Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO TRIVIN GARCIA
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PEDRO TRIVIN GARCIA
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

  • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
  • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
  • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Economia mundial i relacions econòmiques internacionals

2. La Unió Europea

3. Relacions econòmiques internacionals i sector exterior

4. Mercat de treball i context social

5. Sector públic

6. Sectors econòmics

7. Economia espanyola del segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 20 22
Classes expositives 22 37 59
Lectura / comentari de textos 18 33 51
Prova d'avaluació 4 14 18
Total 46 104 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Parcial I Examen parcial que evaluará los conocimientos de los temas 1-4.
20
Parcial II Examen parcial que evaluará los conocimientos de los temas 5-7. 20
Examen final Examen final que evaluará los conocimientos de los temas 1-7. 60

Qualificació

L'assignatura es basa en un sistema d'avaluació continuada, amb tres proves d'avaluació: dues parcials, i un examen final.

Tant a l’examen final com als parcials s’avaluaran els coneixements de l'estudiant referits als continguts teòrics de l'assignatura, tant els que l'estudiant haurà hagut de treballar autònomament com els que s'hauran desenvolupat a classe. També s'avaluaran l'aplicació d'aquests coneixements en la resolució d'exercicis.

No hi ha una nota mínima per aprovar en aquestes tres proves (dos parcials i l'examen final), però cal treure un mínim de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.

L'estudiant que no pugui participar en l'avaluació continuada o suspengui l'assignatura haurà de presentar-se a l'examen de recuperació, on no hi comptaran les notes del sistema d'avaluació continuada.

Per tant, l'examen de recuperació suposarà el 100% de la nota i s'hi estaran avaluant els coneixements de l'estudiant referits als continguts teòrics de l'assignatura, tant els que l'estudiant haurà hagut de treballar autònomament com els que s'hauran desenvolupat a classe. També s'avaluaran l'aplicació d'aquests coneixements en la resolució d'exercicis.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen final comporta tenir a l'expedient la constància de "No presentat/da"

Observacions

.

Assignatures recomanades

  • Anglès per a l'economia
  • Història econòmica
  • Història econòmica d'Espanya
  • Instruments d'economia aplicada (I)
  • Introducció a l'economia
  • Temes d'actualitat econòmica