Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques instrumentales del análisis. Control de calidad.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA FIOL SANTALO
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Metodologia d'un procés analític

          1.1. Etapa prèvia

          1.2. Mostreig

          1.3. Anàlisi

          1.4. Expressió dels resultats. Incertesa, error.

          1.5. Diagnòstic o informe de resultats

          1.6. Desenvolupament, optimització i validació de mètodes

          1.7. Control, assegurament i avaluació de la qualitat

2. Introducció als mètodes òptics

          2.1. Propietats de la llum

          2.2. La radiació electromagnètica i les seves propietats

          2.3. Introducció a l'espectroscòpia

          2.4. Llei de Lambert-Beer i les seves limitacions

3. Espectroscòpia Molecular

          3.1. Absorció radiació visible

          3.2. Absorció de radiació ultraviolada

          3.3. Aplicació directa i indirecta a l'anàlisi de molècules

          3.4. Instrumentació en espectroscòpia molecular

          3.5. Fotòmetres i espectrefotòmetres

          3.6. Parts essencials dels equips per espectroscòpia molecular

          3.7. Anàlisi qualitativa

          3.8. Anàlisi quantitativa

          3.9. Resolució de problemes

4. Espectroscòpia Atòmica

          4.1. Classificació de les diferents tècniques

          4.2. Absorció i emissió atòmica

          4.3. Parts essencials dels equips per a Espectroscòpia Atòmica

          4.4. Optimització de les condicions d'anàlisi

          4.5. Anàlisi quantitativa: corbes de calibració i mètode de l'addició patró

          4.6. Resolució de problemes

5. Tècniques de separació

          5.1. Classificació de les tècniques de separació

          5.2. Cromatografia: tipus i fonament de la separació

          5.3. Cromatografia en columna oberta

          5.4. Cromatografia en paper i capa fina

          5.5. Tècniques de desenvolupament: horitzontal, vertical i bidimensional

          5.6. Identificació de pics: revelat, patrons

6. Cromatografia de Gasos (CG)

          6.1. Fase mòbil i fase estacionària

          6.2. Elements d'un equip per a cromatografia de gasos

          6.3. Paràmetres que influeixen en la separació

          6.4. Anàlisi qualitativa

7. Cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC)

          7.1. Fase mòbil i fase estacionària

          7.2. Elements que constitueixen un equip de cromatografia HPLC

          7.3. Paràmetres que influeixen en la separació

          7.4. Anàlisi qualitativa

8. Anàlisi quantitativa en Cromatografia

          8.1. Mètodes de quantificació

          8.2. Mètodes de calibració: patró intern i patró extern

          8.3. Resolució de problemes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Classes participatives 32 25 57
Elaboració de treballs 6 30 36
Prova d'avaluació 4 8 12
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Rouessac, Francis (2003). Análisis químico: método y técnicas instrumentales modernas. McGrau-Hill. Catàleg
 • Estelrich i Latràs, Joan (2003). Tècniques instrumentals. Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Hernández Hernández, Lucas (2002). Introducción al análisis Instrumental. Ariel. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (2001). Principios de análisis instrumental. McGrau-Hill. Catàleg
 • Rubinson, Kenneth A (2001). Análisis instrumental. Prentice Hall. Catàleg
 • Currell, Graham (2000). Analytical instrumentation: performance, characteristics and quality. Wiley & sons. Catàleg
 • Skoog, West, Holler (1996). Fundamentos de química analítica. Reverté. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de curs Al principi del curs s'indicaran les condicions d'aquesta activitat. 20
Preparació d'exercicis per fer a classe Al llarg del curs es realitzen diversos exercicis per tal d'avaluar els coneixements adquirits pels alumnes. A classe es comenten entre tots els alumnes els errors que han comès i es donen les respostes correctes. 10
Exàmen escrit Al final del quadrimestre els alumnes han de contestar per escrit a unes preguntes sobre teoria i han de resoldre uns problemes numèrics.S'avalua la correcció en les respostes i sobretot el discurs o els passos seguits per arribar a les respostes. També la claredat i correcció en la comunicació per escrit. 70

Qualificació

Caldrà obtenir una nota mínima de 5 en l'exàmen final per tal de poder sumar la nota obtinguda en les proves d'avaluació continuada. Aquesta prova serà recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne serà considerat no presentat quan no hagi fet ni el treball en equip, ni els exercicis de classe, ni l'exàmen escrit. Per tant no serà considerat no presentat quan hagi participat en qualsevol de les activitats d'avaluació continuada. Un estudiant no presentat a l'exàmen escrit no tindrà dret a la recuperació d'aquesta activitat d'avaluació

Observacions

Es recomana cursar al mateix temps l'assignatura Experimentació en Química 2

Assignatures recomanades

 • Anàlisi química
 • Experimentació en química I
 • Fonaments de química