Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Anatomofisiologia. Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: El sistema múscul-esquelètic. El sistema articular. El sistema cardiovascular.El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang. El sistema limfàtic. El sistema immunitari.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR AVILA CASTELLS  / PERE BOADAS VAELLO  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / FRANCISCO JAVIER MADIROLAS ALONSO  / ALBERT PALAHI ALCACER  / GUILLEM PICART SOLA  / MONTSERRAT PUIGDEMONT GUINART  / JUAN SAN MOLINA  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / EVA SERRAT GRABOLEDA  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / ENRIQUE VERDU NAVARRO  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / FRANCISCO JAVIER MADIROLAS ALONSO  / ALBERT PALAHI ALCACER  / GUILLEM PICART SOLA  / MONTSERRAT PUIGDEMONT GUINART  / JUAN SAN MOLINA  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / EVA SERRAT GRABOLEDA  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / ENRIQUE VERDU NAVARRO  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup EB

Durada:
Anual
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / FRANCISCO JAVIER MADIROLAS ALONSO  / ALBERT PALAHI ALCACER  / GUILLEM PICART SOLA  / MONTSERRAT PUIGDEMONT GUINART  / JUAN SAN MOLINA  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / ENRIQUE VERDU NAVARRO  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA Mètodes d’estudi: Anatomia regional. Anatomia sistèmica. Anatomia clínica. Postura anatòmica. Els plans i eixos: relacions entre plans i eixos.Termes de direcció. Classificació de les articulacions i moviments articulars. Segons la funció:Sinartrosis. Amfiartrosis. Diartrosis /Sinovials Segons els eixos de moviment:Uniaxials.Biaxials.Multiaxials Moviments articulars:M. angulars: Flexió / Extensió, Abducció/ Adducció. M. circulars: Rotació / Circumducció, Supinació/ Pronació. M. especials: Inversió / Eversió, Protusió / Retracció, Elevació / Depressió.

2. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

3. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Estudi de l’anatomia descriptiva i topogràfica del sistema cardiovascular: el cor i les principals artèries i venes del cos humà. - El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu. Anàlisi i interpretació fisiològica del cicle cardíac a partir del diagrama de Wiggers. Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. - Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

5. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

6. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció.

7. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

8. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

9. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

10. SISTEMA REPRODUCTOR Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor masculí. Els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, el conducte ejaculador, la uretra. Les glàndules accessòries: vesícules seminals, pròstata i glàndules bulbouretrals. El penis: mecanismes d’erecció i ejaculació. Característiques del semen. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor femení. Els ovaris, les trompes de fal•lopi, l’úter, la vagina, la vulva. Cicle ovàric i cicle menstrual. Les glàndules mamàries. Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Fecundació.

11. SANG. SISTEMA IMMUNITARI. SISTEMA LIMFÀTIC. Composició de la sang, cèl·lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. limfòcits: Immunoglobulines. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació. Vasos i ganglis limfàtics. Tim. Melsa. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. Immunització.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 13,5 24,5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 28 0 28
Prova d'avaluació 40 132 172
Resolució d'exercicis 0,5 5 5,5
Total 79,5 150,5 230

Bibliografia

 • Cura Rodríguez, José Luis del (cop. 2010 ). Radiología esencial . Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Cura Rodríguez, José Luis del (2018). Radiología esencial (2ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Drake, Richard L (2013). Gray Anatomía básica. Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Drake, Richard L (2015). Gray anatomía para estudiantes (3ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Netter, Frank H (2015). Atlas de anatomía humana (6a ed.). Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=3429728 Catàleg
 • Netter, Frank H (2015). Atlas de anatomía humana (6a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Ojeda Sahagún, José L (cop. 2004 ). Neuroanatomía humana : aspectos funcionales y clínicos . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Patton, Kevin T (cop. 2013 ). Anatomía y fisiología (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Reith, Edward J., Breidenbach, Bertha, Lorenc, Mary (1982). Texto básico de anatomía y fisiología para enfermería. . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Schünke, Michael (cop. 2015 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (3a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2012 ). Atlas de anatomía humana (23ª ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Tortora, Gerard J (cop.2013 ). Principios de anatomía y fisiología (13a ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Tortora, Gerard J. (2018). Principios de anatomía y fisiología (15.ª edición). Ciudad de México: Editorial Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP: Aprenentatge Basat amb Problemes 10%. S'avalua la participació i aportacions individuals al grup.
10
Portafolis De forma qualitativa: Estructura, format, presentació, justificació i defensa oral de la memòria. Resposta coherent i argumentada de les preguntes realitzades pel professor.
PS: Es presentarà i es lliurarà l'instrument d'avaluació del portafolis.
15
Classes magistrals. continguts ABP. Continguts Portafolis.
Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics donats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva amb el portafolis i els treballats amb el grup a l'ABP. 75

Qualificació

L'avaluació correspon al sistema d'avaluació continuada amb les activitats següents:
1. Primer examen presencial (AC1).
2. Segon examen presencial (AC2).
El criteri de qualificació és el mateix tant a la prova de 1r semestre com a la prova de 2n semestre. Cadascun té un pes del 37,5% i suposen el 75% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple i el desenvolupament escrit de dos temes. Les 40 preguntes test inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. Ambdós corresponen activitats d’avaluació recuperable.
3. El portafolis (AC3)
El portafolis té un pes del 15% de l’assignatura. És un document elaborat per l'estudiant que integra i mostra el procediment d'autoregulació de l'aprenentatge. Les làmines les proposa el professor a les classes magistrals en el continu del curs. A cadascuna de les activitats proposades es concreten: a) els objectius, b) les competències vinculades, c) les referències bibliogràfiques, d) l'autoavaluació i, e) l'aprenentatge reflexiu. A forma d'exemple conté làmines anatòmiques, síntesi d'articles, resolució de casos,...etc
Presentació i comunicació oral del document. Avaluació qualitativa. (15% de la nota). Correspon a la presentació i defensa oral del portafolis. S'avalua l'adequació i correcció de les làmines proposades amb els objectius prefixats, la consideració de les fortaleses i debilitats del document, l'aprenentatge reflexiu, l'autoavaluació i a la capacitat i qualitat de la comunicació i defensa oral. La nota mínima per calcular la mitjana són 4 punts. La presentació oral del portafolis correspon a una activitat d’avaluació recuperable.
4. L’ABP. La nota obtinguda de la metodologia d’ABP té un pes del 10% en la nota global. L’avaluació del procés inclou la participació de l’estudiant a les sessions tutorials i l’exposició i comunicació oral a la sessió plenària. El professor tutor és qui avalua la participació i l’aportació de l'estudiant sobre el cas tractat. La nota mínima per calcular la mitjana són 5 punts.
El resultat final del procés de l’ABP correspon a la mitjana entre el resultat de l’ABP de primer semestre i el resultat d’ABP aconseguit el segon semestre.
Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar les activitats d’avaluació continuada especificades (AC1, AC2, AC3_portafolis i l’ABP). En el cas de no superar alguna de les activitats, s’haurà de realitzar l’activitat recuperable que correspon a una prova presencial amb el mateix disseny i característiques originals i que es recuperaran al mes de Juny segons el calendari previst per L’EUI. El procés d’ABP també té fixada una data de recuperació en el calendari de l’EUI.
En el cas de superar les activitats d’avaluació continuada la nota d l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma de les notes de les 4 activitats prèviament ponderades. L’assignatura queda aprovada quan la nota és igual o superior a 5. En el cas de no superar alguna de les activitats que integra l’assignatura, l’assignatura queda suspesa. Un alumne repetidor haurà de tornar a presentar-se a totes les activitats d’avaluació excepte el procediment d’ABP i la presentació oral del portafolis (sempre i quan els hagi superat amb la nota mínima)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a cap de les 4 activitats d'avaluació continuada especificades en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT a l'acta de l'assignatura.

Observacions

Temporalització de Setembre de 2019 a Juny de 2020.

El material bibliogràfic el trobareu al mòdul 611/612 de la secció d'infermeria de la biblioteca.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu