Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per al desenvolupament del lideratge personal, facilitant les actituds i aptituds necessàries per assolir-lo.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Somnis i empresa: una proposta integradora

          1.2. La ment i l'èxit

          1.3. Model d'arquitectura estratègica personal desenvolupat

2. Una aproximació al lideratge personal

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. El Model SIM de lideratge personal basat en el Coaching

3. Teoria i pràctica del Coaching

          3.1. El desenvolupament de competències

          3.2. Fonaments teòrics del Coaching

          3.3. El procés de Coaching

4. Intel·ligència emocional i presa de decisions

          4.1. Emocions i intel·ligència emocional

          4.2. El Model de Salovey & Mayer

5. A la recerca de la felicitat

          5.1. La transformació personal

          5.2. El factor humà

          5.3. Potenciant un context de major felicitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 5 7
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 15 25 40
Elaboració de treballs 5 30 35
Prova d'avaluació 0 25 25
Treball en equip 2 20 22
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Kelly, Matthew (2008 ). El Gerente de sueños : la mejor forma de motivar e involucrar a los empleados . Argentina, [etc.]: Empresa Activa. Catàleg
  • Gallwey, W. Timothy (2009). El juego interior del tenis. Màlaga: Sirio (Ed. original anglesa, 1974).
  • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
  • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
  • Rao, Srikumar S. (2006). Abriendo puertas. Barcelona: Urano. Empresa Activa. Catàleg
  • Whitmore, John (2010). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós. Catàleg
  • Caruso, David R. i Salovey, Peter (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba Ediciones. Catàleg
  • Lyubomirsky, Sonja (2008). La ciencia de la felicidad. Un método probado para conseguir el bienestar. Barcelona: Urano. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Síntesi de les sessions de classe A penjar al Moodle el mateix dia de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder presentar-se a l'examen: 60% 15
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 15
Establiment i presentació d'un pla de desenvolupament personal/professional Treball a entregar i a presentar
per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts
20
Elaboració i presentació d’un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l’assignatura 40

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- SÍNTESI DE LES SESSIONS DE CLASSE (15% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.En funció del nivell d'adequació als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- PARTICIPACIÓ ARGUMENTADA (15% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre de les aportacions realitzades.

- ESTABLIMENT D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL/PROFESSIONAL (20% de la nota final):

Contingut i estructura:
Pautes del Model SIM.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
.Compliment dels objectius establerts.
.Correcta selecció i sistematització de la informació.
.Metodologia adequada.
.Conclusions correctes i ben argumentades.
.Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (15% de la nota del treball):
.Estructura adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
.Text coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
.Bibliografia correcta i actualitzada i ús apropiat de la mateixa.
Presentació oral i defensa (20% de la nota del treball):
.Estructura de la presentació adequada.
.Ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
.Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
.Resposta de manera adequada a les preguntes formulades.
.Coneixement i domini del tema analitzat.
.Administració del temps disponible per a la presentació de manera adient.

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN TREBALL EN EQUIP (10% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Competències del Model SIM.

Contingut i estructura:
Seguir les pautes dels articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (50% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)
Presentació escrita (25% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)
Presentació oral i defensa (25% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)

- EXAMEN FINAL (40% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’establir autoavalució i/o coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís i dels treballs individuals i col·lectius del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Requereix la participació activa de l’estudiant durant les sessions de classe i prèviament preparant els temes corresponents amb antelació a les mateixes.
-Potencia el desenvolupament grupal.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Horari d’atenció:
Dimecres, de 13h.45’ a 14h.45’ i hores a convenir.
Despatx 21, Econòmiques.

Dates límit d’entrega dels treballs:
-Treball individual: Dimecres, 7 Novembre.
-Treball en equip: Dimecres, 28 Novembre.