Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL CARRERAS SIMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL CARRERAS SIMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL CARRERAS SIMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL CARRERAS SIMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A L’EMPRESA

          1.1. L’EMPRESA I LA DIRECCIÓ DE L'EMPRESA

          1.2. LA PRESA DE DECISIONS: ANÀLISI DE DECISIONS

          1.3. LA CREACIÓ DE VALOR A L'EMPRESA: ANÀLISI ECONÒMICA i FINANCERA

2. LES ÀREES FUNCIONALS DE L’EMPRESA

          2.1. LA FUNCIÓ FINANCERA

          2.2. LA FUNCIÓ DE PRODUCCIÓ

          2.3. LA FUNCIÓ COMERCIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 30,00 0 39,00
Prova d'avaluació 4,00 15,00 0 19,00
Resolució d'exercicis 4,50 10,00 0 14,50
Sessió expositiva 25,50 50,00 0 75,50
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Alegre, Luis (2000 ). Fundamentos de economía de la empresa : perspectiva funcional (2ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cuervo Garcia, A. y Otros (2008). Introducción a la administración de empresas (6ta). Civitas, S.L.. Catàleg
 • Bueno Campos, E. (2007). Economía de la empresa; Análisis de las decisiones empresariales (15ª). Piramide. Catàleg
 • Pérez Gorostegui, Eduardo (DL 2009 ). Curso de introducción a la economía de empresa . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Pérez Gorostegui, Eduardo (2014). Fundamentos de Economía de la Empresa (1). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
 • Pérez Gorostegui, Eduardo (2014). Prácticas de undamentos de Economía de la Empresa (1). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
 • Cristina Isabel Dopacio y otros (2016). Fundamentos de Economía de la Empresa (2). Madrid: Ediciones Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats i aprenentatge basat en problemes l'estudiant haurà de realitzar un seguit d'activitats en grup i/o de manera individual, segons estableixi el professor. Aquestes activitats seran explicades a classe i poden implicar un treball previ de l'alumne. Les activitats poden ser diverses, per exemple: comentari d'un article, seguiment d'una notícia, petits qüestionaris, exercicis). La realització d'aquestes activitats podrà suposar que l'estudiant hagui d'utilitzar eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades. L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del professor. La nota obtinguda per aquestes activitats no és materia d'avaluació en la prova de recuperació (aquesta nota no és recuperable). 30 No
Examens de Control Es realitzaran dos controls durant el curs. Aquests controls contindran tant preguntes conceptuals, del material corresponent a l'assignatura, com exercicis, casos o problemes basats en els materials treballats en les sessions magistrals, en les sessions practiques, en els exercicis proposats en el temari de l'assignatura i en les activitats realitzades per l'alumne.

Control 1, Bloc 1: temes 1.1, 1.2 i 1.3
Control 2, Bloc 2: temes 2.1, 2.2 i 2.3
70 No

Qualificació

Nota De l'Avaluació Continuada
=========================================
- Nota de les activitats avaluables i aprenentatge basat en problemes: 30% de la nota de l'avaluació continuada.
- Controls: La nota mitjana dels controls representarà un 70% de la nota de l'avaluació continuada.

Per superar l'assignatura cal que la mitjana ponderada de la nota de l'avaluació continuada sigui com a mínim de 5.

Recuperació
=========================================
Si en l'avaluació continuada un alumne no aprova l'assignatura, llavors té la possibilitat de presentar-se a un examen de recuperació. Aquest examen contindrà tot el temari de l'assignatura.

La valoració final de la recuperació serà la mitjana ponderada de: 70% Nota de l'examen de recuperació + 30% Nota de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no es presenti a algun dels dos controls o, en el seu cas, a la prova de recuperació tindrà una qualificació de no presentat.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un únic examen final on s'avalua tot el temari de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En les classes presencials o virtuals es clarificaran els dubtes o preguntes proposades pels alumnes. L'alumne també pot fer arribar els dubtes o preguntes per correu electrònic. Cada setmana Es programarà una tutoria per videoconferència per facilitar la tutorització dels alumnes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Cada tema està organitzat en un conjunt de blocs temàtics. Al inici de cada tema, els alumnes disposaran d’un document que descriu l’estructuració del tema en blocs. Per cada bloc temàtic, l’alumne disposarà d’un document on es presenta detalladament el material del bloc, també hi hauran incorporats exemples i exercicis solucionats. Addicional-ment, els alumnes disposaran de exercicis complementaris i de les soluciones proposades per tal de poder treballar els conceptes i metodologies del bloc de manera autònoma. En les classes presencials o virtuals es presentaran els conceptes i metodologies programades en els diferents blocs, també es treballaran els exemples, exercicis i activitats proposades en el bloc.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es proposaran un seguit d'activitats als alumnes per tal d'aplicar els conceptes i metodologies presentades en el curs. Algunes de les activitats formaran part del sistema d'avaluació continuada i d'altres no (s'informarà als alumnes). Les activitats seran dissenyades de forma flexible per permetre la seva realització en un entorn presencial o virtual.

Modificació de l'avaluació:
Es realitzaran dos controls sobre el temari de l'assignatura: Control de la primera part (Part I) i control de la segona part (Part 2). En el cas d'avaluació continuada, cada control representarà un 35% de la nota final. El 30% restant provindrà de la nota mitjana obtinguda en les activitats avaluables (aquesta nota no és recuperable).

En l'examen de recuperació, l'alumne realitzarà un examen sobre tot el temari de l'assignatura. La nota d'aquest examen suposarà un 70% de la nota de recuperació, el 30% restant correspondrà a la nota mitjana obtinguda en les activitats avaluables (aquest nota no és recuperable).

En el cas que l'avaluació de l'assignatura sigui única (tant per l'avaluació final com per la recuperació), el 100% de la nota final provindrà d'un únic examen que inclou tot el material de l'assignatura.


Tutoria i comunicació:
Cada tema està organitzat en un conjunt de blocs temàtics. Al inici de cada tema, els alumnes disposaran d’un document que descriu l’estructuració del tema en blocs. Per cada bloc temàtic, l’alumne disposarà d’un document on es presenta detalladament el material del bloc, també hi hauran incorporats exemples i exercicis solucionats. Addicional-ment, els alumnes disposaran de exercicis complementaris i de les soluciones proposades per tal de poder treballar els conceptes i metodologies del bloc de manera autònoma. En les classes presencials o virtuals es presentaran els conceptes i metodologies programades en els diferents blocs, també es treballaran els exemples, exercicis i activitats proposades en el bloc. En les classes presencials o virtuals també es clarificaran els dubtes o preguntes proposades pels alumnes.