Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Estudi del desenvolupament cognoscitiu, lingüístic, social i afectiu d'un infant des de el moment de la concepció fins a la pre-adolescència. Comprensió del sistema de desenvolupament i del pes dels diferents factors que hi incidèixen en la seva orientació i curs. Mètodes d'anàlisi de l'observació i estudi del desenvolupament. Principals enfocs teòrics. La Psicologia de la Infància dins el context professional de la Psicologia.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Marc Perez Burriel  / Marta Sadurni Brugue

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió de la naturalesa de les diferències individuals.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels processos i les etapes principals de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital, tant en els seus aspectes de normalitat com d’anormalitat.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents principis i teories que expliquen el comportament normal i anormal o patològic.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
 • Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l’avaluació, la recerca o els serveis demanats.
 • Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d’intervenció.
 • Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • Mostrar domini de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de difusió del coneixement psicològic.
 • Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d’actualització documental.
 • Recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques, arxius, etc.).
 • Analitzar i interpretar les dades en el marc del coneixement disciplinari establert.
 • Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • Realització de judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions durant l’exercici de la seva responsabilitat.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a finalitats diverses.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Altres Competències

 • L'assignatura de Psicologia de la Infància té com a objectius generals introduir l'estudiant en el camp de la Psicologia del Desenvolupament a fi de comprendre com els éssers vius es desenvolupen i canvien al llarg del seu cicle vital. La Psicologia de la Infància està dirigida a l'estudi del desenvolupament dels processos psicològics bàsics des de la concepció fins a la pre-adolescència i a l'anàlisi dels factors- tan endògens com exògens- responsables de les transicions o canvis que experimenten els nens/es i joves. El curs introdueix també temes d'actual rellevància entorn als infants i els seus contextos de vida així com presenta les principals teories o models explicatius entorn al desenvolupament infantil. Les pràctiques de l'assignatura permeten a l'estudiant conèixer algunes de les eines metodològiques i instruments que empren els psicòlegs del desenvolupament per estudiar diferents aspectes de la infància i valorar el curs del desenvolupament dels nens/es i joves així com donar una visió general sobre l'aplicació dels coneixements de la disciplina al camp professional.

Continguts

1. Introducció: La infància a través del temps i les cultures. La nostra disciplina com a ciència i professió.

2. Mòdul I- Desenvolupament prenatal i organització psicobiològica del neonat: Els Inicis de la vida humana. El desenvolupament prenatal. Anomalies per alteracions cromosòmiques o teratògens. Organització psicobiològica del neonat. El nen prematur i/o de baix pes. El síndrome de la mort sobtada. La importància de les primeres relacions pares-fills.

3. Pràctiques del mòdul I: Introducció a l'avaluació i atenció neonatal. Puntuació Apgar, exploració dels reflexes i escala de Brazelton.

4. Mòdul II- Desenvolupament dels processos bàsics: psicomotricitat, atenció i percepció, comunicació i llenguatge. Procés de construcció de les estructures cognoscitives segons la teoria de Piaget. Aportacions al estudi de la intel·ligència més enllà de Piaget.

5. Pràctiques del mòdul II: Les proves de Piaget per avaluar els estadis de la intel·ligència. Avaluació del nivell de joc. Introducció a les escales del desenvolupament

6. Mòdul III- El desenvolupament de les emocions i la emergència de la "Teoria de la ment". Principals controvèrsies. Empatia i prosociabilitat. L'emergència de la consciència reflexiva. El desenvolupament del raonament i la consciència moral.

7. Pràctiques mòdul III: Proves clàssiques d'anàlisi de la "teoria de la ment". Els dilemes morals de Kohlberg.

8. Mòdul IV- La importància del vincle afectiu en el desenvolupament humà. Els inicis de la teoria del vincle. Concepte de vinculació afectiva. La teoria de Bowbly i les aportacions de Mary Ainsworth i Mary Main. Aportacions de la teoria psicoanalítica i de la teoria sistèmica a l'estudi del vincle afectiu. Temperament, característiques maternes i capacitat d'ajustament pares-fills. El concepte de disciplina i les bones pràctiques parentals. Relació entre les característiques del vincle afectiu i la salut mental del nen/a, jove o adult. Pèrdua i dol. Establiment de noves figures de vincle.

9. Pràctiques mòdul IV: La prova de la situació estranya. Noves mesures d'avaluació del vincle. Introducció a la mesura del temperament infantil i la capacitat d'ajustament pares-fills

10. Mòdul V: Desenvolupament de les estructures cerebrals, plasticitat i comportament. Principals canvis cerebrals. Sobreproducció, eliminació sinàptica i concepte de plasticitat. "Les finestres obertes" del cervell i la importància de l'experiència. Entendre la relació entre el desenvolupament cerebral i el comportament i capacitats dels nens/es.

11. Pràctiques mòdul V: Aplicació dels continguts estudiats a l'estudi de casos.

12. Mòdul VI: El desenvolupament de la sociabilitat. Sociabilitat primària i secundària. El valor de les relacions infantils i els seus nivells de complexitat. El nen que no fa amics. Nens líders, agressius, dominats i refusats. Violència a l'escola: la pràctica del "bullying". Televisió i tecnologies multimèdia.

13. Pràctiques mòdul VI: Estudi de treballs que analitzen les competències socials, la percepció dels propis drets i deures, i l'ús de les noves tecnologies per part dels nens/es. Introducció a la metodologia més comú per estudiar el desenvolupament dels infants.

14. Mòdul VII: Principals aportacions de les diferents teories sobre el desenvolupament. Teoria psicoanalítica: Freud, Anna Freud i Melanie Klein. Teoria psicosocial de Erikson. Teories conductistes i cognitives-socials. Teoria etològica i perspectiva evolucionista. Teoria ecològica del desenvolupament. Teories sistèmiques. Aportacions de la teoria jeràrquica del desenvolupament.

15. Pràctiques del mòdul VII: Estudi de les teories del desenvolupament a través de la lectura de fragments o articles d'obres originals.

16. Mòdul VIII- Concepte de desenvolupament normal i patològic. Del contingut teòric a l'aplicat: la psicologia del desenvolupament i la professió de psicòleg. Introducció als principals punts d'assessorament psicològic a la primera i segona infància: L’establiment de l’aliança terapèutica amb els pares i l’infant. Anamnesi i entrevistes. Procediment d'avaluació en el camp de la nostra disciplina. Consultes psicològiques més comuns. Com donar la informació als pares o altres professionals, iniciació a l'informe escrit.

17. Pràctiques del mòdul VIII: Estudi de casos i simulacions. Pràctiques sobre el llenguatge a utilitzar en els informes escrits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 12,00 14,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 25,00
Lectura / comentari de textos 16,00 18,00 34,00
Sessió expositiva 27,00 24,00 51,00
Sessió participativa 7,50 7,00 14,50
Sessió pràctica 31,00 14,00 45,00
Simulacions 18,00 3,00 21,00
Treball en equip 19,00 28,00 47,00
Visionat/audició de documents 1,00 0 1,00
Total 121,50 131,00 252,5

Bibliografia

 • Bowlby, J. (1985). El apego y la pérdida (1era ed.). Barcelona: Paidós.
 • Caims, R.(ed.) (1996). Developmental science (1era ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Craig, G. (1997). Desarrollo psicológico (3era ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.
 • Costas, C. (2003). Avaluació psicològica del desenvolupament infantil (1era ed.). Bellaterra: Universitat Autónoma de Barcelona.
 • Dawson D. i Fischer, K. (ed.) (1994). Human behavior and the developing brain (1era ed.). London: The Guilford Press.
 • Delval, J. (2004). El desarrollo humano (6ena ed.). Madrid: Siglo XXI.
 • Illingworth, R. (1992). El desarrollo del lactante y el niño (1era ed.). Madrid: Alhambra Longman.
 • Murray, T. (2001). Recent theories of human development (1era ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Papalia, D. (1992). Desarrollo humano (4rta ed.). Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.
 • Perinat, A. (2003). Psicología del desarrollo: un enfoque sistémico (2ona ed.). Barcelona: EDIUOC.
 • Perner, J. (1994). Comprender la mente representacional (1era ed.). Barcelona: Paidós.
 • Piaget, J. (1972). El nacimiento de la inteligencia en el niño (1era ed.). Madrid: Aguilar.
 • Rice, F. (1997). Desarrollo humano: estudio del ciclo vital (1era ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.
 • Sadurní, M; Rostan, C i Serrat, E. (2003). El desarrollo de los niños, paso a paso. (2ona ed.). Barcelona: UOC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Introducció. Classe expositiva: "Comprendre el desenvolupament humà i el seu curs normal o patològic". Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Introducció.Exercicis d'autoavaluació: A través de preguntes d'autoavaluació els alumnes treballaran en grup els conceptes fonamentals de la classe expositiva. Adeqüació als continguts exposats.
Introducció. Documentació: Exemples de pautes i pràctiques de criança en diferents cultures. Cada grup llegirà un petit article sobre la temàtica. Els membres del grup intercanviaran informació amb els d'altres grups. Reflexions del grup a la memòria de curs.
Introducció. Treball amb el grup: Com es poden estudiar les diferències culturals sobre la criança dels fills? Per grups es treballa sobre un model d'entrevista per l'estudi de les pautes i pràctiques de criança i posteriorment s'entrevista a una família anb aquest model. Inclusió del treball a la memòria de l'assignatura elaborada per el grup.
Introducció. Lectura i reflexió: Els estudiants llegiran els següents texts i comentaran a la memòria de curs les seves idees i reflexions.
Tenorio i Sampson (2000) Cultura e Infancia. A Tenorio (ed.) Pautas y prácticas de crianza en familias colombianas. Serie Documentos de Investigación. Exe: Santafé de Bogotá.
Tenorio (2000) Deberes y derechos de los padres y los hijos. A Tenorio (ed.) Pautas y prácticas de crianza en familias colombianas. Serie Documentos de Investigación. Exe: Santafé de Bogotá.
Inclusió com a material de curs a la memòria del curs elaborada per el grup.
Mòdul I. Classe expositiva: L'inici d'una nova vida. Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul I. Exercicis d'autoavaluació. Amb ajuda del llibre de text de curs, els grups treballaran i realitzaran exercicis d'autoavaluació dels principals punts de la lliçó. Adeqüació als continguts exposats
Mòdul I. Classe expositiva: L'organització psicobiològica del neonat. Exercicis de'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Pràctiques del Mòdul I. Classe pràctica. Amb material audiovisual sobre la prova Apgar, l'exploració dels reflexes i l'escala de Brazelton. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques del Mòdul I. Pràctiques d'aula amb el grup. Es realitzaran exercicis d'aula sobre el reconeixement dels principals reflexes i sistemes de valoració de l'organització del neonat segons Brazelton. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul II. Classe expositiva: "Intel·ligència i coneixement: la construcció de les estructures cognoscitives" Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul II. Classe expositiva: "El desenvolupament de l'ús social de la parla" Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul II. Exercicis d'autoavaluació. En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'asquest mòdul. Adeqüació als continguts exposats
Pràctiques del Mòdul II. Classe pràctica. Estudi amb material audiovisual de les proves de Piaget per avaluar els estadis de la intel·ligència. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques del mòdul II. Classe pràctica. Estudi amb material audiovisual de les diferents fases i tipologies de joc dels infants. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques del mòdul II. Classe pràctica. Introducció, amb material audiovisual, a les escales del desenvolupament. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques del mòdul II. Pràctiques de laboratori amb el grup. Els estudiants, per grups, en el marc dels laboratoris docents i usant el circuit audiovisual tancat, realitzaran algunes de les proves de Piaget, observació i categorització de les tipologies de joc o aplicació d'una escala de desenvolupament. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul III. Classe expositiva: Teoria de la ment, empatia i desenvolupament de la consciència moral. Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul III. Classe expositiva: El desenvolupament de la consciència reflexiva. Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul III- Exercicis d'autoavaluació- En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text, els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'aquest mòdul. Adeqüació als continguts exposats
Pràctiques Mòdul III- Classe pràctica sobre les proves clàssiques i variacions per avaluar la "teoria de la ment". Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques mòdul III- Classe pràctica sobre els dilemes morals de Kohlberg. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul IV-Classe expositiva: "La importància del vincle afectiu en el desenvolupament humà" Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul IV- Exercicis d'autoavaluació. En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text, els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'aquest mòdul Adeqüació als continguts exposats
Mòdul IV. Lectura i reflexió- Els alumnes llegiran fragments de les obres originals de Bowbly, Ainsworth y Mary Main, així com capítols de llibre o articles sobre l'aportació de la psicoanàlisis i la teoria sistèmica a l'estudi del vincle afectiu. Posteriorment, a través d'un guió facilitat per la professora, es debatran a classe. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques mòdul IV- Classe pràctica amb material audiovisual sobre la prova de la situació estranya. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques mòdul IV- Pràctiques al laboratori. Alguns grups d'estudiants realitzaran en el marc dels laboratoris docents i usant el circuit audiovisual tancat la prova de la Mary Ainsworth sobre la situació estranya. Posteriorment els altres grups hauran d'analitzar el tipus de vinculació observada a les cintes enregistrades pels companys. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques mòdul IV- Documentació. Els diferents grups treballaran en la cerca, anàlisi o estudi d'altres proves més recents per l'estudi del vincle afectiu. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul V- Classe expositiva: "Canvis cerebrals, plasticitat i comportament". Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul V- Exercicis d'autoavaluació- En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'aquest mòdul. Adeqüació als continguts exposats.
Pràctiques mòdul V. Estudi i simulació de casos. A través de tècniques de role-playing s'introduiran casos i els estudiants, per grups, hauran de comentar-los en funció dels conceptes estudiats. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul VI- Classe expositiva: "Importància de les relacions afectives més enllà del marc familiar". Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul VI- Classe pràctica amb suport audiovisual sobre l'anàlisi del perfil dels nens i nens en el grup d'iguals. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul VI- Exercicis d'autoavaluació- En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'aquest mòdul. Adeqüació als continguts exposats
Pràctiques mòdul VI- Classe pràctica: Introducció als mètodes de recerca en psicologia del desenvolupament Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques del mòdul VI. Documentació. Els diferents grups buscaran un article científic que exemplifiqui algun dels mètodes estudiats. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul VII- Classe expositiva "Apendre a integrar el coneixement que ens aporten els paradigmes i les teories". Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Mòdul VII-Exercicis d'autoavaluació- En el si dels respectius grups i amb l'ajuda de la guia de text els estudiants resoldran els diferents exercicis sobre el contingut d'aquest mòdul. Adeqüació als continguts exposats
Pràctiques del mòdul VII- Lectura i reflexió. A través de fragments d'articles o d'obres originals els grups hauran d'identificar l'autor i analitzar els conceptes que apareguin en el text. Posteriorment hauran de debatre i posar per escrit les seves reflexions personals sobre les lectures comentades Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Mòdul VIII- Classe expositiva: "Introducció als principals punts d'assessorament psicològic a la primera i segona infància". Exercicis d'autoavaluació. Proves escrites de l'assignatura.
Pràctiques del mòdul VIII- Estudi i simulació de casos. A través de tècniques de role-playing s'introduiran casos i els estudiants, per grups, hauran de comentar-los en funció dels conceptes estudiats. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Pràctiques mòdul VIII- Treball de grup. Anàlisi de les pautes d'un informe a través de varis models. Anàlisi del llenguatge emprat. Redacció d'un informe a partir d'un cas exposat. Exercicis de les classes pràctiques incloses a la memòria de grup. Proves escrites de les assignatures.
Treball final de curs- Es realitzarà un treball que consistirà en dos parts:Primera part- Cerca d'un tema exposat o relacionat amb l'assignatura. Recerca de documentació sobre el tema. Anàlisi de la documentació trobada i relació amb els temes exposats a classe. Segona part: Presentació de la memòria de grup composta per tots els exercicis i pràctiques realitzades al llarg del curs juntament amb les reflexions, comentaris i sugeriments del grup. Capacitat de cerca de documentació en funció d'un objectiu determinat. Capacitat d'anàlisi i integració dels coneixements.

Qualificació

Mètodes docents:

Amb professor. Exposicions per part del docent. Exercicis d'autoavaluació en grup i de preparació per a la prova escrita. Exercicis pràctics a l’aula. Comentaris sobre lectures de curs. Simulacions i role-playing. El curs va acompanyat de material audiovisual. El contingut de tota l’assignatura es pot trobar en el llibre de text del curs i el corresponent CD: Sadurní, M; Rostan, C i Serrat, E (2003. El desarrollo de los niños paso a paso. Barcelona: UOC.

Sense professor. Estudi dels exercicis d'autoavaluació treballats a classe. Lectures prèvies. Treballs de grup en petites simulacions realitzades als laboratoris docents. Cerca de documentació i realització de la memòria del grup de treball.

Tipus d'exàmens:

Valoració del treball de l’estudiant. S’avalua a partir de:
Realització dels exercicis pràctics i d'autoavaluació (a la mateixa aula) en grups. Realització de les pràctiques en grup a l'aula i al laboratori i del treball de grup recollit en la memòria. Cada grup té la figura d'un tutor que escull el propi grup. Tan el tutor como el propi grup són part activa del sistema d'avaluació.

Tres proves escrites- Les proves es preparen a partir dels exercicis d'autoavaluació realitzats a classe.

Per superar l'assignatura cal tenir una valoració positiva (a partir de 5) a les tres proves escrites i a la valoració del treball de grup.
Els grups que superin la puntuació de 7 tan en el treball de grup com de les dues proves escrites, seràn eximits de realitzar la prova de Juny.


Observacions

Donat el caràcter presencial i de treball de grup com a base de l'avaluació, és necessari que els estudiants que no puguin assistir a un 80% de les classes, es posin en contacte amb el professor per dissenyar un pla de treball i avaluació alternatiu.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.