Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Ampliació dels coneixement sobre tècniques instrumentals d'anàlisi adquirits en l'assignatura Tècniques Instrumentals d'Anàlisi Química. Conèixer les aplicacions més importants de les tècniques instrumentals aplicades a la indústria química.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAIME CAMPS SOLER  / MONTSERRAT COLLDECARRERA COMPTE  / ALBERT SERRA BRUNS
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Selecció d'un mètode d'anàlisi

          1.2. paràmetres de qualitat

          1.3. Relació senyal/soroll

2. MÈTODES ELECTROQUÍMICS D'ANÀLISI

          2.1. Introducció als mètodes electroquímics

          2.2. Mètodes potenciomètrics

          2.3. Mètodes culombimètrics

          2.4. Resolució de problemes

          2.5. Pràctica en el laboratori: Elèctrodes selectius

          2.6. Pràctica en el laboratori: Valoració potenciomètrica automàtica

3. ESPECTROSCÒPIA

          3.1. Fonaments d'espectroscòpia

          3.2. Espectroscòpia UV-Visible

          3.3. Tècniques d'alta sensibilitat en espectroscòpia atòmica

          3.4. Espectrofotometria d'Infraroig

          3.5. Interpretació d'espectres IR

          3.6. Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

4. CROMATOGRAFIA

          4.1. Fonaments de cromatografia

          4.2. Cromatografia de gasos

          4.3. Cromatografia HPLC

5. ESPECTROMETRIA DE MASSES

          5.1. Fonaments de la tècnica i instruments

          5.2. Interpretació d'espectres Masses

          5.3. Acoblament a cromatograf

6. MÈTODES TÈRMICS D'ANÀLISI

          6.1. Termogravimetria, anàlisi tèrmic diferencial i calorimetria diferencial d'escombrat

7. PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ DE MÈTODES INSTRUMENTALS

          7.1. Anàlisis segons normes UNE aplicats a mostres industrials.

          7.2. Interpretació de les normes i conversió en un procediment de treball.

8. TREBALL EN GRUP COOPERATIU

          8.1. Treball sobre una aplicació de tècniques instrumentals d'anàlisi química

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 22 32 54
Classes pràctiques 15 9 24
Prova d'avaluació 5 0 5
Resolució d'exercicis 11 9 20
Treball en equip 10 12 22
Total 63 62 125

Bibliografia

 • Rubinson, Kenneth A. (2001). Análisis Instrumental. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Currell, Graham (2000). Analytical Instrumentation: performance, characteristics and quality. Wiley and Sons. Catàleg
 • Rouessac, Francis (2000). Chemical analysis: modern instrumental methods and techniques. Joahn Wiley. Catàleg
 • Ruzicka, Jaromir (1988). Flow injection analysis. John Wiley & Sons. Catàleg
 • Valcárcel Cases, Manuel (1987). Flow-injection analysis: principles and applications. Elis Horwood. Catàleg
 • Hernández Hernández, Lucas (2002). Introducción al análisis instrumental. Ariel DL. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (2001). Principios de análisis instrumental. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació del seguiment de l'assignatura Durant el quadrimestre els alumnes han de contestar per escrit un exercici de preguntes sobre teoria i pràctiques al laboratori i han de resoldre uns problemes numèrics. S'avalua la correcció en les respostes i sobretot el discurs o els passos seguits per arribar a les respostes. També la claredat i correcció en la comunicació per escrit. 15
Treball en grup cooperatiu En grups de dues persones porten a terme en règim cooperatiu un treball sobre una aplicació d'una tècnica instrumental d'anàlisi. Durant el desenvolupament del treball es valora el funcionament del grup mitjançant la presentació d'una acta del treball realitzat en cada sessió. En la presentació del treball es valora la correcció en la comunicació oral, la claredat i correcció del contingut de la presentació, el domini de les tècniques informàtiques i també la correcció de les respostes. Els components dels altres grups juntament amb el professor avaluen la presentació. 15
Pràctiques de laboratori Els alumnes en grups realitzen les pràctiques programades i que figuren en el manual que se'ls lliura al començament de curs. Posteriorment elaboren individualment un informe de la pràctica, contesten a unes preguntes i ho lliuren per escrit al professor en el termini d'una setmana. En el laboratori, s'avalua el funcionament del grup, la manipulació dels instruments i la presa de notes en la llibreta del laboratori. De l'informe individual s'avalua la correcció de l'expressió escrita, la correcció dels càlculs i de les respostes a les preguntes. 15
Exàmen escrit Al final del quadrimestre els alumnes han de contestar per escrit un exercici de preguntes sobre teoria i pràctiques al laboratori i han de resoldre uns problemes numèrics.S'avalua la correcció en les respostes i sobretot el discurs o els passos seguits per arribar a les respostes. També la claredat i correcció en la comunicació per escrit. 55

Qualificació

Valoració de les pràctiques en el laboratori i els informes corresponents 15%
Treball dirigit (aprenentatge cooperatiu) 15%
Prova d'avaluació del seguiment de l'assignatura 15%
Exàmen final escrit al final del quadrimestre 55%

S'ha d'obtenir més de 5 sobre 10 de la nota global per superar l'assignatura.
Cap de les activitats d'avaluació és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no realitzi el 70% de les activitats d'avaluació i/o no es presenti a l'examen final.

Observacions

Prerequisits:
Tenir aprovades les assignatures recomanades.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi química
 • Experimentació en química I
 • Experimentació en química II
 • Tècniques instrumentals d'anàlisi química