Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura és una introducció a la sociologia i a les principals teories de la comunicació de masses. La presentació de conceptes s’alternarà amb el comentari de textos teòrics i amb l’anàlisi d’exemples audiovisuals, considerant en cada cas el context històric, les aportacions i els límits de cada teoria, i la seva vigència i aplicacions pràctiques.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GABRIEL SEVILLA LLISTERRI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals

Continguts

1. Què és la Sociologia?

          1.1. Definició, objecte d’estudi, mètode, paradoxes

          1.2. Orígens: naixement, antecedents, causes

          1.3. Actualitat de la Sociologia

2. Prehistòria de la Sociologia

          2.1. Racionalisme, Empirisme i Antic Règim

          2.2. Revolucions liberals: Americana i Francesa

          2.3. Il·lustració i Post-il·lustració

          2.4. Primera Revolució Industrial

          2.5. Precursors de la Sociologia: Saint-Simon, Comte

3. Història de la Sociologia (1): els fundadors:

          3.1. Durkheim: les regles del mètode sociològic

          3.2. Marx: dialèctica i materialisme històric

          3.3. Weber: acció social i sociologia de les religions

4. Història de la Sociologia (2): el segle XX:

          4.1. Funcionalisme, teories del conflicte, interaccionisme simbòlic

          4.2. Utilitarisme, darwinisme social, ajuda mútua

          4.3. Estructuralisme, posestructuralisme i posmodernitat

5. Comunicació interpersonal i comunicació de masses

          5.1. Lasswell: teoria de l’agulla hipodèrmica

          5.2. Katz i Lazarsfeld: teoria dels efectes limitats i comunicació en dues etapes

          5.3. Jakobson: les 6 funcions del llenguatge

6. Comunicació, computació i intel·ligència artificial

          6.1. Shannon i Weaver: teoria matemàtica de la informació

          6.2. Turing: el joc de la imitació

7. Indústries culturals i societat de l’espectacle

          7.1. L’Escola de Frankfurt i Hollywood. Les indústries culturals segons la UNESCO

          7.2. Debord i la societat de l’espectacle

          7.3. Les indústries culturals a l’Estat espanyol

8. La societat de la informació

          8.1. McLuhan: l’aldea global, les quatre edats de la comunicació

          8.2. Castells: internet, globalització i societat xarxa

          8.3. Xarxes socials, macro- i micro-segmentació d’audiències

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,50 5,00 0 12,50
Lectura / comentari de textos 7,50 13,00 0 20,50
Prova d'avaluació 5,00 27,00 0 32,00
Sessió expositiva 20,00 15,00 0 35,00
Total 40,00 60,00 0 100

Bibliografia

 • Adorno, Th. i Horkheimer, M. (1998). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.
 • Aron, R. (1994). Les etapes del pensament sociològic. Barcelona: Herder.
 • Castells, M. (2008). La era de la información (Vol. 1). La sociedad red. Madrid: Alianza.
 • Debord, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos.
 • Durkheim, E. (2005). Las reglas del método sociológico. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Giddens, A. (2018). Sociología. Madrid: Alianza.
 • Horkheimer, M. (1998). Teoría crítica. Buenos Aires: Amorrortu.
 • Jakobson, R. (1988). Lingüística y poética. Madrid: Cátedra.
 • Jameson, F. (1992). El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Barcelona: Paidós.
 • Lasswell, H. D. (1985). Estructura y función de la comunicación en sociedad. Dins Moragas Spá, M. (Ed.), Sociología de la comunicación de masas, tomo II (, p. 50-68). Barcelona: Gustavo Gili.
 • Lyotard, J. F. (2006). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra.
 • Marx, K. i Engels, F. (2017). Manifest del Partit Comunista. Barcelona: Taifa.
 • Mattelart, A. & Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós.
 • McLuhan, M. (1993). La Galaxia Gutenberg. Génesis del 'Homo typographicus'. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
 • Turing, A. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433-460
 • Weber, M. (2001). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona: Península.
 • Weber, M. (1993). Economía y sociedad. Madrid: FCE.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i comentari de textos teòrics relacionats amb els corrents sociològics explicats a classe. Es valorarà la capacitat d’anàlisi de textos teòrics. 33
Examen de sociologia: preguntes teòriques i comentari de textos. Es valorarà el nivell de coneixement de les teories sociològiques explicades a classe i les competències d'anàlisi de textos teòrics. També l'ordre, la correcció i la claredat expressiva. 33
Treball escrit: anàlisi d'un discurs mediàtic aplicant una teoria de la comunicació vista a classe. Es valorarà la capacitat d'anàlisi d'un discurs mediàtic contemporani aplicant alguna de les teories de la comunicació vistes a classe, determinant les seves aportacions, límits i vigència, així com el desenvolupament del seu context històric. També es valorarà l'ordre, la correcció i la claredat expressiva. 34 No

Qualificació

Es valorarà el nivell de coneixement de les teories sociològiques explicades a classe, les competències d'anàlisi de textos teòrics, la capacitat d'anàlisi d'un discurs mediàtic contemporani i l'ordre, la correcció i la claredat expressiva.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no realitzin almenys dues de les tres proves avaluables, constaran com a no presentats.

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per superar l’assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Les tutories es poden demanar enviant un email al professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'habilitarà un Forum al Moodle on tota la informació del curs estarà disponible i a través del qual els alumnes també podran fer preguntes.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament es mantindran totes les classes i activitats virtualment.

Modificació de l'avaluació:
En cas de confinament, els criteris d'avaluació no canvien, donat el caràcter teòric de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
En cas de confinament es faran les tutories virtualment.