Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER  / ELISABET SAUS SALA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE2- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
 • ADECE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable
 • ADECE7- Anàlisi i registre de processos comptables i seguiment de la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent

Continguts

1. Introducció

          1.1. Anàlisi comptable: objectius i aspectes que comprén

          1.2. Les fonts d'informació per l'anàlisi comptable

2. Anàlisi del balanç

          2.1. Característiques bàsiques del balanç de situació

          2.2. Estructura del balanç de situació

          2.3. El balanç de situació segons el Pla General de Comptabilitat

          2.4. Estudi de l'estructura patrimonial

                    2.4.1. Aspectes dinàmics

          2.5. Estudi financer

3. Anàlisi del compte de resultats

          3.1. Estructura del compte de resultats

          3.2. Estudi dels components del compte de resultats

          3.3. Aspectes financers del compte de resultats:

                    3.3.1. Rotacions

                    3.3.2. Període mitjà de maduració (PMM)

                    3.3.3. Estudi del capital corrent (CC)

                    3.3.4. Càlcul del valor ideal del capital corrent

                    3.3.5. Aplicacions del període mitjà de maduració

4. L'estat de fluxos d'efectiu

          4.1. Introducció

          4.2. Concepte i característiques

          4.3. Fluxos d'efectiu d'activitats d'explotació

          4.4. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament

5. La memòria de l'empresa

6. La rendibilitat de l'empresa

          6.1. Aspectes bàsics

                    6.1.1. Concepte

                    6.1.2. Tipus

          6.2. Rendibilitat de l'actiu

          6.3. Rendibilitat financera

                    6.3.1. Efecte palanquejament

          6.4. Rendibilitat de l'inversor

          6.5. Estudi de l'EBITDA

          6.6. Anàlisi Palanquejament Operatiu

          6.7. El valor econòmic afegit (EVA) i altres conceptes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,5 49 56,5
Cerca i anàlisi d'informació 0 9 9
Exposició dels estudiants 10 10 20
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Sessió expositiva 10 3 13
Sessió participativa 11 13 24
Sessió pràctica 11,5 12 23,5
Total 50 100 150

Bibliografia

 • AECA (2014). El estado de flujos de efectivo. Documento nº 20. AECA.
 • Archel Domennch Pablo (2012). Estados Contables ( elaboración, análisis e interpretación) (4art.). Pirámide. Catàleg
 • Alvarez López, José (1986 ). Análisis de balances : integración e interpretación (16ª ed., rev.). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Arimany Núria i Viladecans Carme (2010). Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxes de tresoreria. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Catàleg
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recuperat , a www.udg.edu
 • Francesc Gomez (2009). Aplicación en excel para la elaboración de Estados de Flujos de Efectivo. Barcelona: Profit. Catàleg
 • Gómez Francesc (2017). Ejercicios resueltos y comentados con el PGC (2017). Barcelona: ACCID.
 • Julián Gonzalez pascual (2012). Análisi de la empresa a través de su infomración económica - financiera (4art). Pirámide.
 • Llibre blanc de les empreses de L'Euram. (2006). València: Institut d'Economia Ignasi de Vilallonga. Catàleg
 • Muñoz Merchante, Ángel (2009 ). Análisis de estados financieros : teoría y práctica : [adaptado al PGC 2007] (2a ed.). Madrid: Ediciones Académicas. Catàleg
 • Muñoz Merchante, Ángel (2009 ). Análisis de estados financieros : ejercicios y test . Madrid: Ediciones Académicas. Catàleg
 • Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos. Recuperat , a www.udg.edu
 • Oriol Amat i Nombella, V. (2015). Manual analisis empresas cotizadas (ACCID). ACCID. Catàleg
 • Wolters Kluwer (2015). Todo Contabilidad. CISS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup i pràctiqeus SABI Caldrà realitzar l'estudi econòmic financer de la vostra empresa (20%) de la nota final de l'asignatura.
A més d'unes pràctiques amb el programa SABI 10% nota final assignatura
30
Exposició dels estudiants Caldrà defensar oralment les conclusions a les quals s'ha arribat en el treball. 10
Prova final Aquesta prova és recuperable. 55
Resolució exercicis a classe Aquest exercicis és realitzaran sense previ avís en el transcurs normal del curs. 5

Qualificació

El treball d'avaluació que s'ha iniciat a segon d'Ade a Introducció a la Comptabilitat i més tard s'ha continuat a Comptabilitat Financera és també obligatori en aquesta assignatura per tots els alumnes. Sense superar-lo no es podrà aprovar l'assigantura d'interpretació d'Estats Financers.

Així mateix sense superar la prova d'avaluació final tampoc es pot aprovar l'assignatura ( és a dir caldrà obtenir com a mínim un aprovat de l'examen final per poder promitjar amb les altres activitats), si l'alumne no supera la prova final en l'acta només hi figurarà la nota de la prova final suspesa.

Quan l'alumne superi cadascuna de les activitats avaluables la nota final que figurarà a l'acta serà el promig ponderat de les diferents activitats, segons els criteris marcats en la fitxa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen final, tant en primera com en segona convocatòria, se'ls considerarà no presentats.