règim jurídic i classes

          14.3. El contracte de dipòsit: concepte i característiques

          14.4. La societat civil

          14.5. Els contractes aleatoris

          14.6. El contracte de fiança

15. NOVES FIGURES CONTRACTUALS

          15.1. L’arrendament financer o leasing

          15.2. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes

          15.3. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

16. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

          16.1. Concepte i fonament

          16.2. La responsabilitat per fets propis

          16.3. La responsabilitat per fet aliè

          16.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa

          16.5. L’obligació d’indemnitzar: pressupòsits i abast

17. L’EMPRESA I L’EMPRESARI

          17.1. El Dret Mercantil.

          17.2. L’empresa i l’empresari

          17.3. El Registre Mercantil

          17.4. La disciplina comptable

18. PROPIETAT INDUSTRIAL

          18.1. Protecció de les invencions

          18.2. Protecció dels signes distintius

19. DRET DE LA COMPETÈNCIA

          19.1. Defensa de la competència

          19.2. Repressió de la competència deslleial

20. SOCIETATS PERSONALISTES

          20.1. Societat col.lectiva

          20.2. Societat comanditària simple

21. SOCIETATS DE CAPITAL. LA SOCIETAT ANÒNIMA

          21.1. Constitució

          21.2. Capital i accions

          21.3. Òrgans socials

          21.4. Modificació d’estatuts

          21.5. Dissolució i liquidació

22. LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

          22.1. Constitució

          22.2. Capital i participacions

          22.3. Òrgans socials

          22.4. Modificació d’estatuts.

          22.5. Dissolució i Liquidació

          22.6. La societat limitada Nova Empresa

23. TÍTOLS VALORS

          23.1. Teoria dels títols valors

          23.2. Lletra de canvi

          23.3. Pagaré

          23.4. Xec

24. CONTRACTACIÓ MERCANTIL

          24.1. Especialitats

          24.2. Operaciones bancàries

          24.3. Contracte d’assegurança

25. DRET CONCURSAL

          25.1. La declaració del concurs i els seus efectes

          25.2. Conveni concural i liquidació

          25.3. Conclusió del concurs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Albaladejo García, Manuel (2003). Compendio de Derecho civil (12a ed.). Barcelona: Librería Bosch.
 • Díez-Picazo, Luis, Gullón, Antonio (1998). Instituciones de derecho civil (2ª ed). Madrid: Tecnos.
 • Lacruz Berdejo, José Luis (2004). Nociones de Derecho civil patrimonial e Introducción al Derecho (4a ed.). Madrid: Dykinson.
 • Lasarte Álvarez, carlos (2005). Curso de Derecho civil patrimonial. Introducción al Derecho (11a ed.). Madrid: Tecnos.
 • Lecciones de derecho mercantil (2003) (8ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos.
 • Sánchez Calero, Fernando (2002). Principios de derecho mercantil (6ª ed). Madrid [etc.]: McGraw Hill.
 • Vicent Chuliá, Francisco (2002). Introducción al derecho mercantil (15a ed., totalmente rev., adapt. a los nuevos planes de estudios y orientada a la praxis). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Sánchez Calero, Fernando (cop. 2002 [sic]). Instituciones de derecho mercantil (24ª ed). Madrid: McGraw-Hill.
 • Uría, Rodrigo (2002). Derecho mercantil (28ª ed. rev. y puesta al día con la colaboración de Mª Luisa Aparicio). Madrid Barcelona: Marcial Pons.
 • FERNANDO SÁNCHEZ CALERO (2004). PRINCIPIOS DE DERECHO MERCANTIL (OCTAVA ). MADRID: MC GRAW HILL.
 • GUILLERMO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (2006). NOCIONES DE DERECHO MERCANTIL (SEGONA). MADRID: MARCIAL PONS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Pràctiques

Les Activitats Acadèmicament Dirigides (AAD) es duran a terme de la següent manera: durant les primeres sessions de cadascún dels semestres es facilitarà als alumnes una llista de qüestions sobre matèries contingudes en el programa. Al final de cadascun dels semestres aquest llistat de qüestions serà discutit i resolt a classe pels estudiants juntament amb el professor, tenint en compte que, com a mínim, una de les preguntes de l’examen tindrà relació amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions.

Tipus d'exàmens

L’avaluació es durà a terme mitjançant:
A) Un examen parcial en el mes de febrer, on l’alumne s’examinarà de la part d’Introducció al Dret i Dret Civil patrimonial. Aquest examen tindrà carácter alliberatori.
Aquest examen consistirà en tres blocs:
1. Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntuen negativament.
2. Un segon bloc de preguntes curtes amb la possibilitat que se’n pugui triar algunes. Com a mínim una de les preguntes de l’examen es correspondrà amb algun dels temes que s’inclouen en el llistat de qüestions. Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full.
3. Una pregunta tipus tema que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.

B)Un examen final amb dues convocatòries: juny i setembre. En el mes de juny hi haurà un examen de tot el programa per a aquells estudiants que no haguessin alliberat la part d’Introducció al Dret i Dret Civil patrimonial. Els alumnes alliberats només s’hauran d’examinar de la part de Dret Mercantil. En qualsevol cas, els alumnes que no haguessin superat les dues parts el mes de juny, hauran d’examinar-se de la totalitat del programa el mes de setembre.
Pel que fa l'estructura de l'examen d'aquestes convocatòries, serà la següent:
1. L'examen de la part d'Introducció al Dret, tindrà la mateixa estructura que l'examen parcial alliberatori.
2. L'examen de la part de Dret Mercantil consistirà en tres preguntes amb caràcter obligatori relatives al programa de l'assignatura.

Observacions

La docència s'organitza en funció del nombre de crèdits atribuïts a l'assignatura (9 crèdits). En les seves exposicions, els professors seguiran el programa de l'assignatura i organitzaran la docència d'acord amb ell.
Els temes 1 a 16 constitueixen el bloc corresponent a Introducció al Dret i Dret civil patrimonial, mentre els temes 17 a 25 formen el bloc de Dret Mercantil.
Durant el primer semestre s'explicarà la part del temari corresponent a Introducció al Dret i Dret civil patrimonial. Després del període d'exàmens del mes de febrer s'explicarà la part de Dret Mercantil.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.