Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MENCIO DOMINGO  / DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Catalogar , gestionar i conservar els recursos naturals , i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. L'aigua com a recurs, la quantitat i qualitat. El concepte de sostenibilitat. La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de l’aigua a nivell de Catalunya.

2. El cicle de l’aigua. El balanç hídric i el seu càlcul. El concepte de conca hidrogràfica i conca hidrogeològica. La definició dels components del balanç hídric: precipitació, evapotranspiració, escorriment (superficial i subterrani), extraccions.

3. Hidrologia superficial. L’origen de l’escorriment i la seva distribució. La mesura del cabal. L’hidrograma i les dades hidrològiques. Els cabal de manteniment. Les inundacions.

4. Aqüífers i geologia. L’aigua en el subsòl. Els aqüífers. Paràmetres que defineixen una roca com aqüífer. Els aqüífers segons la litologia.

5. Nocions d’hidrogeologia. Principis de mecànica de fluids. L’energia de l’aigua en els aqüífers. El gradient hidràulic. El moviment de l’aigua en el terreny: la llei de Darcy. Paràmetres hidràulics: permeabilitat, transmissivitat i coeficient d’emmagatzematge

6. Representació del flux subterrani. Piezòmetres. Nivell piezomètric i nivell freàtic. La representació del flux subterrani. Càlcul del vector de flux. Equació general del flux subterrani. Derivació de l’equació general del flux subterrani.

7. Hidràulica de captacions. Tipus de captacions i sondatges. Geometria de les captacions. Fórmules que expressen la forma del con de descens. Assaig de bombament. Les pantalles. Delineació de zones de captura.

8. Hidrogeoquímica. Conceptes generals. Analítiques i gràfics utilitzats en hidrogeologia. Evolució segons litologies. Isòtops.

9. Intrusió marina. Concepte de falca marina. Equació de Ghybem-Herzberg. Efecte de les captacions.

10. Transport de contaminants en el medi geològic. Tipus de contaminació. Comportament dels contaminants en el sistema hidrogeològic. Processos que determinen el transport.

11. Els aqüífers com a ecosistemes aquàtics subterranis. Els hàbitats, els organismes aquàtics subterranis, i l'ús de l'estigofauna com a bioindicadora.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 56,00 94,00 0 150,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

 • Custodio Gimena, Emilio, dir., Llamas Madurga, Manuel Ramón, dir (1976). Hidrología subterránea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Domenico, Patrick A., Schwartz, Franklin W. (1990). Physical and chemical hydrogeology. . New York: Wiley & Sons. Catàleg
 • Drever, James I. (1982). The Geochemistry of natural waters. . Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Catàleg
 • Fetter, C.W (1994). Applied hydrogeology . Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Martínez Alfaro, Pedro E., Martínez Santos, Pedro, Castaño Castaño, Silvino (2006). Fundamentos de hidrogeología. Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Dassargues, Alain (2019). Hydrogeology. Groundwater Science and Engineering (1a). CRC Press.
 • Martínez-Santos, Pedro; Martínez-Alfaro, Pedro E.; Montero-González, Esperanza; Vilarroya-Gil, Fermín; Martín-Loeches, Miguel; Díaz-Alcaide, Silvia; Castaño-Castaño, Silvino (2018). Hidrogeología. Principios y aplicaciones (1a). MacGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures i comentaris de text (I) S'avaluarà la capacitat d'analitzar problemes ambientals a través de diferents lectures, algunes d'aquestes seran optatives 10 No
Lectures (II) En aquest cas, s'avaluarà la competència de saber-se comunicar per escrit en anglès del PAC (CB2c) 5 No
Sortida de camp Les sortides s'avaluaran a través d'un informe 15 No
Elaboració d'un estudi hidrogeològic S'avaluarà a través de la presentació d'un treball i a l'examen (en cas que el calendari ho permeti) 35
Examen Tant la teoria de l'assignatura, com els exercicis de grup mitjà (i les pràctiques, si el calendari ho permet) s'avaluaran a través d'una prova escrita 35

Qualificació

Per tal de superar l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 de l'estudi hidrogeològic, de l'examen final (o exàmens parcials), i de la nota mitjana de l'assignatura.
En cas de no superar l'examen, o l'estudi hidrogeològic, hi haurà l'opció de fer un examen de recuperació, tot i que com a màxim es podrà obtenir la qualificació d'aprovat (5.0) d'aquesta activitat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'avaluarà com a "No presentat":
a) No realitzar l'examen (o exàmens)
b) No entregar els treballs obligatoris de pràctiques
c) Una assistència a les pràctiques de camp i laboratori inferior al 80%

Avaluació única:
En cas de sol·licitar l'avaluació única, es realitzarà un examen final que inclourà tots els contintuts i competències treballades de l'assignatura (a excepció del treball en equip).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran a demanda de cada estudiant, enviant un correu electrònic al professor o professora responsable de l'activiat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general de l'assignatura es farà, principalment, a través del moodle.

Observacions

És molt aconsellable haver superat les assignatures recomanades abans de matricular-se en aquesta assignatura

Assignatures recomanades

 • Cartografia
 • Geologia
 • Geologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Situació semi-presencial:
En cas que l'assignatura es realitzi en situació semi-presencial, es facilitarà el material necessari per fer el seguiment de la teoria de l'assignatura (així com dels exercicis que es realizen en grup mitjà), i es faran tutories presencials i online en funció dels grups i del calendari assignats. Per altra banda, les sortides i les pràctiques es faran de manera presencial, en la mesura del que sigui possible.

Situació no-presencial:
S'adaptaran totes les activitats, tant teòriques, com pràctiques, en aquest entorn. En el cas de les sortides de camp, es facilitarà a l'estudiantat el material necessari perquè puguin treballar-hi, tot completant-ne el dossier.


Modificació de l'avaluació:
L'avaluació es mantindrà tal i com estava programada des de l'inici de curs. L'única diferència serà l'entorn en el que es portarà a terme, que serà on-line, en cas que no hi hagi la possibilitat de fer-se presencialment.

Tutoria i comunicació:
En cas de situació semi-presencial i situació no-presencial (o on-line), es programaran tutories al llarg de les setmanes per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir.
També es preveu realizar una tutoria en grup abans de l'examen final i/o abans de l'entrega dels informes de pràctiques.