Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CIFCE1- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
  • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Actius financers

2. Fonts de finançament aliè: endeutament

3. Fonts de finançament propi: emissió d'accions

4. Propietats de la diversificació i selecció de carteres

5. Els títols derivats: futurs, opcions, swaps

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 23 54 77
Classes participatives 6 15 21
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 14 36 50
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Block, Hirt i Danielsen (2013). Fundamentos de Administración Financiera. (2013). McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Myers, Marcus I Mateos (2010). Finanzas Corporativas (2010). McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Richard A (cop. 2006 ). Principios de finanzas corporativas (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Malkiel, Burton G (cop. 2004 ). Un Paseo aleatorio por Wall Street : la estrategia para invertir con éxito (8ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Suárez Suárez, Andrés-Santiago (cop. 2003 ). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa (20a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Hull, John (cop. 2002 ). Introducción a los mercados de futuros y opciones (4ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • F.J. Lopez Lubian i Pablo Garcia Estevez (2005). Bolsa, mercados y tecnicas de inversion (1era). Madrid: S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats a classe i aprenentatge basat en problemes Avaluació continuada. Constarà de dos exàmens parcials (amb un pes del 30% cadascun) i d'activitats classe (amb un pes global del 40%). La superació de l'avaluació continuada allibera de l'examen final. La superació d'un parcial allibera d'aquesta part a l'examen final 100
Examen Final L'examen podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta.



100

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es podrà fer per:

1. Avaluació continuada
2. Examen final

L'avaluació continuada consistirà en:

30% examen parcial 1 (eliminatori) i recuperable (mínim 4 per fer mitjana)
30% examen parcial 2 (eliminatori) i recuperable (mínim 4 per fer mitjana)
40% activitats a classe

S’han de presentar a tot l’examen final els alumnes que:

a. No han realitzat l’avaluació continuada.
b. No han superat l’avaluació continuada ni han superat cap dels dos parcials.

Els alumnes que, sense haver superat l’avaluació continuada han superat un dels dos exàmens, poden presentar-se a l’examen final de la part no superada. En aquest cas, s’obté la nota que resulta de substituir a la mitjana de l’avaluació continuada la nota de l’examen no superat per la nota obtinguda a la part corresponent de l’examen final. Alternativament, poden optar per a presentar-se a tot l’examen final. En aquest cas, la seva nota serà la de l’examen final.
Les notes dels exàmens de l'avaluació continuada es guarden, si és el cas, per l'examen de recuperació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas de no assistir a l'avaluació continuada ni a cap dels dos exàmens finals (final i recuperació), es qualificarà com a No Presentat.