Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. L'impost. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. La taxa.

                    3.2.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS DE L'ORDENAMENT TRIBUTARI

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

          4.4. Principis de la Unió Europea amb rellevància tributària

5. TEMA 5: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          5.1. El poder financer: significat i estructura

                    5.1.1. El poder financer de l'Estat

                    5.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i règims forals (Concert i Conveni)

          5.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          5.3. L'Administració financera: significat i estructura

                    5.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

                    5.3.2. Administracions tributàries autonòmiques. L'Agència Tributària Catalana (ATC)

6. TEMA 6: LES NORMES

          6.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          6.2. El Dret Comunitari Europeu

          6.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          6.4. Les disposicions de caràcter administratiu

7. TEMA 7: EL PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'anualitat

          8.4. El principi d'especialitat

          8.5. El principi d'estabilitat pressupostària

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. Elaboració del Pressupost

          9.2. L'aprovació del Pressupost. La pròrroga pressupostària

          9.3. Execució del pressupost

                    9.3.1. El procediment d'execució de la despesa

                    9.3.2. Les modificacions pressupostàries

          9.4. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 16,00 0 30,00
Prova d'avaluació 36,00 34,00 0 70,00
Total 50,00 50,00 0 100

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (16ª ed.). Valladolid: Lex Nova [etc.]. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac Lucas Durán, Manuel Fernández Amor, José Antonio (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones adaptadas al EEES (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (25ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Curso de derecho financiero y tributario (26ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (cop. 2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (4ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2013 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Menéndez Moreno, Alejandro (2017). Derecho financiero y tributario : (18ª edición). Cizur Menor (Navarra): Editorial Civitas SAU. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40 No
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40 No
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament i la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El lliurament sense participació activa no té incidència a la qualificació final. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20 No

Qualificació

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 2, 3, 4 i 6. La prova estarà estructurada en un test i preguntes curtes i/o supòsits pràctics.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 5, 7, 8 i 9. Aquesta prova tindrà la mateixa estructura que la primera prova.

Cadascuna d'aquestes proves suposa un 40% de la nota final.La nota màxima que es pot obtenir de les proves és, per tant, un 8.

Per tal de superar l’assignatura, s'han de superar cadascuna d'aquestes dues proves amb una nota mínima 5. En cas contrari, no es considerarà superada l'assignatura encara que es participi en el sistema de pràctiques i participació a classe.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit d'exercicis, activitats i pràctiques a les quals es treballaran més a fons diferents qüestions i aspectes de la matèria de l'assignatura.

El contingut d'aquestes activitats és susceptible de ser objecte de pregunta a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes activitats consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar materials que es proporcionaran prèviament.

La participació activa a les classes i a les diferents activitats durant les classes suposa fins a un 10% de la nota final.

La participació activa a les pràctiques un altre 10%.

Participar breument a cadascuna de les pràctiques o fer només participacions esporàdiques no implica obtenir directament un punt. La puntuació es graduarà es funció de si la participació és significativa, ben raonada i relacionada amb la matèria.

Aquest 20% només s'afegirà a la nota final en el cas d'haver superat les dues proves d'avaluació continuada.

L'assistència a classe és voluntària. La simple assistència sense participació no es té en compte per la qualificació final de l'assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades (80%) a la qual s'afegirà, si s'escau, la qualificació per participació activa a les i a les pràctiques.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, es podrà recuperar la prova o proves no superades a la recuperació establerta a l’efecte. La prova de recuperació tindrà una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

La nota de pràctiques i participació (20%) NO és recuperable.

Aquells alumnes que vulguin pujar nota es podran presentar a la prova de recuperació establerta. En aquest cas, la nota que es tindrà en compte per la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda a la darrera prova realitzada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada o només a una d'elles i tampoc es presentin a la recuperació de la proves tindran la qualificació de "No presentat".

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

En tot cas, les principals lleis que s'estudiaran a classe són les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció al dret constitucional

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats no varien.

Sí que es modifica la data de la 2na pràctica i la manera de fer-la.
Canvia la forma de participació activa: a partir d’ara la farem mitjançant els fòrums i altres formes de participació que anem posant en marxa.

La dinàmica de les explicacions han canviat dràsticament. Com ja hem fet als Temes 4 i 6, en aquest nou sistema:

1.- Heu de llegir la part que us indiqui als manuals que teniu online a la vostra disposició a la Biblioteca (a moodle ja teniu indicacions de quins són i de com accedir-hi) i consultar la presentació en power point que us penjo a moodle
2.- Us deixo uns dies durant els quals podeu plantejar els dubtes i/o comentaris al fòrum que obro a moodle per cada tema
3.- Fem una classe online on contesto als dubtes i els comentaris i a la que em podeu demanar més aclariments, exemples, etc.
4.- Penjo el vídeo de la classe online

La participació que tinc en compte és la participació als fòrums. No tots teniu la mateixa possibilitat de participar a les classes online i no vull perjudicar als que no teniu aquesta disponibilitat.

La data i la forma de la 2na pràctica us l’avisaré amb suficient antelació per moodle. Encara haig de comprovar els canvis que es fan a les diferents assignatures de 2n curs de Dret per evitar solapaments o posar-la en una setmana en que tingueu moltes activitats.

Modificació de l'avaluació:
L’avaluació es manté, en principi, de la manera que consta a la fitxa inicial de l’assignatura: dues proves d’avaluació continuada (80% de la nota final) i participació activa (20%).

Hi ha canvis en les dates i en la forma en que farem les proves d’avaluació continuada.

Noves dates:
- Dimecres 22 d’abril: 1ra prova: Temes 2, 3, 4 i 6 (del Tema 6 només el primer epígraf: reserva de llei: correspon a la presentació que teniu a moodle i al vídeo de la classe online que també teniu a moodle)
- Dijous 28 de maig: 2na prova: Temes 5, 7, 8 i 9. En el cas –improbable- de que per aquesta data hagi acabat el confinament i la Universitat torni a l'activitat "normal", la farem presencialment a la Facultat.
Aquesta data suposa un canvi només pel Grup D1.

Les proves seran online –tret de que la segona pugui ser presencial- i en dos horaris diferents, matí i tarda. Les hores concretes de cadascuna de les proves us les avisaré amb antelació de com a mínim una setmana. Haig de comprovar les hores a les que la majoria teniu el millor accés a moodle. Quan us posi els horaris, m’haureu de dir en quin torn fareu la prova (matí o tarda). Podeu triar torn amb independència de l’horari “presencial” del grup en el que esteu matriculats. Un cop es tanqui l'opció de triar el torn en el que fareu la prova, ja no podreu modificar la vostra opció.

Les dues proves constaran de dues parts:
- un test
- preguntes breus amb temps i espai limitat. Les preguntes es plantejaran com un petit i breu supòsit pràctic, no seran de desenvolupament merament “teòric”.

Si voleu, podreu fer aquestes proves de forma oral. En aquest cas,serà necessari que m’aviseu que voleu optar per aquesta modalitat a partir de la data en que publiqui l’horari dels torns (matí o tarda) de cada a prova. El faríem per Google Meet i en grups de 3 estudiants (aproximadament, en funció del nombre d'estudiants que opteu per aquesta possibilitat). Gravaré el vídeo de la sessió. Evidentment els vídeos no es publicaran, però els conservaré per tenir un registre de la realització de la prova.

La recuperació de les activitats recuperables, és a dir, de les proves d'avaluació continuada, està prevista pel dilluns 8 de juny. Si es pot fer de forma presencial, la farem així. En cas contrari, serà una prova online similar a les que farem mentre s'allargui el confinament i la Universitat no pugui tornar a la seva activitat presencial.

Tutoria i comunicació:
Us podeu comunicar amb mi com ja ho esteu fent: per la missatgeria de l’assignatura a moodle o pels fòrums.

A més, podrem fer tutories individuals o grupals a través de Google Meet.