Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Dissolucions d'electròlits i equilibri iònic. Conductivitat. Equilibri electroquímic. Cinètica electròdica. Macromolècules. Polímers. Coloides.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS BLANCAFORT SAN JOSE
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
  • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
  • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Batteries and electromotive force

          1.1. Electromotive force

          1.2. Thermodynamic functions

          1.3. Electrode normal potentials and Nernst equation

          1.4. Liquid junction potentials

          1.5. Applications

2. Conductivity

          2.1. Conductivity measures and models

          2.2. Ion mobility

          2.3. Transport numbers

3. Electrodes - a microscopic view

          3.1. Electrode-solution interface and double layer

          3.2. Galvani potential

4. Electrode kinetics

          4.1. Exchange current density and Butler-Volmer equation

          4.2. Overpotential and cell efficiency

          4.3. Tafel equations

          4.4. Polarography

5. Applications and challenges

          5.1. Industrial processes. Corrosion

          5.2. Current challenges. Lithium batteries, fuel cells, solar cells

6. Macromolecules

          6.1. Weak forces

          6.2. Characterization. Random coil model

          6.3. Molecular weight measures

          6.4. Colloids and micelles

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 22,50 0 25,50
Prova d'avaluació 3,00 22,50 0 25,50
Resolució d'exercicis 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 18,00 0 0 18,00
Sessió participativa 3,00 0 0 3,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

  • Atkins, P. W.|q(Peter William) (c2014 ). Atkins' Physical chemistry (10th ed.). New York: Oxford University Press. Catàleg
  • Bockris, J. O'M.|q(John O'M.) (2002 ). Modern electrochemistry (2nd ed.). New York: Kluwer Academic Publishers. Recuperat 06-07-2015, a http://www.springerlink.com/content/q6k560/ Catàleg
  • Requena Rodríguez, Alberto (2009). Química física :. Madrid: Garceta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Medium-sized group sessions with delivery of an assessable exercise done during the class. Sessions GM amb entrega d'un exercici avaluable fet a classe. Assessment of the exercise delivered at the end of the session. Resolució del problema plantejat 25 No
Continuous assessment exam 1. Examen d'avaluació continuada 1. Exercise solving and theoretical questions. Resolució d'exercicis i qüestions teòriques. 37,5
Continuous assessment exam 2. Examen d'avaluació continuada 2. Exercise solving and theoretical questions. Resolució d'exercicis i qüestions teòriques. 37,5

Qualificació

Assessable exercises will be done during the lecture period in the on-site APP sessions. Failure to deliver any exercise will result in a zero mark for the corresponding exercise.

Durant el període lectiu es faran exercicis avaluables durant les sessions presencials APP. La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la prova corresponent.

The following requisites have to be fulfilled to pass the subject:
- A mark of 4.0 or higher for every continuous assessment exam.
- A final mark of 5.0 or higher obtained as weighted average of all assessable activities (exams and exercises).

Per superar l’assignatura s'han de cumplir els dos requisits següents:
-Que la nota de cadascun dels exàmens d’avaluació continuada sigui igual o superior a 4.00.
-Que la nota final de l'assignatura tenint en compte totes les activitats d'avaluació (examens i exercicis fets a classe) sigui igual o superior a 5.


If any of these requisites is not fulfilled, the student may retake up to 75% of the final mark in a retake exam. This exam will have two distinct parts corresponding to the topics of each continuous assessment exam, and the student will have to retake the necessary part(s) to fulfill both requisits.

En cas d'incomplir algun d'aquests dos requisits l'estudiant tindrà la opció de recuperar fins al 75% de la nota mitjançant l'examen de recuperació. Aquest tindrà dues parts diferenciades, corresponents als temes dels examens d'avaluació continuada, i l'estudiant haurà de fer la/les part/s necessàries per tal de cumplir els dos requisits.

If a student has a mark lower than 5 in a continuous assessment exam, they can try to improve the mark in the retake exam. The final mark will be the better mark of the continuous and retake exams.
If a student wants to improve a mark better than 5 from a continuous assessment exam in the corresponding retake, the final mark will be that obtained in the retake.

Finalment, si un estudiant té una nota inferior a 5 d'un examen d'avaluació continuada, pot intentar millorar la nota a la recuperació corresponent, obtenint com a nota final d'aquesta activitat d'avaluació la més alta obtinguda a les dues proves.
Tanmateix, si l'estudiant te una nota superior a 5 d'un examen parcial i vol millorar la nota a la recuperació corresponent, obtindrà com a nota final la de la prova de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
The "not presented" mark will be given if the student does not participate in any continuous or retake exam. The student is considered to participate in the exam if they enter the room where it is carried out.

S'aplicarà la qualificació de "no presentat" quan l'estudiant no hagi comparegut a cap examen.
És considerarà que l'estudiant s'ha presentat si entra a l'aula on s'efectua algun dels examens d'avaluació continuada o de recuperació.

Avaluació única:
The single assessment will consist of a final exam on all contents of the subject. The exam can be retaken once upon failure.

L'avaluació única es farà mitjançant un examen final sobre tots els continguts de l'assignatura i serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
The minimum mark to pass the subject is 5.0.

La qualificació mínima per superar l'assignatura és 5.0.

Tutoria

Tuition for discussion and clarification of doubts will be done preferentially through the discussion and doubt clarification forums.
If these tools are not sufficient, the student can ask for an extra tuition session which will be carried out on line in the time agreed with the professor.

La discussió i resolució de dubtes es farà preferentment a través de fòrums de discussió i resolució de dubtes.
Quan aquestes eines no siguin suficients, l'estudiantat podrà demanar una tutoria addicional que es farà en línia en horari convingut amb el professor.<÷i>

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Interaction with the students will take place through:
- Moodle announcements for ordinary communications
- Discussion forums and doubt clarification

La interacció amb l'estudiantat tindrà lloc mitjançant:
- Avisos del moodle per a les comunicacions ordinàries
- Fòrums de discussió i resolució de dubtes

Observacions

Use of english
The professor will use English in the lectures, moodle communications, and discussion and doubts forums. Supporting material (exercise book, power points and videos) and the book of reference (Atkins' Physical Chemistry) will be available in English.
Enunciates of exams and assessable exercises will be in English.
The student can use English, Catalan or Spanish in all activities, including assessable ones.

Us de l'anglés
El professor utilitzarà l'anglés com llengua vehicular durant la docència, les comunicacions del moodle i els fòrums de dubtes i discussió. Trobareu el material de suport (llibret de problemes, power points y vídeos) i el llibre de referència (Atkins' Physical Chemistry) en anglés.
Els enunciats dels examens i exercicis avaluables seran en anglés.
L'estudiantat pot utilitzar l'anglés, el català o el castellà en totes les activitats, incloses les que siguin d'avaluació.

Assignatures recomanades

  • Termodinàmica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Blended learning scenario
Expository lectures will be substituted by videotutorials, and the APP sessions will be dedicated preferentially to exercise solving.

Escenari semipresencial
Les sessions expositives es substituiran per videotutorials, i les sessions APP es dedicaran preferentment a la resolució d'exercicis.


Lockdown scenario
Expository lectures will be substituted by videotutorials, and exercise solving sessions by online sessions at Google Meet or similar platforms.

Escenari tancament UdG
Les sessions expositives es substituiran per videotutorials, i les de resolució d'exercicis per sessions en línia a través de Google Meet o similars.

Treatment of vulnerable or temporally confined students
On-site sessions will be streamed.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Es retransmetran les sessions presencials en streaming.

Modificació de l'avaluació:
Blended learning scenario
We will try to keep assessment activities online as far as the programming allows it. If necessary, some assessment activities will be carried out online, but the type of planned assessment will not change.

Escenari semipresencial
Les activitats d'avaluació es mantindran presencials en la mesura que ho permeti la programació. Si és necessari, es substituirà alguna avaluació presencial per en línia, però no canviarà la tipologia prevista.


Lockdown scenario
The planned assessment activities will be maintained and carried out online.

Escenari tancament UdG
Es mantindran les activitats previstes, que passaran a ser en línia.

Treatment of vulnerable or temporally confined students
Assessments will be carried out online.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Les avaluacions es duran a terme en línia.

Tutoria i comunicació:
Blended learning and lockdown scenarios
Additional biweekly online tuition sessions will be carried out at Google Meet or similar platforms.

Escenari semipresencial i de tancament UdG
S'hi afegiran tutories en línia quinzenals a través de Google Meet o similars.


Treatment of vulnerable or temporally confined students
Equal to the rest of the students, as online communication will be prioritized.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Igual a la de la resta d'estudiants, ja que es prioritza la comunicació en línia.