Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Existeix un gran ventall de tipologies de pràctica esportiva, d'exercici i d'activitat física que poden comportar un benefici per la salut. Els professionals de l'exercici físic i la salut han de saber escollir quin programa d'exercicis és idoni per cada persona en funció de l'objectiu de salut i d'adherència a l'exercici. El medi aquàtic possibilita exercitar-se sense impactar excessivament el sistema ossi i articular, fet que facilita el manteniment i la millora de la salut per persones amb determinades patologies i/o grups de poblacions especials.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Conceptes bàsics de l'exercici en medi aquàtic en relació a la salut.

2. Efectes de l'exercici en el medi aquàtic

3. Programes d'exercici aquàtic per la salut

4. Condicionament físic en medi aquàtic

5. L'exercici aquàtic i certes patologies ( de columna vertebral, osteoartritis, fibromialgia...)

6. L'exercici aquàtic en poblacions especials (embarassades, nadons...)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 15 0 15
Prova d'avaluació 2 20 22
Seminaris 20 0 20
Treball en equip 18 15 33
Total 55 45 100

Bibliografia

  • Colado, J. C. (2004). Acondicionamiento físico en el medio acuático. Barcelona: Paidotribo.
  • Huey, L., and Forster, R. (2003). Manual completo de ejercicio hidrodinámicos. Barcelona: Paidotribo.
  • Jimenez, J (1998). Columna Vertebral y medio acuático. Ejercicios preventivos y terapéuticos. Madrid: Gymnos.
  • Lloret, M; Benet, I; Leon, C. i Querol, E (2001). Natación y salud. Guía de ejercicios y sesiones. Madrid: Gymnos.
  • Lloret, M; Conde, C; Fagoada, J; León,C i Tricas, C. (2004). Natación terapéutica. Guía de ejercicios y sesiones.. Barcelona: Paidotribo.
  • Rodriguez, M. (2004). Fitnes acuático. Una completa sesión de ejercicio de bajo impacto apra el cuerpo. Portugal: H. Blume.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: Exàmens escrits Exàmens parcials de continguts teòrics i pràctics. 70
AV2: Casos pràctics Exercicis i examen de casos pràctics 30

Qualificació

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
És imprescidible assisir al 80% de les sessions pràctiques per poder optar a l'avaluació contínua.
Cal aprovar cada una de les parts amb un 5 per poder fer promig.

AVALUACIÓ FINAL:
La nota d'AV2 no és recuperable, i per tant queda la mateixa que a l'avalució contínua.
L'AV1 es fa mitjançant un examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:

OA1.- Conèixer l'abast del medi aquàtic pel manteniment o la recuperació de la salut.
OA2.- Conèixer els diferents tipus de programes d'exercici en medi aquàtic segons patologia i/o grup de població específica.
OA3.- Analitzar els diferents exercicis en medi aquàtic per afavorir el desenvolupament de les capacitats físiques relacionades amb la salut.
OA4.- Dissenyar exercicis en medi aquàtic segons objectius de salut per patologia i/o grup de població
OA5.- Presentar i conduir exercici en medi aquàtic adient per cada usuari, sota un context de salut.