Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi instrumental. Principis generals. Tècniques òptiques d'anàlisi. Espectrometria de masses. Tècniques electroanalítiques. Tècniques tèrmiques d'anàlisi. Cromatografia: principis generals, cromatografia de gasos i cromatografia de líquids. Tècniques electroforètiques. Hibridació instrumental.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CLAUDIA FONTAS RIGAU  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / MARTA SANCHEZ BASSOLS
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Introducció a les tècniques instrumentals.

          1.1. Fonaments de les tècniques instrumentals. Classificació. Instruments. Relació senyal/soroll

          1.2. Selecció de la tècnica analítica. Paràmetres de qualitat. Calibratge.

2. Tècniques òptiques d'anàlisi

          2.1. Introducció a les tècniques òptiques. Interacció de la radiació electromagnètica amb la matèria. Classificació. Instrumentació

          2.2. Espectroscòpia d'absorció molecular UV-VIS.

          2.3. Espectroscòpia de luminiscència molecular UV-VIS.

          2.4. Espectroscòpia d'absorció atòmica.

          2.5. Espectroscòpia d'emissió atòmica.

          2.6. Fluorescència de Raig X.

3. Espectrometria de masses

          3.1. Introducció a l'espectrometria de masses. Fonts d'ionització, analitzadors i detectors. Espectrometria de masses atòmica i molecular

4. Tècniques cromatogràfiques i electroforètiques

          4.1. Introducció, fonaments i classificació de les tècniques cromatogràfiques.

          4.2. Cromatografia líquida. Conceptes, Instrumentació i mecanismes de separació. Acoblament HPLC-espectrometria de masses.

          4.3. Cromatografia de gasos. Fonaments i instrumentació. Acoblament GC-espectrometria de masses.

          4.4. Tècniques electroforètiques. Fonaments i classificació. Electroforesis capilar: instrumentació i aplicacions.

5. Tècniques electroanalítiques

          5.1. Introducció a les tècniques electroanalítiques. Classificació de les tècniques elèctriques. Corbes intensitat potencial

          5.2. Tècniques potenciomètriques. Introducció. Elèctrodes de referència.Elèctrodes indicadors metàl·lics. Electròdes indicadors de membrana. Elèctrodes selectius a molècules. Instrumentació.

          5.3. Tècniques voltamperomètriques. Introducció a la voltamperometria. Classificació. Polarografia. Noves tècniques polarogràfiques i voltamperomètriques. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 0 1,00
Lectura / comentari de textos 4,00 12,00 0 16,00
Prova d'avaluació 8,00 30,00 0 38,00
Resolució d'exercicis 12,00 30,00 0 42,00
Seminaris 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 20,00 10,00 0 30,00
Sessió participativa 8,00 12,00 0 20,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

 • Hernández Hernández, Lucas (DL 2002 ). Introducción al análisis instrumental . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (2018). Principles of instrumental analysis (Seventh edition). Boston: Cengage Learning. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Rouessac, Francis (cop. 2003 ). Análisis químico : método y técnicas instrumentales modernas . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Broekaert, J. A. C (cop. 2005 ). Analytical atomic spectrometry with flames and plasmas (2nd ed. revisada). Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Gross, Jürgen H (2004 ). Mass spectrometry : a textbook . Berlin: Springer. Catàleg
 • Pingarrón Carrazón, José M (cop. 1999 ). Química electroanalítica : fundamentos y aplicaciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Fowlis, Ian A (1995 ). Gas chromatography : analytical chemistry by open learning (2nd ed.). Chichester [etc.]: Published on behalf of ACOL (University of Greenwich) by Wiley. Catàleg
 • Poole, Colin F (2003 ). The Essence of chromatography . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Petrozzi, Sergio (cop. 2013 ). Practical instrumental analysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH. Recuperat 10-07-2017, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527665891 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Discussió crítica de casos pràctics i propostes de preguntes d'examen Es proposaran uns casos pràctics relacionats amb l'assignatura que caldrà discutir. També caldrà fer propostes de preguntes per les proves parcials. 10 No
Classes de problemes en que es realitzaran exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. Entrega de problemes proposats pel professor. Al llarg del semestre el professor proposarà una serie de problemes per fer i entregar a classe. Es valorarà la participació activa en l'activitat i la correcta resolució dels problemes proposats. 15 No
Avaluació de la competència bàsica 1 en el marc del Pla d'avaluació de competències (PAC) Es valorarà la capacitat per analitzar críticament situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les. 5 No
Dues proves parcials d'avaluació. Es valorarà el nivell d'assoliment dels conceptes explicats, la capacitat de discussió i la comunicació escrita. 20 No
Prova final d'avaluació. Al final del semestre es realitzarà una prova final per tal que l'alumne demostri els coneixements adquirits i les competències desenvolupades. Inclourà tant preguntes teòriques com problemes. En les preguntes es valorarà la capacitat de raonar, comparar o discutir, així com la capacitat de comunicació escrita utilitzant el llenguatge adient. 50

Qualificació

Els coneixements i competències adquirits per l'alumne s'avaluaran mitjançant dos exàmens parcials, l'entrega de problemes i discussió de casos proposats pel professor, una activitat dissenyada per avaluar la competència bàsica 1 i un examen final que constarà de preguntes teòriques i de problemes. La nota final es calcularà aplicant els percentatges corresponents a les diferents proves d'avaluació, sempre i quant s'hagi tret un mínim de 4.0 en la prova final d'avaluació.

Opcions de recuperació:
En cas de no arribar a una mitjana de 5.0 l'estudiant tindrà l'opció de realitzar un segon examen final per tal de poder superar l'assignatura. La nota de l'assignatura es tornarà a calcular de manera ponderada amb totes les notes no recuperables i la nota de l'examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considerarà que l'alumne no s'ha presentat a la convocatòria en cas que no hagi fet cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única serà una prova final d'avaluació que inclourà un exercici per avaluar la competència bàsica 1. En la prova l'alumne haurà de demostrar els coneixements adquirits i les competències desenvolupades. Inclourà tant preguntes teòriques com problemes. En les preguntes es valorarà la capacitat de raonar, comparar o discutir, així com la capacitat de comunicació escrita utilitzant el llenguatge adient.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mitjana ponderada de 5.0. La mitjana ponderada es calcularà sempre i quan s'hagi obtingut una qualificació mínima de 4 de la prova final d'avaluació.

Tutoria

Les tutories per tal de resoldre dubtes de l'assignatures es realitzaran sempre que l'estudiant ho sol·liciti al professorat mitjançant un correu electrònic. L'horari d'aquestes tutories serà aquell que es convingui entre l'estudiant i la professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les professores es comunicaran amb els i les estudiants mitjançant el moodle de l'assignatura i el correu electrònic de l'estudiant que figuri en la base de dades de la Universitat de Girona.

Observacions

En el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar tasques d'aprenentatge sense el professor (autoaprenentatge). El professor proporcionarà material i resoldrà els dubtes que es puguin originar durant el procés d'autoaprenentatge.


Assignatures recomanades

 • Fonaments de química
 • Introducció a l'experimentació en química analítica
 • Principis de química analítica
 • Química

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.

En mode semipresencial les activitats seran fonamentalment les mateixes tot i que es reduiran al mínim les classes expositives i es donarà el material mitjançant presentacions que inclouran explicacions orals o documents adjunts explicatius. S'aprofitaran les sessions presencials per realitzar les classes participatives, les de problemes, les de discussió de casos i les visites al laboratori. Les classes de problemes es reduiran lleugerament però no les visites, ni les de discussió. Cada setmana es farà també una sessió d'una hora amb professora però virtual mitjançant l'aplicació informàtica més adient, per tal de repassar i fer dubtes del material facilitat.

Escenari tancament UdG.

En cas de tancament totes les sessions passaran a ser virtuals i s'utilitzarà per fer-les l'aplicació informàtica més adient. No es podran fer les visites al laboratori però es substituiran per explicacions mitjançant visualitzacions de vídeos. Les classes de problemes que inclouen entrega de problemes realitzats a classe es substituiran per classes virtuals i tasques entregables a través de moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

En cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal es realitzaran tutories addicionals mitjançant l'eina informàtica triada per substituir les classes presencials i per tal de resoldre dubtes del material facilitat sempre que sigui possible per part de l'estudiant.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.

En cas de semipresencialitat es realitzaran igualment totes les activitats avaluables. La majoria dels problemes entregables, exercicis de discussió i proves d'avaluació es realitzaran en mode presencial. Alguns dels exercicis podran ser entregats mitjançant una tasca de moodle. Els percentatges de les activitats avaluables en la nota final es mantindran.

Escenari tancament UdG.

En cas de tancament les proves d'avaluació, tant parcials com finals, es realitzaran en mode no presencial mitjançant un qüestionari moodle. Els problemes i exercicis de discussió es podran fer o bé mitjançant qüestionari moodle o mitjançant tasca entregable al moodle. Els percentatges de les activitats avaluables en la nota final es mantindran o no ser que per algun motiu finalment no es puguin realitzar, en aquest cas, el percentatge a la nota d'aquestes activitats s'afegirà al percentatge de l'examen final.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

En cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal, les activitats d'avaluació presencials a les que no pugui assistir o bé es substituiran per altres virtuals o bé s'aplaçaran si la temporalitat del confinament ho permet. En cas que finalment l'estudiant no pugui fer alguna de les activitats d'avaluació, el percentatge a la nota d'aquestes activitats s'afegirà al percentatge de l'examen final.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial.

En mode semipresencial les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora. Quan no es puguin fer de forma presencial es faran mitjançant l'aplicació informàtica més adient.

Escenari tancament UdG.

En cas de tancament les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora i l'aplicació informàtica triada.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

En el cas d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal les tutories es realitzaran igualment en horari convingut entre l'estudiant i la professora utilitzant l'aplicació informàtica més adient. En aquest cas les tutories seran també proposades per la professora quan aquesta ho cregui convenient.