Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.

Continguts

1. Conceptes bàsics de cartografia. La Terra i la seva representació sobre el plànol. Les projeccions cartogràfiques. El concepte d'escala. Elements del mapa. Les coordenades geogràfiques i UTM. La orientació: conceptes, mètodes i eines. Tipus de mapes.

2. Introducció al mapa topogràfic. Les corbes de nivell. Les formes de relleu. Elaboració de talls topogràfics. Determinació d’angles, distàncies, superfícies, volums i pendents sobre talls i mapes topogràfics.

3. Mapes i talls geològics. Conceptes bàsics de cartografia geològica. Elements complementaris dels mapes geològics. Caracterització d'un pla a l'espai, direcció i cabussament d'una capa. Cabussament real y aparent. Intersecció d'un pla amb la superfície topogràfica. La regla de la V. Problema dels tres punts. Traçat en superfície d'una capa inclinada. Interpretació de mapes i talls geològics.

4. Cartografia temàtica ambiental. Mapes litològics. Mapes de sòls. Mapes geomorfològics, de formacions superficials i de processos actius. Mapes hidrològics i hidrogeològics. Mapes de riscos geològics i perillositat. Mapes tectònics, sismològics i sismotectònics. Mapes de recursos minerals i roques industrials. Mapes geotècnics. Mapes de patrimoni natural. Mapes de vegetació actual i potencial. Mapes gravimètrics i geomagnètics. Altres tipus de mapes temàtics.

5. Sèries cartogràfiques de Catalunya i Espanya. Recursos cartogràfics a internet.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15,00 22,00 0 37,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió participativa 12,00 22,00 0 34,00
Total 31,00 44,00 0 75

Bibliografia

 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Peters, Arno (1992 ). La Nueva cartografía . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Fernández Martínez, Esperanza (DL 2004 ). Del papel a la montaña : iniciación a las prácticas de cartografía geológica . [León]: la Universidad Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. Catàleg
 • Pozo Rodríguez, Manuel (cop. 2004 ). Geología práctica : introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis de cartografia Es valorà la resolució correcta, la presentació i el lliurament en el termini fixat. 50 No
Examen La correcta resolució dels exercicis.
Les respostes ajustades a les qüestions plantejades.
L'expressió escrita, clara i entenedora.
La justificació i l'argumentació de les respostes.
La presentació.
50

Qualificació

Per aprovar l’assignatura caldrà:
- Presentar totes les activitats d'aprenentatge avaluables.
- Superar la prova d'avaluació amb una nota igual o superior a 5.
- En cas de no aprovar l'assignatura, l'estudiant té l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova del conjunt del temari. L'examen de recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament al conjunt de l'assignatura i la qualificació màxima que es podrà obtenir serà d'aprovat (5.00).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi lliurat cap activitat puntuable.

Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar una activitat, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.

Avaluació única:
Consistirà en un únic examen de tots els continguts teòrics o pràctics de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota final igual o superior a 5 (sobre 10) del conjunt de l'assignatura.

Tutoria

Les tutories es faran en horaris concertats prèviament per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà preferentment per correu electrònic, a través el fòrum de notícies del Moodle i de les plataformes de comunicació on-line que estableixi la Universitat de Girona com a preferencials.

Assignatures recomanades

 • Geologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats estan programades inicialment de forma presencial. En condicions de semipresencialitat, les hores APP passaran a ser APV, en funció dels criteris de presencialitat que estableixi la Facultat. En condicions de 0% de presencialitat, totes les hores APP passaran a ser APV.

Modificació de l'avaluació:
Tots el exàmens seran presencials a menys que coincideixin amb estats de semipresencialitat o 0% de presencialitat, en aquestes dues circumstancies es realitzaran on-line mitjançant el Moodle o les plataformes alternatives que la Universitat de Girona estableixi com a preferencials.

Tutoria i comunicació:
Les tutories preferentment per correu electrònic, el fòrum de notícies del Moodle o les plataformes on-line que la Universitat de Girona estableixi com a preferencials.