Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Les pràctiques externes, en criminologia, es plantegen com una via perquè l'alumne prengui consciència del que a la pràctica real implica el treball criminològic en diverses institucions (de caràcter bàsicament públic però també privat)
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • CG3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CG6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb les necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques
 • CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Els continguts proposats pel tutor de la institució/empresa, validat pel tutor acadèmic i reflexat en el conveni entre la institució/empresa i la Universitat. Les pràctiques podran ser a l'àmbit de la prevenció general, local, comunitària, situacional o de l'àmbit penal, la gestió i resolució de conflictes, la mediació, de la seguretat, l'avaluació de riscos individuals i social respecte de la criminalitat, del sistema penal, de la execució de penes, de les penes no privatives de llibertat, de les mesures post delictuals, de les víctimes, de l'administració estatal, autonòmica o local, de l'empresa. Normalment inclourà:

          1.1. El perfil professional: competències, destreses, habilitats, tasques a realitzar.

          1.2. Planificació i reflexió sobre les pràctiques

          1.3. Acció de recerca bibliogràfica i període de formació sobre les activitats a realitzar durant les pràctiques

          1.4. Metodologia de treball de la institució o l'empresa

          1.5. Actuació professional de la institució o empresa: planificar, desenvolupar i avaluar situacions complexes

          1.6. Reflexió sobre l'actuació: síntesi i anàlisi critic dels resultats obstinguts, redacció de la memòria

          1.7. Estratègies en la recerca de feina. Condicions laborals.

2. Els continguts vindran especificats per cada institució o empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 3 2 5
Elaboració de treballs 2 16 18
Pràctiques en empreses / institucions 3 101 104
Tutories 1 0 1
Total 9 119 128

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció de la memoria i avaluació del/de la tutor/a extern/a Es valora de forma integral la pràctica realitzada, tenint en compte l'informe del/de la tutor/a de l'empresa o institució. El cumpliment dels compromisos, la memòria, l'avaluació i reflexió sobre la pràctica. La valoració la fa el/la tutor/a acadèmic. 100

  Qualificació

  AVALUACIÓ:
  Condicions per aprovar:
  - Haver realitzat totes les hores de pràctiques (100).
  - Haver fet les tutories mínimes assenyalades en la Guia.
  - Tenir una nota de 5/10 o superior.

  Avaluació:
  L'avaluació s'efectua pel tutor/tutora acadèmic (100%). Per aquesta avaluació es tenen en compta l'avaluació i l'informe del/de la tutor/a externa. L'avaluació de la memòria té en compte: el seu contingut, la reflexió que es fa sobre la pràctica, així com, la comprensió de la pràctica en relació amb el seu estudi. L'adequació amb els paràmetres donats, juntament amb el compliment del pla de treball. El compliment de les obligacions i en general la tasca realitzada. Es té en compte l'informe del/de la tutor/a externa.

  Per realitzar la memòria, serà necessari seguir les instruccions penjades al moodle de l'assignatura. Així com, la realització de dues tutories obligatòries amb el/la tutor/a intern/a durant la realització de les pràctiques.

  La data màxima per entregar la memòria serà de 15 dies després de finalitzar les pràctiques i, en tot ca, el 10 de juny.

  RECUPERACIÓ.
  En cas que la qualificació sigui suspès, en consideració a la memòria feta, el/la tutor/a interna podrà donar l'opció de recuperar-la, entregant de nou la memòria millorada, abans del 25 de juny.
  Si el suspès té a veure amb l'incompliment o baix rendiment a la pràctica, no és recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Té la nota de NO presentat l'alumnat que no lliuri la memòria.