Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Anàlisi fonètic. Transcripció. Pronúncia.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Anglès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Completament (100%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Completament (100%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Manuel Lopez Cruells

Altres Competències

 • CURS ACADÈMIC 2005/2006 GENERAL OBJECTIVES: At the end of the course students will need to be able to: - Discriminate, understand and make the sound contrasts -segmental and supra-segmental - of the English Language. - Improve the pronunciation of the English Language. - Become familiar with all the symbols of the phonetic alphabet. - A good command of phonetic transcription will be required as well.
 • 1- COMPETÈNCIES
 • 1.1 INSTRUMENTALS
 • refereixen a les habilitats cognitives, a capacitats metodològiques, a destreses tecnològiques, a capacitats actitudinals i a destreses lingüístiques.
 • 1.2 ACTITUDINALS i/o INTERPERSONALS
 • refereixen a les competències per dur a terme tasques col.laboraives i de compromis amb el treball.
 • 1.3 SISTÈMIQUES
 • refereixen a la integració de capacitats cognitives, de destreses pràctiques i de disposicions.
 • 2 ALTRES COMPETÈNCIES
 • 2.1 Competències instrumentals:
 • 2.1.1 Habilitats cognitives:
 • - Comprendre la llengua oral en els diferents registres (formal i informal), varietats (RP, GA) a nivell d’Advanced. - Estimular l’expresió oral de la llengua anglesa a nivell avançat - Conèixer la fonologia de la llengua anglesa. - Interpretar i analitzar textos orals. - Adquirir un coneixement profund del sistema fonèmic de la llengua anglesa. - Adquirir un domini de l’accentuació, el ritme i l’entonació de la llengua anglesa. - Adquirir una expressió fluïda i precisa en la llengua anglesa. - Estimular l’entrenament auditiu “ear training”.
 • 2.1.2 Capacitats metodològiques i/o procedimentals:
 • - Utilitzar recursos bibliogràfics, diccionaris, etc. - Sistematitzar informació rebuda en llengua anglesa. - Resumir informació rebuda en llengua anglesa. - Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació. - Organitzar idees en llengua anglesa. - Saber transcriure fonològicament paraules i textos presentats oralment o per escrit.
 • 2.1.3 Capacitats tecnològiques:
 • - Utilitzar l’nternet i les noves tecnologies per fer cerques d’informació. - Utilitzar processadors de textos per presentar treballs. - Utilitzar el correu electrònic i el campus virtuals per a la comunicació entre alumnes i alumne i profesor. - Utilitzar l’aula d’autoaprenentatge per fer exercicis autònoms i en grup. - Dominar la terminologia fonètica - Utilitzar la bibliografia. - Utilitzar la biblioteca. - Utilitzar les tutories.
 • 2.1.4 Capacitats fonètiques:
 • - Perfeccionar la comprensió auditiva en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Perfeccionar l’expressió oral en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Saber fer una anàlisi segmental i suprasegmental de la llengua anglesa. - Ser conscient de les variacions que pateixen els sons dins de la cadena parlada. - Saber detectar els propis errors de pronunciació i ser capaç de corregir-los. - Millorar la comunicació amb parlants nadius i no nadius.
 • 2.2 Competències actitudinals:
 • 2.2.1 Competències interpersonals col•laboratives:
 • - Manejar les estratègies comunicatives en diversos contextos: classe, grups, tutories etc. en llengua anglesa. - Manejar les estratègies comunicatives a través del discurs parlat i escrit en els mitjans virtuals i no virtuals del seu entorn en llengua anglesa. - Realitzar tasques i treballs en grup. - Organitzar el treball en grup. - Compartir informació. - Col•laborar amb els companys
 • 2.2.1 Competències interpersonals de compromís amb el treball:
 • - Complir amb les obligacions. - Acabar els treballs exercicis i tasques en els terminis establerts. - Assumir responsabilitats. - Millorar l’esforç individual. - Aconseguir una implicació personal, activa i crítica en el procés d’aprenentatge.
 • 2.3 Competències sistèmiques:
 • - Treballar en grups o en equips per fer tasques que fomentin l’ús de les competències fonètiques i comunicatives. - Participar en activitats: correccions d’exercicis, debats, discussions etc. - Fer transcripcions fonèmiques. - Fer presentacions orals demostrant fluïdesa i bona pronunciació. - Aconseguir un major grau d’autonomia i confiança en l’expressió oral en llengua anglesa.

Continguts

1. L’assignatura de fonètica anglesa s’orienta en un doble vessant teòric i pràctic i cap a uns objectius de caràcter general, vinculats a dos grans blocs temàtics d’anàlisi segmental i suprasegmental de la llengua anglesa. Aixa, es busca que l’alumne no solsament adquireixi un coneixement profund del sistema fonètic d’una variant estandarditzada prèviament seleccionada, com és l’anglès R.P., sinó que també sigui conscient de les variacions que pateixen els sons en la cadena parlada. Es pretén que l’alumne domini altres aspectes prosòdics, com l'accentuació, el ritme o l’entonació, que l’ajudaran a expressar-se d’una manera més fluida i precisa en la llengua anglesa. L’estimulació de l’expressió i comprensió oral a un nivell avançat s’aconseguirà gràcies a l’entrenament auditiu. Al mateix temps, els estudiants hauran de ser capaços de transcriure fonològicament paraules i texts. Amb tot això es pretén que l’alumne desenvolupi in interès per una disciplina lingüística que el pot ajudar a millorar la comunicació amb parlants nadius de l’anglès, aconseguint també un major Grau d’autonomia i confiança en l’expressió oral en llengua anglesa.

2. A final de curs l’alumne haurà d’assolir els següents temes i ser capaç de:

3. 1. Accents: Accents vs. Dialects: Main Standard and regional Accents in English.: • Explicar les raons per les quals decideix escollir una pronunciació de l’anglès. • Explicar la situació actual de l’anglès escollit com a model de pronunciació i les seves diferències envers a altres pronunciacions de l’anglès. • Descriure el sistema de transcripció utilitzat per l’anglès R.P. • Conèixer els símbols fonètics que s’utilitzen com etiquetes” dels fonemes de l’anglès.

4. 2. Speech Production: The Organs of Speech. Speech Mechanism. Classification of Speech sounds. • Indicar quins són els òrgans que intervenen en la producció dels sons, la seva localització i la funció concreta de cadascun d’ells. • Realitzar una introspecció del aparell fonedor amb el fi de controlar els moviments de cada un dels òrgans que intervenen en la producció dels sons de les llengües del món. • Realitzar sons amb corren egressiu o ingressiu que utilitzin com font d’energia bàsica per la producció de la columna d’aire pulmonar, glotal i velar. • Adoptar diferents posicions de les CORDES vocals. • Realitzar variacions en la veu, tant d’intensitat, freqüència com de qualitat vocàlica. • Representar gràficament l’aparell fonador. • Representar gràficament els sons. • Utilitzar amb agilitat l’alfabet IPA. • Indicar els paràmetres necessaris per fer una descripció articulatòria dels sons consonàntics i vocàlics.

5. 3. Classification and Description of English _Sound Segments (I): Consonants: plosives, Fricatives, Affricates, Nasals and Approximants. • Produir les consonants de l’anglès R.P. • Identificar perceptivament les consonants de l’anglès R.P. • Classificar i descriure les consonants de l’anglès R.P. especialment des d’un punt de vista articulatori. • Conèixer els fonemes de les consonants del sistema fonològic de l’anglès R.P. • Identificar els grafemes més freqüents que representen els fonemes consonàntics de l’anglès R.P. • Entendre la disparitat entre els grafemes i els fonemes de l’anglès R.P. • Transcriure fonològicament els fonemes consonàntics de l’anglès R.P.

6. 4. Classification and description of English SoundSegments (II): Vowels: The Cardinals Vowels. English Pure Vowels. English Vocalic Glides. • Realitzar tots els sons vocàlics de l’anglès R.P. • Diferenciar qualitativa i quantitativament tots els fonemes vocàlics de l’anglès R.P. • Proporcionar la descripció articulatòria de cadascun dels fonemes vocàlics de l’anglès R.P. • Definir tots els fonemes vocàlics de l’anglès R.P. • Identificar els principals grafemes que representen els fonemes vocàlics de l’anglès R.P. • Controlar la durada vocàlica en aquelles posicions en les que els fonemes vocàlics pateixen un escurçament. • Discriminar auditivament tots els fonemes vocàlics de l’anglès R.P. • Diferenciar auditivament els fonemes vocàlics de l’anglès R.P. dels del català i l’espanyol. • Aprofundir en la transcripció fonològica dels fonemes vocàlics de l’anglès R.P.

7. 5. Transcription a. Apreciar l’ús de la transcripció com un recolzament a l’estudi de la matèria. b. Utilitzar un diccionari de pronunciació i l’Alfabet Fonètic Internacional (A.F.I.) o en anglès, International Phonetic Alphabet (I.P.A).

8. 6. The Syllable. The word. • Diferenciar els elements de les estructures sil•làbiques de paraules angleses. • Conèixer i realitzar amb precisió els grups consonàntics en ambdós marges sil•làbics. • Produir síl•labes fortes i dèbils. • Identificar i produir els patrons accentuals de l’anglès R.P. tant de paraules simples com compostes.

9. 7. Connected Speech: The concept of Rhythm. Words in Connected Speech. • Identificar i realitzar els patrons rítmics que es produeixen en l’anglès parlat. • Identificar i marcar els accents de frase en les síl•labes corresponents per tal de mantenir el ritme. • Identificar i realitzar canvis en l’accentuació de les paraules angleses seguint el ritme marcat per la frase. • Identificar i realitzar els canvis fonètics i fonològics que es produeixen en les paraules angleses quan apareixen a la cadena parlada. • Identificar i realitzar formes dèbils de les paraules funcionals quan sigui necessari. • Identificar i realitzar els fenòmens que s’observen en la cadena parlada, com per exemple l’assimilació o l’elisió que permeten mantenir la fluïdesa oral.

10. 8. Intonation: Definition and Main Functions. • Atorgar el significat correcte a diferents tipus de frases després de reconèixer el seu patró entonador. • Transcriure les corbes melòdiques de les unitats tonals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30,00 30,00
Anàlisi / estudi de casos 0,15 0 0,15
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 15,00
Debat 0,50 0 0,50
Lectura / comentari de textos 0 8,00 8,00
Prova d'avaluació 2,50 0 2,50
Resolució d'exercicis 14,50 20,50 35,00
Sessió expositiva 10,75 6,50 17,25
Sessió pràctica 18,75 18,85 37,60
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 51,15 98,85 150

Bibliografia

 • Baker, Ann (1981). Ship or Sheep?, : an intermediate pronunciation course (2nd ed). Cambridge [etc.]: University Press.
 • Baker, Ann (1982). Introducing English pronunciation, : a teacher's guide to Tree or three? and Ship or Sheep?. Cambridge [etc.]: University Press.
 • Bowen, Tim, Marks, Jonathan (1992). The Pronunciation book : student-centred activities for pronunciation work. Harlow: Longman.
 • Brazil, David (1994). Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bradford, Barbara (1988). Intonation in context, : intonation practice for upper-intermediate and advanced learners of english. Cambridge: Cambridge University Press.
 • García Lecumberri, M.Luisa, Maidment, John A (2000). English transcription course. London: Arnold.
 • Hancock, Mark (2003). English pronunciation in use. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 • Monroy Casas, Rafael (1980). La Pronunciación del inglés RP para hablantes de español, : teoría. Madrid: Paraninfo.
 • Roach, Peter (1991). English phonetics and phonology, : a practical course (2nd ed). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 • Rogerson, Pamela, Gilbert, Judy B (1990). Speaking clearly, : pronunciation and listening comprehension for learners of english: teacher's book. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 • Wells, J.C (1990). Longman pronunciation dictionary. London: Longman.
 • Hancock, Mark (1995). Pronunciation games. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
 • Kenworthy, Joanne (1987). Teaching English pronunciation. London [etc.]: Longman.
 • Oxford learner's packet dictionary. New edition (2000). OUP.
 • Phonetics on-line course. Recuperat , a http://www.celt.stir.ac.uk/staff/HIGDOX/STEPHEN/PHONO/PHONOLG.HTM
 • Examples of transcription readings. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/transread.htm
 • Vowels and consonants. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/vowecons.htm
 • Examples of English accents around the world. Recuperat , a http://fced.udg.edu/assignatures/phonetics/englacc.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació. Correspon al 100% de la nota final

Qualificació

Mètodes docents:
PRACTICAL ACTIVITES OF THE SUBJECT:
Practical credits will be combined with theory in most cases.
There will be a mixture of reading, writing, transcription, ear training and other type of activities
Self-access room practice.

METHODOLOGY:
A combination of theory, ear training and practical exercises combined with phonetic transcriptions.
There will be individual, pair and group work.ASSESSMENT:

1 written exam. The final exam will contain the following parts:-phonetics theory, -intonation, -sound classification, -practical exercises, -isolated words and text transcription, -sound discrimination, -transcription reading.

Passing mark 6.


Observacions

It is recommended to use the self-access room for extra ear-training practice.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.