Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. La innovació i la gestió pública. La gestió participativa. La cultura directiva. L'eficàcia administrativa. L'eficiència. La gestió de resultats. La innovació tecnològica. La transparència. La qualitat. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT LLADO MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política

Continguts

1. El concepte de gestió púbica. Les seves notes característiques. Evolució de la seva implantació. El model tradicional de l'administració pública. La seva evolució. la nova gestió pública "NPM". Els conceptes d'economia, eficiència i eficàcia. El model constitucional de l'administració pública espanyola.

2. La reforma de l'administració pública espanyola. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Sector públic i administració pública. Principis generals de relació i d'intervenció de les administracions públiques. El funcionament electrònic del sector públic.

3. L'administració general de l'Estat: la seva estructura i òrgans territorials. El sector públic institucional estatal. Anàlisi de l'administració de la Generalitat de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia. Les lleis òmnibus. Normativa sobre transparència. La reforma de l'administració de la Generalitat. L'administració local: la Llei de racionalització i sostenibilitat.

4. La eficàcia a l'administració pública: consideracions. El principi jurídic d'eficàcia. Elements d'eficàcia. La eficiència.

5. La racionalitat en la intervenció pública. La coparticipació dels usuaris en el cost dels serveis públic. Els mecanismes de co-pagament. Les polítiques socials.

6. La qualitat a la gestió pública. La qualitat en els serveis. La gestió de la qualitat. Els sistemes i models de gestió de la qualitat. Les cartes de serveis: consideracions, els compromisos i indicadors. El model d'excel·lència.

7. La cultura directiva. La direcció per objectius a l'administració. La direcció estratègica. La planificació estratègica. La gestió per a resultats: concepte, característiques i estructura.

8. Innovació tecnològica i administració electrònica. Antecedents legislatius i evolució. L'administració electrònica a Catalunya. El funcionament electrònic del sector públic. Actuació administrativa automatitzada. La seu electrònica. El portal de transparència. El dret i l'obligació de relació electrònica dels ciutadans amb les administracions públiques: la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

9. El control i la transparència en l'activitat pública. La corrupció, tipus, causes i mesures de control. Normativa estatal i autonòmica sobre transparència. La transparència en l'organització institucional i en les decisions i actuacions de rellevancia jurídica. Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. Transparència en la gestió administrativa. La informació pública. El bon govern. El govern obert. Sistema de garanties. Règim sancionador.

10. Col·laboració público-privada. Les relacions i actors en l'ambit públic. Els partenariats público-privats. La gestió indirecta. El contracte de gestió de serveis públics i les seves modalitats. El contracte de concessió d'obra pública. El contracte de col·laboració entre el sector públic i privat. La societat mixta. ls consorcis. Les fundacions. El concert.

11. La gestió participativa. La participació ciutadana. Antecedents i regulació. Anàlisi de l'administració local.

12. La gestió de l'administració pública en temps de crisi. Situació actual.

13. Gestió pública i ciència de l'administració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 15 16
Anàlisi / estudi de casos 32 25 57
Elaboració de treballs 3 20 23
Prova d'avaluació 2 52 54
Total 38 112 150

Bibliografia

 • Prats Català, Joan (2009). Gestió pública (2). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya.
 • Parejo Alfonso, Luciano (2012). Transformación y ¿reforma? del derecho administrativo en España (1). Madrid: INAP.
 • Ramió, Carles (2012). La Extraña pareja : (2ª ed.). Madrid: Catarata. Catàleg
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (2012). Noves tendències en gestió pública :. Barcelona: ACCID SAGE. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol (2010). Gestió pública del turisme. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Longo, Francisco (2007). Els Escenaris de la gestió pública del segle XXI /. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Mora i Rosich, Ramon (2010). Un Sistema d'informació i gestió directiva. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Domini de les competències pròpies de l'assignatura. 75
Activitat test Seguiment de l'assoliment de conceptes bàsics. 10
Elaboració d'un projecte relacionat amb un epígraf de l'assignatura Elaboració d'un projecte. 15

Qualificació

Per superar l'assignatura de Gestió Pública hi ha un únic sistema d'avaluació: avaluació continuada.

L'activitat d'avaluació continuada consistirà en assistència a classe, la participació activa en les sessions, la realització d'una activitat tipus test sobre el contingut de l'assignatura que
computarà un 10 % de la nota, l'elaboració d'un projecte que computarà un 15% de la nota i una prova escrita final que computarà el 75% restant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

L'assistència a classe s'ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l'assignatura. La participació en les sessions es considerarà especialment.