Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació no formal (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius, competències i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAQUIM COROMINAS TEIXIDOR  / EULALIA GUIU PUGET  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc-dv 9-10:30 AP5
Pràctiques d'aula1 dc-dv 9-10:30 AP5

Altres Competències

 • - Adquirir terminologia i conceptes fonamentals sobre les perspectives bàsiques en el camp de la didàctica i del currículum per tal d’orientar la posterior presa de decisions didàctiques en l’àmbit de l’educació social.
 • - Caracteritzar els principals elements dels processos d’ensenyament-aprenentatge i reflexionar sobre les seves interrelacions.
 • - Adquirir un concepte ampli de planificació didàctica.
 • - Ser capaç d’analitzar un context i de plantejar actuacions dins d'un centre o institució d’educació social.
 • Organització i planificació: Planificació d’una intervenció educativa en un context escollit
 • Comunicació oral i escrita en la llengua materna: en les exposicions orals i la presentació de treballs
 • Ús de les TIC en l’àmbit d’estudi i context professional: Ús d’un programari per fer mapes conceptuals I ús del Full de càlcul per a fer gràfics, cronogrames, organigrames...l’ús d’eines de comunicació en una organització
 • Gestió de la informació: utilització de fons d’informació diverses (bibliogràfica, de revistes, internet)
 • Capacitat de crítica i autocrítica: En el treball de grup, amb diari de seguiment del que es va fent i tutoria d’autoavaluació Es demanarà crítica de les exposicions dels altres companys Es fa 1 o 2 revisions del desenvolupament de les classes / assignatura
 • Habilitats interpersonals: En els treballs de grup, en les exposicions a classe i dins del temari: - les habilitats comunicatives, en el procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Autonomia en l’aprenentatge: Els alumnes han de realitzar treballs individuls i de grup

Continguts

1. MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ

2. 1.1. Concepte d'educació i d'educació social.

3. 1.2. Què s’aprén I com s’aprén en la nostra societat? Els contextes educatius: educació formal, no formal i informal.

4. 1.3. Trets característics de la intervenció educativa en l'àmbit social.

5. MÒDUL 2. DIDÀCTICA I PROCESSOS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE.

6. 2.1. Concepte de didàctica i definicions

7. 2.2 Aproximació a la didàctica des de la pedagogia, sociologia, psicologia, antropologia

8. 2.3. L’aprenentage. Models teòrics

9. 2.4. Elements i variables d'aprenentatge

10. MÒDUL 3. L'EDUCADOR

11. 3.2. Àmbits en els quals es treballa

12. 3.3. Estratègies vàlides en educació social:

13. · Habilitats comunicatives

14. . L'educació emocional

15. · La mediació

16. . L'acció tutorial

17. 3.4. Ideologia i valors

18. . Evolució històrica

19. . Codi deontològic

20. . Secret professional

21. MODUL 4. L'EDUCANT

22. 4.1. Característiques de la població diana

23. 4.3 L'educació en la diversitat

24. 3.3. Bloqueix en el desenvolupament

25. 3.4 Cronicitat o institucionalització

26. MÒDUL 5. LA CONSTRUCCIÓ DEL PROCÉS FORMATIU

27. 5.1. Nivells d’intervenció: macrosocial, institucional, grupal o individual

28. 5.2. Anàlissi de les necessitates formatives

29. 5.3. Objectius formatius

30. 5.4. Competències

31. 5.5. Continguts

32. 5.6. Activitats

33. 5.7. Tècniques i recursos didactics

34. 5.8. L’avaluació dels processos d'aprenentatge

35. MÒDUL 6. LA INSTITUCIÓ

36. 6.1 Tipologia d'entitats

37. 6.2 Marcs normatius

38. 6.3. Organització dins de les entitats

39. 6.4 Instruments:

40. Projecte Educatiu de Centre (PEC)

41. Projecte Curricular de Centre PCC

42. Projecte Educatiu Individual (PEI)

43. Altres instruments per a la gestió / coodinació : cronograma, presupost, organigrama....

44. 6.5. Instruments per a la coordinació / comunicació entre entitats: protocols, circuits ....

45. 6.6 L'avaluació de qualitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 5,00 21,00
Elaboració individual de treballs 12,00 0 12,00
Exposició dels estudiants 0,45 0 0,45
Pràctiques en empreses / institucions 3,00 3,00 6,00
Prova d'avaluació 2,50 8,00 10,50
Sessió expositiva 41,50 0 41,50
Treball en equip 1,50 0 1,50
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 78,95 16,00 94,95

Bibliografia

 • Quinquer, D (coord.) (2000). Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l'aprenentatge (primera). Bellaterra: Els llibres de ICE de la UAB.
 • Merieu, P. (2004). Referents per un mon sense referents. Rosa Sensat.
 • Boqué i Torremorell, M. Carme (2002). Guia de mediació escolar (2002). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Luis del Carmen ... [et al.] (2004). La Planificación didáctica. Barcelona : GraóCaracas: Editorial Laboratorio Educativo.
 • Zabalza, A. (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar (primera). Barcelona: Graó Editorial.
 • Antunez, S. [et alt] (2000). Del proyecto educativo a la programación de aula (12a ed). Barcelona: Graó.
 • Giné, N. (2003). La planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó (Editorial Graó) ; 181.
 • Castillo Arredondo, Santiago (2004). Evaluación de programas de intervención socioeducativa : agentes y ámbitos. Madrid [etc.]: Pearson Educación.
 • Forés, Anna; Parcerisa, Artur (2005). "Didàctica i educació social: una convivència plena de possibilitats?". Revista Educació social,, (25), 69-81
 • Flecha, Ramon (1997). Compartiendo palabras.El aprendizaje de las personas adultas a través del diálog. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Bach,Eva; Darder,Pere (2002). Sedúcete para seducir. Barcelona: Paidós.
 • Barbero, J.M ; Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza, cop..
 • Jornades Maria Rúbies (3es : 1999 : Lleida) (1999). L'Avaluació com a eina de millora en l'educació formal i no formal, : III Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació educativa. Lleida: Universitat de Lleida.
 • Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.
 • Jornades Maria Rúbies (3es : 1999 : Lleida) (1999). L'Avaluació com a eina de millora en l'educació formal i no formal, : III Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació educativa. Lleida: Universitat de Lleida.
 • Jornades Maria Rúbies (3es : 1999 : Lleida) (1999). L'Avaluació com a eina de millora en l'educació formal i no formal, : III Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació educativa. Lleida: Universitat de Lleida.
 • La Construcción de procesos formativos en educación no formal (cop. 2003). Madrid: Narcea.
 • Valverde Molina, Jesús (cop. 2002). El Diálogo terapéutico en exclusión social, : aspectos educativos y clínicos. Madrid: Narcea.
 • Parcerisa Aran, Artur (2000). Didáctica en la educación social, : enseñar y aprender fuera de la escuela (2a ed). Barcelona: Graó.
 • Didáctica general, : Modelos y estrategias para la intervención social (1995). Madrid: Universitas.
 • Góngora Rojas, Andrea (cop. 2003). Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid: Narcea.
 • Aguado Asenjo, Jesús Carmelo (DL 2000). Mediación de conflictos en instituciones educativas, : manual para la formación de mediadores. Madrid: Narcea.
 • Joyce, Bruce R, Calhoun, Emily, Hopkins, David (1997). Models of learning - tools for teaching. Buckingham [etc.]: Open University Press.
 • Gómez Serra, Miquel (2004). Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa.
 • Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social :políticas, organizaciones y sistemas para la acción. Madrid $ CSS , DL 2005: .
 • Le Boterf, Guy, Vincent, Francine, Barzucchetti, Serge (1993). Cómo gestionar la calidad de la formación. Barcelona: Gestión 2000 [etc.].
 • Salvador Mata, Francisco, Rodríguez Diéguez, José Luis, Bolívar Botía, Antonio (cop. 2004). Diccionario enciclopédico de didáctica. Málaga: Aljibe.
 • Mata, Juan, Vilà i Santasusana, Montserrat, Ballesteros, Cristina (2005). El Discurso oral formal : contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d’un prova parcial escrita:
MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ
MÒDUL 2. DIDÀCTICA I PROCESSOS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE.
MÒDUL 3. L'EDUCADOR
20 % de la nota final
Treball pràctic dels Mòduls 1, 2 i 3 10 %
TREBALL COMPARTIT entre les assignatures troncals i obligatòries del primer curs, l’objectiu del qual és aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’intervenció de l’educador social. 40% nota final
Realització de dos tutories amb cada grup.
Exposició del treball de grup
Elaboració del diari de treball del grup
Realització d'una prova parcial escrita
MODUL 4 i 6
20% Nota final
MÒDUL 6. Entrevista guiada a un educador social (individual)
10% nota final
PRÀCTICA TRANSVERSAL 1,5 CRÈDITS (APTE O NO APTE)

Qualificació

Els criteris d'avaluació dels treballs de grup són:
- Estructura i disseny formal (presentació, llenguatge tècnic...)
- Bibliografia, documentació i cometari dels documents
- Desenvolupament correcte dl contingut
- Aportació crítica del grup en relació als temes exposats

- Realització de les tutories i seguiment del treball de grup a través del diari

- Preparació i desenvolupament de l'exposició als companys

Observacions

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA: 1 sessió (19 setembre) amb professora Eulàlia Guiu i Xavier Ventura

SESSIONS EXPOSITIVES: 3 crèdits. 10 setmanes del primer semestre (21 setembre a 30 de novembre) professor Xavier Ventura). Mòduls 1,2,3

EXAMEN INDIVIDUAL: gener 08 Mòduls 1,2,3
BIBLIOGRAFIA:
Merieu, P. (2004). Referents per un mon sense referents. Rosa Sensat.
Bach,Eva; Darder,Pere (2002). Sedúcete para seducir. Barcelona: Paidós.
Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.Catàleg
Barbero, J.M ; Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza, cop..


SESSIONS EXPOSITIVES: 0,6 crèdits(12 al 19 decembre) professora Eulàlia Guiu. Mòdul 4: L'EDUCANT
Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.Catàleg

SESSIONS EXPOSITIVES: 0,6 crèdits (13 febrer a 20 febrer) professora Eulàlia Guiu. Mòdul 5: LA CONSTRUCCIÓ DEL PROCÉS FORMATIU
Parcerisa Aran, Artur (2000). Didáctica en la educación social, : enseñar y aprender fuera de la escuela (2a ed). Barcelona: Graó.Catàleg

SESSIONS PRÀCTIQUES: 1,5 crèdits (22 febrer fins 2 abril) professora Eulàlia Guiu) 4 setmanes. Mòdul 5 Treball compartit entre les assignatures troncals i obligatòries del primer curs, l’objectiu del qual és aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’intervenció de l’educador social:
- Buscar exemples de programes/projectes d’intervenció que s’hagin desenvolupat en l’àmbit que estan treballant.
Data lliurament: 5 de març
- Dissenyar i programar 10 hores de formació i 3 d'avaluació
Data lliurament: 2 abril
- Preparar una presentació oral del treball, preparar una pauta d'observació de l'exposició d'un altre grup, fer l'exposició i avaluar l'altre grup.
Data lliurament: 11 abril

BIBLIOGRAFIA:

SESSIONS EXPOSITIVES: 1 crèdit (fins final de curs, professora Eulàlia Guiu). Mòdul 6: La Institució
SESSIONS DE VISITA/EXPERIÈNCIES: 1 crèdit (professora Eulàlia Guiu). Mòdul 6
EXAMEN INDIVIDUAL: juny 08 Mòdul 4,5 i 6
BIBLIOGRAFIA:
Gómez Serra, Miquel (2004). Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa.Catàleg
Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social :políticas, organizaciones y sistemas para la acción. Madrid $ CSS , DL 2005: .Catàleg

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.