Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial i raster per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Albert Albertí Pares  / Daniel Depellegrin  / Carolina Marti Llambrich  / Diego Varga Linde
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals

Continguts

1. Els SIG

          1.1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica.

          1.2. Origen i aplicacions bàsiques.

          1.3. Components d’un SIG.

          1.4. Programaris existents en el mercat.

          1.5. Formats digitals.

2. Visualització de dades

          2.1. Característiques i representació de les dades geogràfiques.

          2.2. Creació i disseny de la informació geogràfica.

          2.3. La representació de les dades geogràfiques.

3. Disseny de mapes

          3.1. Preparació de les capes.

          3.2. El layout: disseny del mapa.

4. Creació, disseny i manipulació de base de dades

          4.1. Consultes a la base de dades.

          4.2. Operacions bàsiques de maneig de la base de dades.

          4.3. Resum d'una taula.

                    4.3.1. Unir i relacionar taules.

          4.4. Editar i modificar dades d'una taula.

          4.5. Canvis de format.

          4.6. Sistemes de referència.

          4.7. Escala i canvis d'escala.

5. Digitalització i edició

          5.1. Digitalitzar punts, línies i polígons aïllats.

          5.2. Digitalitzar polígons adjacents.

          5.3. Tallar i unir polígons.

6. Anàlisi Vectorial

          6.1. Algunes Eines per a l'anàlisi vectorial.

          6.2. Dissolve, Append i Merge, Clip, Union, Intersect i Buffer.

          6.3. Fonts d'informació.

          6.4. Servidors WMS.

7. Anàlisi raster.

          7.1. Funcions amb eines espacials.

          7.2. Àlgebra de mapes.

          7.3. Operacions aritmètiques.

          7.4. Reclassificació de valors.

          7.5. Càlcul de mapes de distàncies.

          7.6. Generació de rutes òptimes.

8. Funcions amb anàlisi 3D

          8.1. Generar un model tridimensional del terreny (MDT)

          8.2. Anàlisi de pendents i orientacions.

          8.3. Anàlisi de conques visuals.

          8.4. Creació de línies de visió i perfils topogràfics.

          8.5. Escenaris tridimensionals: creació i visualització.

          8.6. Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit

9. Sistemes de Posicionament Global per Satèl·lit

          9.1. Receptors i Antenes Geodèsiques

          9.2. Mètodes d'observació (Estàtic, Cinemàtic, Post-Process, RTK)

10. Teledetecció com a eina d'informació espacial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 20,00 0 24,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 0 12,00
Prova d'avaluació 22,50 30,00 0 52,50
Resolució d'exercicis 33,50 28,00 0 61,50
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Barredo Cano, José Ignacio (1996 ). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Mitchell, Andy (cop. 1999 ). The ESRI guide to GIS analysis . Redlands [CA, Estats Units d'Amèrica]: Environmental Systems Research Institute. Catàleg
 • Zeiler, Michael (cop. 1999 ). Modeling our world : the ESRI guide to geodatabase design. Redlands: Environmental Systems Research Institute. Catàleg
 • Steede-Terry, Karen (cop. 2000 ). Integrating GIS and the Global Positioning System . Redlands (California): ESRI Press. Catàleg
 • Davis, David E (2000 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica : prácticas con ArcView . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Longley, Paul Batty, Michael (cop. 2003 ). Advanced spatial analysis : the CASA book of GIS . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Tomlinson, Roger F (cop. 2003 ). Thinking about GIS : geographic information system planning for managers . Redlands, CA: ESRI. Catàleg
 • Ocaña Ocaña, Carmen (2004 ). Las Vistas como recurso territorial : ensayo de evaluación del paisaje visual mediante un SIG . Málaga: los autores. Catàleg
 • Arctur, David (2004 ). Designing geodatabases : case studies in GIS data modeling . Redlands: ESRI. Catàleg
 • Von Meyer, Nancy (2004 ). GIS and land records : the ArcGIS parcel data model . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Gascón Gurría, J.L. (2005 ). De lo local a lo global : nuevas tecnologías de la información geográfica para el desarrollo . [S.l]: els autors. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antonio (2009 ). Sistemas de información geográfica y geotelemática . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Allen, David W (2009 ). GIS tutorial II : spatial analysis workbook . Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Robinson, Arthur Howard (2010 ). The Look of maps : an examination of cartographic design . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Quirós Hernández, Manuel (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG). [Salamanca]: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Olaya, Víctor (2012 ). Sistemas de información geográfica (Versión 1.0-Rev. 21 de febrero de 2012). [S.l.]: [OsGeo]. Catàleg
 • Steinitz, Carl (2012 ). GEOdiseño : métodos de planificación integral del territorio . Redlands: ESRI. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Fonaments teòrics dels Sistemes d'Informació Geogràfica L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test. 30
Pràctiques amb funcions d'anàlisi espacial i Durant les sessions pràctiques es plantejaran casos pràctics aplicats a la gestió ambiental que s'hauran de resoldre individualment. 35 No
Treball Final Els alumnes han de resoldre una problemàtica ambiental aplicant els coneixements i tècniques que s'han treballat al llarg de les classes. 35 No

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes. El no compliment d'aquest requisit derivarà en l'avaluació de l'assignatura com a no presentat.
- També resultarà en una qualificació de No presentat la manca d'entrega d'alguna de les pràctiques plantejades a classe i/o resolució del cas pràctic.

Avaluació única:
Exament teòric (30%): L'assistència a les classes teòriques no serà obligatòria.

Portafoli de pràctiques (35%) i Treball Final (35%): les sessions pràctiques seran obligatòries.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats recuperables suspesa (nota inferior a 4).

La nota màxima de les activitats recuperables serà de 5.

Tutoria

Professora Carolina Martí: Tutories prèviament concertades per correu electrònic a carolina.marti@udg.edu

Professor Albert Albertí: Tutories prèviament concertades per correu electrònic a albert.alberti@udg.edu

Professor Diego Varga: Despatx 2.16 Facultat de Lletres Divendres en l'horari de matins de 10h a 12h. Tutories prèviament concertades per correu electrònic a diego.varga@udg.edu

Professor Daniel Depellegrin: Tutories prèviament concertades per correu electrònic a daniel.depellegrin@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Correu electrònic i plataforma Moodle.
Les tutories amb la Dra. Carolina Martí es realitzaran sempre on-line a través de Google Meet, el canal oficial que estableix la UdG per a les tutories.

Observacions

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1. Escenari semipresencial
- Avaluació dels fonaments teòrics: APP (12h); APV (12h); SP (30h)
- Pràctiques amb funcions d'anàlisi espacial: APV (32h); SP (28h)
- Lectura i comentaris articles: SP (12h)
- Treball Final: APV (4h); SP (20h)

2. Escenari tancament UdG
- Avaluació dels fonaments teòrics:APV (24h); SP (30h)
- Pràctiques amb funcions d'anàlisi espacial: APV (32h); SP (28h)
- Lectura i comentaris articles: SP (12h)
- Treball Final: APV (4h); SP (20h)

3. Escenari tancament d'estudiants vulnerables
- Avaluació dels fonaments teòrics:APV (24h); SP (30h)
- Pràctiques amb funcions d'anàlisi espacial: APV (32h); SP (28h)
- Lectura i comentaris articles: SP (12h)
- Treball Final: APV (4h); SP (20h)

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial:
- L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test presencial (30%) i Sí recuperable.
- Resolució correcta de l'exercici amb sucifient qualitat de les dades resultants (35%) virtual i NO recuperable.
- Treball Final:Els alumnes han de resoldre una problemàtica ambiental aplicant els coneixements i tècniques que s'han treballat al llarg de les classes (35%) virtual i NO recuperable.

Escenari tancament UdG:
- L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test virtual (30%) i Sí recuperable.
- Resolució correcta de l'exercici amb sucifient qualitat de les dades resultants (35%) virtual i NO recuperable.
- Treball Final:Els alumnes han de resoldre una problemàtica ambiental aplicant els coneixements i tècniques que s'han treballat al llarg de les classes (35%) virtual i NO recuperable.

Escenari tractament d'estudiants vulnerables:
- L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test virtual (30%) i Sí recuperable.
- Resolució correcta de l'exercici amb sucifient qualitat de les dades resultants (35%) virtual i NO recuperable.
- Treball Final:Els alumnes han de resoldre una problemàtica ambiental aplicant els coneixements i tècniques que s'han treballat al llarg de les classes (35%) virtual i NO recuperable.

Tutoria i comunicació:
Pels tres escenaris:
Les tutories i la comunicació es faran per videoconferència amb el programari oficial UdG prèviament convingudes per correu electrònic.
També s'utilitzarà el Foro i eïnes de la plataforma Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.