Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / JOSEP BOADAS SERRA  / MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / NELA FILIMON COSTIN  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / JUAN MOLINS JARDI  / JOAN SOLE PLA  / XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / JOSEP BOADAS SERRA  / MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / NELA FILIMON COSTIN  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / JUAN MOLINS JARDI  / JOAN SOLE PLA  / XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup IR

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / JOSEP BOADAS SERRA  / MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / NELA FILIMON COSTIN  / GERUSA GIMENEZ LEAL  / JUAN MOLINS JARDI  / JOAN SOLE PLA  / XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE1- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
 • CIFCE2- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts
 • CIFCE7- Elaborar la informació comptable d'un grup d'empreses a partir de la normativa, conèixer les estructures empresarials col·lectives i els seus processos d'elaboració dels estats comptables
 • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers
 • CIFCE9- Aplicar les tècniques de la matemàtica financera i l'estadística bàsica per a la gestió empresarial
 • CIFCE10- Entendre el procés directiu, els elements del màrqueting, l'organització dels recursos humans, la gestió d'operacions i l'administració de l'empresa en tots els seus àmbits essencials
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. Pràctiques en empresa. Tota la informació d'aquesta assignatura es pot trobar a la web de pràctiques de la Facultat

2. Les pràctiques a empreses seran obligatòriament remunerades (mínim 6€/hora).

3. L'estada en pràctiques equival a sis mesos d'estada. Les condicions específiques de la pràctica s'establiran mitjançant convenis entre la universitat i les empreses, on es definiran els llocs de treball en pràctiques que ocuparà l'estudiant, quines seran les seves funcions i el pla de formació en el treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 0 5
Pràctiques en empreses / institucions 60 600 660
Total 65 600 665

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estada a l'empresa S'avaluarà a partir de l'informe del tutor de l'empresa. 40
  Elaboració memòria de pràctiques i resum executiu S'avaluarà a partir de l'informe del tutor de la Facultat valorant la memòria presentada per l'estudiant en relació a la realització de les pràctiques i el resum executiu. 40
  Elaboració del pòster i exposició pública En sessió pública la Comissió d'Avaluació vetllarà per a què tots els estudiants avaluïn tots els pòsters. 20

  Qualificació

  S'avaluarà la pràctica a partir de:
  - l'informe del tutor de l'empresa, valorant globalment l'estada a l'empresa: 40%
  - l'informe del tutor de la Facultat, valorant la memòria i el resum executiu: 40%
  - valoració del pòster i l'exposició pública: 20%
  Per assolir l'assignatura l'estudiant ha d'haver superat cada una de les tres valoracions.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No anar a fer les pràctiques o no finalitzar-les, no presentar la memòria o el resum executiu o el pòster, o no assistir a l'exposició pública significa un No Presentat.

  Observacions

  Tota la informació d'aquesta assignatura es pot trobar a la web de pràctiques de la Facultat.