Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP BOADAS SERRA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • ADECE2- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
 • ADECE3- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • ADECE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Actius i mercats financers

          1.1. Funció i tipus de mercats financers

          1.2. Els actius derivats

          1.3. L'eficiència dels mercats financers

2. Principis de valoració.La doble dimensió de la valoració financiera: temps i risc.

          2.1. Valoració de bons

          2.2. Valoració d'accions

3. Propietats de la diversificació i selecció de carteres

          3.1. Model de selecció de carteres de Markowitz

          3.2. El model CAPM: introducció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 6,00 12,00 0 18,00
Prova d'avaluació 2,00 12,00 0 14,00
Sessió participativa 20,00 52,00 0 72,00
Tasques i qüestionaris formatius 6,00 12,00 0 18,00
Tutories de grup 3,00 2,00 4,00 9,00
Tutories individuals 0 12,00 7,00 19,00
Total 37,00 102,00 11,00 150

Bibliografia

 • Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen (2015). Principios de finanzas corporativas. McGraw-Hill Interamericana.
 • Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2018). Principles of Corporate Finance, (12). McGraw-Hill Higher Education.
 • Suárez, A. S. S. (2014). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Ediciones Pirámide.
 • Hull, John (2015). Introducción a los mercados de futuros y opciones.. ADDISON-WESLEY.
 • Malkiel, Burton G (2016). Un paseo aleatorio por Wall Street.. Comercial Grupo ANAYA, SA.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats de seguiment Després de cada tema l'estudiant haurà de realitzar una activitat de seguiment, que podrà ser tipus test resolució d’exercicis/casos, assaig o altres similars. 60
Activitat de síntesi Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar el coneixement de la matèria de manera global, tenint en compte les interrelacions entre els diversos temes. 30
autoavaluació i seguiment A partir de qüestionaris individuals, després de cada tema es demanarà si es segueix correctament el tema o bé quins són els dubtes concrets que s'han. generat per tal de poder assessorar a l'estudiant en aquells temes que calgui de la manera més personalitzada possible. 10 No

Qualificació

La qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d’avaluació continuada.

En cas de no superar l’assignatura per avaluació continuada, es podrà recuperar la part de les activitats de seguiment i síntesi ( 90% de la nota ) a través d’un examen final únic que comprendrà tot el temari de l’assignatura i que es realitzarà en la data de recuperació fixada en el calendari d'exàmens de la Facultat. El 10% d’autoavaluació no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas de no superar l’assignatura per avaluació continuada, la no presentació a l’examen final o a l’examen d’avaluació única, tindrà la qualificació de “NO PRESENTAT”

Avaluació única:
D'acord amb l'article 8 de la "normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants" establerta per la UdG, l’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. Aquesta consistirà en un únic examen que comprendrà tota la matèria i que es realitzarà en la data prevista en el calendari d'exàmens de la Facultat.

En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tant, la nota final serà exclusivament la que resulti d’aquest examen o de l'examen de recuperació, si calgués.

Cal sol·licitar aquest tipus d'avaluació dins els terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per superar l’assignatura cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 punts globalment, d'acord amb els criteris de qualificació

Tutoria

Tutories: individuals i/o en grup, amb cita prèvia per missatgeria de moodle / correu electrònic i amb els mitjans que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Avisos i notícies de moodle
Missatgeria de moodle / correu electrònic
Altres recursos audiovisuals que hi doni suport la UdG

Observacions

És convenient tenir coneixements previs bàsics d'estadística, de comptabilitat i de matemàtica financera.

L’avaluació continuada que es duu a terme en aquesta assignatura pressuposa un treball també continuat per part de l’estudiant. Per tant, cal fer un seguiment diari de la matèria de l'assignatura complementant els apunts de classe amb la bibliografia recomanada i consultant allò que calgui en les hores convingudes de tutoria durant el curs.

Per facilitar aquest seguiment, el professorat indicarà a través de moodle el que es treballarà cada sessió/setmana a classe.

Cal estudiar els temes amb una visió àmplia, considerant la seva interrelació amb els altres temes.

En les sessions de classe es convidarà a l’estudiant a participar activament.

Assignatures recomanades

 • Economia de l'empresa
 • Estadística
 • Fonaments de l'empresa
 • Matemàtica de les operacions financeres

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està programada de forma que es puguin dur a terme totes les activitats previstes en els tres escenaris: presencial, presencial restringit i virtual.

S'habilitaran els recursos digitals necessaris (canal digital per a la docència, fòrums, plataformes virtuals per a tutories individuals i de grup, etc.) per a que l'estudiantat pugui fer les classes amb el mateix contingut previst en la docència presencial.

Així mateix, en el Moodle es seguiran publicant els arxius de presentación corresponents a cada tema, i material complementari en format text o audiovisual que serveixi per completar la formació de l'estudiantat.

Modificació de l'avaluació:
L' avaluació s'ha programat de forma que es pugui dur a terme en els tres escenaris: presencial, presencial restringit i virtual.

Els criteris d'avaluació, els requisits de qualificació i els requisits específics per a la nota No Presentat, es mantenen tal i com estan definits en el disseny de l'assignatura.

Les proves i activitats d'avaluació es mantenen (mateix contingut i pes en la nota final) i s'adaptaran a l'escenari presencial restringit i virtual. Les proves d'avaluació es preveu que es realitzin en l'horari i la data establerta.

Tutoria i comunicació:
Tutories: individuals i/o en grup, amb cita prèvia per missatgeria de moodle / correu electrònic i amb els mitjans que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.

Comunicació a través de Moodle: Avisos i notícies / Missatgeria de moodle / Altres recursos que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.