Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Anna Planas i Llado  / Pere Soler Maso

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt-dj 11-12:30 01
Pràctiques d'aula1 dt-dj 11-12:30 01

Altres Competències

 • Conèixer la reflexió teòrica i els plantejaments que fonamenten el treball educatiu des de l’Animació Sociocultural.
 • Conèixer els principals sectors i modalitats d’Animació Sociocultural i saber valorar críticament els principals programes que s’hi realitzen.
 • Saber dissenyar un programa d’Animació Sociocultural a partir de l’anàlisi d’una realitat concreta.
 • Entendre i saber aplicar l'Animació Sociocultural com una metodologia d'intervenció de l'educador social en diferents projectes educatius
 • Conèixer i dominar les principals fonts de documentació en Animació Sociocultural.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: CONTEXT HISTÒRIC I FONAMENTS TEÒRICS DE L'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa proposem conèixer el marc històric i teòric que dóna sentit i explica l’ASC en l’actualitat. Es pretén que l'alumne/a adquireixi els coneixements teòrics que li permetin fonamentar, definir i concretar l'objecte i la finalitat de l'animació sociocultural.

          1.1. El context d’emergència, els antecedents i el desenvolupament de l’Animació Sociocultural

          1.2. L’Animació Sociocultural en l’actualitat. El concepte d’ASC. Serveis, equipaments i programes d’ASC. Paradigmes i models d’intervenció en ASC. La formació en ASC i l’educador social com ASC.

          1.3. La dimensió social, cultural i educativa de l’Animació Sociocultural. L’ASC segons els objectius que persegueix. Diferents criteris en la classificació d’àmbits i modalitats d’ASC. El desenvolupament comunitari. L’ASC i gestió cultural. L’ASC com una pràctica educativa.

2. UNITAT FORMATIVA 2: RECURSOS PER AL DISSENY I LA INTERVENCIÓ EN PROGRAMES I PROJECTES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. En aquesta unitat formativa es treballen les diferents parts que configuren un programa d’ASC i la manera d'estructurar el contingut de la nostra intervenció. L'objectiu és adquirir els coneixements bàsics que permetin als/les alumnes poder dissenyar un programa d'ASC, entendre la seva aplicació i avaluació, així com conèixer i saber aplicar també diferents tècniques

          2.1. El disseny de programes i projectes d’ASC. Programació i planificació. Tipologies de projectes. De l'estudi de l'entorn a l'elaboració del diagnòstic. Dels objectius del programa a l'organització i planificació de les activitats. L'avaluació de programes i projectes socioculturals.

          2.2. Tècniques i recursos per a l’Animació Sociocultural. Tipologies, possibilitats i límits de les tècniques en l’ASC. Utilitat i aplicació. Tècniques de coneixement i comunicació. Tècniques d’animació del treball en equips. Tècniques d’animació de grups i ambients.

3. UNITAT FORMATIVA 3: SECTORS I MODALITATS D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL: Aquesta unitat formativa analitza els principals sectors i àmbits de l’ASC. Pretén presentar les principals experiències i intervencions que es donen en els diferents sectors d’ASC analitzant el treball que des de l’ASC es fa en diferents grups d’edat i col·lectius socials.

          3.1. Polítiques municipals a Catalunya durant els ajuntaments democràtics. Per entendre l’evolució i la situació actual dels programes, serveis i institucions d’ASC que existeixen actualment a Catalunya, s’introduirà l’evolució de les polítiques que han desenvolupat els ajuntaments democràtics a Catalunya.

          3.2. La intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. El temps lliure i l’oci. De la utopia de la civilització de l’oci o a l’oci com a negoci. Els principis pedagògics i orientacions per a la intervenció educativa en el lleure infantil i juvenil. Programes i serveis de lleure infantil. Principals entitats del sector.

          3.3. Les polítiques de joventut i l’Animació Sociocultural per a joves. Els joves com a grup social. Serveis i programes de joventut. De les polítiques de lleure a les polítiques integrals de joventut. L’associacionisme juvenil.

          3.4. L’Animació Sociocultural en l’àmbit comunitari i els programes de foment de la pràctica artística i cultural. La comunitat com objecte d’intervenció de l’ASC i el desenvolupament comunitari. El concepte i les implicacions de la ciutat educadora. Els programes i els equipaments especialitzats en el foment de l’art i la cultura. Participació i experiències de participació ciutadana.

          3.5. L’Animació Sociocultural en la tercera edat.L’ASC com a teràpia contra l’envelliment. Els programes i serveis per a les persones grans. Alternatives a la institucionalització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 3,00 9,00 12,00
Prova d'avaluació 8,00 30,00 38,00
Sessió participativa 60,00 60,00 120,00
Simulacions 4,50 13,00 17,50
Treball en equip 12,00 9,00 21,00
Visionat/audició de documents 5,00 6,00 11,00
Total 92,50 127,00 219,5

Bibliografia

 • Animación sociocultural : teorías, programas y ámbitos (1997). Barcelona: Ariel.
 • Barbero, J. Manuel, Cortès, Ferran (cop. 2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza.
 • Bonet, Ll; Castañer, X; Font, J. (ed.) (2001). Gestiópn de proyectos culturales: análisis de casos. Barcelona: Ariel.
 • Calvo Manuel, Ana Mª (cop. 2002). La Animación sociocultural, : una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza.
 • Cembranos, Fernando, Montesinos, David H, Bustelo, María (1999). La Animación sociocultural, : una propuesta metodológica (7ª ed). Madrid: Popular.
 • Elizasu Miguens, Carolina (2001). La Animación con personas mayores (4ª ed). Madrid: CCS.
 • Escudero, José (cop. 2004). Análisis de la realidad local, : técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural. Madrid: Narcea.
 • Gillet, J-C. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona: Graó.
 • Montes i Sala, Pep (cop. 2000). Les Polítiques de joventut en els municipis petits i mitjans. Barcelona: Diputació de Barcelona, Oficina del Pla Jove.
 • Nogueiras Mascareñas, Luis Miguel (1996). La práctica y la teoría del desarrollo comunitario, : descripción de un modelo. Madrid: Narcea.
 • Sáez Carreras, Juan (1997). Tercera edad y animación sociocultural. Madrid: Dykinson.
 • Sarrate, Ma Luisa (coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. Madrid: UNED.
 • Úcar, X; Llena, A. (Coords) (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Grao.
 • Vega, M. del Carmen (cop. 1997). La Animación sociocultural en el ámbito rural. Madrid: Celeste.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PA 1: Visionat, debat i comentari per escrit d'una pel·lícula relacionat amb els continguts de l'assignatura. Es tracta d'un treball amb grup que implicarà un debat a classe i la presentació per escrit per part de cada grup dels comentaris i reflexions que consideri escaients. Es tindrà en compte la participació i l'argumentació que cada persona i grup presenti en el debat a classe, així com el comentari escrit sobre la pel·lícula que cada grup haurà de lliurar, com a molt tard el dimarts 24 d'octubre.
PA 2: Estada de treball de tècniques i recursos pera l'animació. En aquesta esta de dos dies es treballaran algunes de tècniques i recursos per a la dinamització de grups. Es demanarà a cada grup que dissenyi una dinàmica per a la dinamitació d'un gran grup. Cada dos grups hauràn d'escollir una de les propostes, aplicar-la i avaluar-la en la mateixa estada de treball. Cada grup haurà de presentar la seva proposta per escrit, com a molt tard, el dijous 2 de novembre.
PA 3: Debat sobre les diferents iniciatives en ASC. Es tracta d'analitzar les implicacions que comporta l'ASC promoguda des de l'administració pública, les empreses i el tercer sector. Es distribuiran els tres sectors entre els grups de treball i s'haurà de cercar i preparar la defensa i argumentació de cada posició. Es tindrà en compte el treball realitzat per cada grup a partir de la documentació que haurà de presentar i de la seva participació en el debat que es realitzarà a classe.
PA 4: Disseny d'un programa d'ASC. Cada grup haurà de fer un petit disseny d'un programa d'ASC i comentar-lo breument en una sessió conjunta a classe. L'avaluació es realitzarà a partir del disseny que s'haura de presentar breument a classe i que s'haurà de lliurar per escrit al professor el dimarts 20 de febrer a l'hora de classe. Per a l'avaluació d'aquest treball es tindrà en compte: L'adequada formulació de cada una de les parts, la coherència entre els objectius del programa i les activitats, l'atractiu i originalitat del programa i les accions i l'adequat disseny de l'avaluació prevista.
Realització d'un exercici d'avaluació dels continguts adquirits en el primer semestre. L'exercici es puntuarà del 1 al 10 i caldrà una nota de 5 per poder superar-lo. En el cas d'una avaluació positiva, farà mitja amb la resta de notes.
Realització de tres exercicis d'avaluació dels continguts adquirits el segon semestre: 2 treballs de grup i una prova escrita individual Els dos treballs de grup equivalen, cada un, el 20% de la nota de la Unitat Formativa 3, i la prova escrita el 60 %. Caldrà un nota de 5 per superar la UF3. En el cas d'una avaluació positiva, farà mitja amb la resta de notes.
Assistència i participació en les sessions de classe i en les exercicis i pràctiques que s'hi pugin realitzar. Es tindrà en compte l'assistència i la participacio en les classes com un indicador a l'hora de fer l'avaluació de cada alumne.

Qualificació

L'avaluació dels alumnes es realitzarà a partir dels següents paràmetres, amb el benentès que per poder superar l’assignatura caldrà aprovar cada una de les parts per separat:
a) Un exercici el primer semestre en el que s'avaluaran els continguts assolits. El resultat d'aquesta avaluació equivaldrà a un terç de la nota final.
b) La qualificació obtinguda en les quatre pràctiques d'aula. La mitja d'aquestes avaluacions equivaldrà a un terç de la nota final.
c) Un exercici el segon semestre en el que s'avaluaran els continguts assolits. El resultat d'aquesta avaluació equivaldrà a un terç de la nota final.
d) L'assistència i la participació en les classes.
e) Les pràctiques transversals de la diplomatura (requisit necessari per superar l’assignatura)

Observacions

L'assignatura preveu una sortida de treball de dos dies que es realitzarà el dimecres 18 i el dijous 19 d'octubre. El programa, contingut i horari detallat es concretarà els primers dies de curs.

Assignatures recomanades

 • Didàctica general
 • Elaboració de projectes en educació social
 • Introducció als àmbits de l'educació social
 • Tècniques i recursos per a la dinamització de grups en educació

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.