Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a l'anatomia i fisiologia de la reproducció i el desenvolupament.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / SERGI BONET MARULL  / JORDI RIBAS MAYNOU
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (20%), Anglès (40%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius

Continguts

1. ANATOMIA I FISIOLOGIA DELS APARELLS REPRODUCTORS: 1.1- Aparell reproductor masculí. 1.2- Aparell reproductor femení.

2. GAMETOGÈNESI I REGULACIÓ NEUROENDOCRINA DE LA REPRODUCCIÓ: 2.1- Gametogènesi masculina i maduració espermàtica. Etapes i regulació hormonal (sistema hipotàlem-hipòfisi-gonadal) 2.2- Gametogènesi femenina: ovogènesi i cicle menstrual. Etapes i regulació hormonal (sistema hipotàlem-hipòfisi-gonadal)

3. TRANSPORT DELS GÀMETES I FECUNDACIÓ: 3.1- Capacitació i reacció acrosòmica. 3.2- Fecundació i activació del zigot.

4. DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI PRIMERENC I DE L'APARELL REPRODUCTOR: 4.1- Desenvolupament embrionari pre-implantacional i implantació. 4.2- Determinació del sexe i desenvolupament gonadal. 4.3- Embaràs, pubertat i envelliment reproductiu.

5. PRÀCTIQUES de LABORATORI: 1-Observació macroscòpica i microscòpica dels òrgans reproductors masculins. 2- Observació macroscòpica i microscòpica dels òrgans reproductors feminins.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 14,00 0 14,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Sessió expositiva 7,00 14,00 7,00 28,00
Sessió participativa 2,00 16,00 2,00 20,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Total 22,00 44,00 9,00 75

Bibliografia

 • Schünke, Michael (2010 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed., mejorada y ampliada). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Johnson, Martin H (1995 ). Essential reproduction (4th ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Jones, Richard E (2006). Human reproductive biology (3rd ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120884650 Catàleg
 • Thibault, Charles (1993 ). Reproduction in mammals and man (English revised edition, 1993). [Paris]: Ellipses. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D (2006 ). Knobil and Neill's physiology of reproduction (3rd ed). Boston: Elsevier. Recuperat 16-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000 Catàleg
 • Yovich, J.L. (1995 ). Gametes : the spermatozoon . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Carlson, Bruce M (cop. 2009 ). Embriología humana y biología del desarrollo (4ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Grudzinskas, J.G. (1995 ). Gametes : the oocyte . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Sadler, T. W (cop. 2007 ). Langman embriología médica : con orientación clínica (10a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions participatives S’avaluarà la resolució de problemes o casos en grup, en format escrit i mitjançant una presentació oral. Hi haurà quatre sessions participatives, dues al final del bloc 2 i dues al final del bloc 4. Abans de les sessions, s’entregaran els problemes resolts en format escrit, i durant la sessió es presentaran oralment de manera aleatòria.
La nota d’aquesta activitat d’avaluació no serà recuperable.
25 No
Prova visual per a la identificació de preparacions treballades a les classes pràctiques S'avaluarà la correcta identificació de les preparacions microscòpiques observades a les classes pràctiques.
La nota d'aquesta activitat no serà recuperable.
15 No
Prova escrita de les sessions pràctiques S’avaluarà l’aprenentatge dels continguts de les sessions pràctiques mitjançant una prova escrita individual que combinarà preguntes del tipus elecció múltiple i resposta lliure.
La nota d’aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.
10
Prova escrita final de les classes expositives S’avaluarà l’aprenentatge dels continguts de les classes expositives mitjançant una prova escrita individual que combinarà preguntes del tipus elecció múltiple i resposta lliure.
La nota d’aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.
50

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a través de les següents activitats:

1. Realització d’una prova escrita sobre els continguts de les classes expositives durant el període d’avaluacions finals. En aquesta prova es combinaran preguntes del tipus elecció múltiple i de resposta lliure, així com taules comparatives i esquemes o figures a completar. En les preguntes de tipus elecció múltiple les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. La contribució d’aquesta activitat avaluable a la nota final de l’assignatura representarà un 50% de la qualificació final (5 punts sobre 10). La nota d’aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.

2. Entrega de problemes o casos resolts i exposició oral a les classes participatives. L’entrega dels problemes escrits es realitzarà abans que comenci la sessió participativa, i durant les sessions es farà la presentació oral i discussió dels problemes i casos resolts, per parelles o en grups petits. La contribució d’aquesta activitat avaluable a la nota final de l’assignatura representarà un 25% de la qualificació final (2,5 punts sobre 10, dels quals 1,5 punts correspondran a l’entrega de problemes i 1 punt a la presentació oral). La nota d’aquesta activitat d’avaluació no serà recuperable.

3. Realització d’una prova d’identificació de mostres macroscòpiques i microscòpiques observades en el transcurs de les classes pràctiques al laboratori. Aquesta prova es farà el mateix dia de la finalització de les pràctiques. La contribució d’aquesta activitat avaluable a la nota final de l’assignatura representarà un 15% de la qualificació final (1,5 punts sobre 10). La nota d’aquesta activitat d’avaluació no serà recuperable.

4. Prova escrita sobre els continguts de les classes pràctiques durant el període d’avaluacions finals. En aquesta prova es combinaran preguntes del tipus elecció múltiple i de resposta lliure, així com taules comparatives i esquemes o figures a completar. En les preguntes de tipus elecció múltiple les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. La contribució d’aquesta activitat avaluable a la nota final de l’assignatura representarà un 10% de la qualificació final (1 punt sobre 10). La nota d’aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.

Tant l’aprenentatge dels continguts de les sessions expositives com les participatives i pràctiques s’avaluarà mitjançant proves escrites que combinaran preguntes del tipus elecció múltiple i de resposta lliure; així mateix, aquestes proves podran incloure altres tipologies de preguntes, com: taules comparatives i esquemes o figures a completar. En les preguntes de tipus elecció múltiple les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S’obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no assistir a les activitats participatives i pràctiques i/o en el cas de no realitzar les proves escrites globals corresponents a les sessions teòriques i pràctiques.

Avaluació única:
Optaran a l’avaluació única aquells estudiants que acreditin complir els requisits que s’especifiquen a la normativa de la Facultat de Ciències. En aquests casos la nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir de la nota d’una única prova final que inclourà els continguts tant de les classes expositives com aquells que s’hagin treballat a les sessions pràctiques i de problemes. Es combinaran preguntes de tipus elecció múltiple, resposta curta i identificació d’imatges.

Requisits mínims per aprovar:
L’assistència a les sessions participatives i a les pràctiques és requisit indispensable per superar l’assignatura.
Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 2,5 sobre una puntuació màxima de 5 en la prova escrita que es farà al final de les classes expositives per a poder optar a superar l’assignatura i una qualificació mínima de 0,5 sobre 1 en la prova escrita de les sessions pràctiques. La nota de les proves escrites d’avaluació dels continguts de les classes expositives i de les sessions pràctiques serà recuperable mitjançant la realització d’una prova similar que es realitzarà durant el període de proves de recuperació. En aquest cas, es mantenen els criteris de qualificació mínima per considerar superada l'assignatura.

Tutoria

Es podran concertar tutories amb el professorat de l’assignatura a hores convingudes a través del correu institucional i del Moodle de l’assignatura. Les tutories es podran dur a terme a través de la plataforma Google Meets o de manera presencial.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els estudiants podran contactar amb el professorat a través del correu institucional o del Moodle de l’assignatura. Per la resolució de dubtes relacionats amb l’assignatura, es podrà utilitzar el correu electrònic (dubtes concrets i de fàcil resolució, per consultes extenses caldrà concertar una tutoria).

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semi-presencial
En una situació de docència semi-presencial, es definiran des de Secretaria Acadèmica els grups GC-A i GC-B i aquests aniran a classe presencial dies alterns. El grup que aquell dia no assisteixi a la classe de manera presencial, podrà seguir la sessió expositiva o participativa en directe de manera virtual a través de Google Meets. Pel que fa a l’entrega escrita de problemes i/o casos, es realitzarà via Moodle de l’assignatura abans de l’inici de la primera sessió participativa. A cada sessió participativa, els alumnes presents a l’aula seran els encarregats de fer les presentacions orals en grups, mentre que els alumnes que assisteixen telemàticament a la sessió podran proposar i resoldre dubtes. Les sessions pràctiques seran 100% presencials.

Escenari tancament UdG
En una situació de docència 100% virtual, tant les sessions expositives com les participatives es realitzaran a través de Google Meets. Pel que fa a l’entrega escrita de problemes i/o casos, es realitzarà via Moodle de l’assignatura abans de l’inici de la primera sessió participativa. A cada sessió, s’escolliran de manera aleatòria els grups d’alumnes encarregats de fer les presentacions orals, mentre que la resta podran proposar i resoldre dubtes. Les sessions pràctiques es duran a terme de manera virtual utilitzant programari 3D per la visualització de mostres histològiques.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
En cas que hi hagi estudiants vulnerables durant el desenvolupament de l’assignatura, se’ls oferirà seguir l’assignatura d’acord amb les mesures que es proposen durant un escenari de tancament UdG. Aquests alumnes podran assistir a les sessions expositives i participatives via Google Meets. Pel que fa a l’entrega escrita de problemes i/o casos, es realitzarà via Moodle de l’assignatura abans de l’inici de la primera sessió participativa. Les sessions pràctiques es duran a terme de manera virtual utilitzant programari 3D per la visualització de mostres histològiques.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semi-presencial
Pel que fa a les sessions participatives, les entregues dels problemes o casos resolts es realitzaran via Moodle abans de l’inici de la primera de les dues sessions, mentre que la presentació oral es realitzarà de manera presencial. Tant la prova visual de les sessions pràctiques com les proves escrites final i de les sessions pràctiques seran 100% presencials.

Escenari tancament UdG
Pel que fa a les sessions participatives, les entregues dels problemes o casos resolts es realitzaran via Moodle abans de l’inici de la primera de les dues sessions. Les presentacions orals de les classes participatives es duran a terme a través de Google Meets. La prova visual de les classes pràctiques per la identificació de preparacions treballades durant aquestes sessions es realitzarà a través del Moodle de l’assignatura. La prova escrita final i la prova escrita de les sessions pràctiques es realitzaran també a través del Moodle de l’assignatura.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Pel que fa a les sessions participatives, les entregues dels problemes o casos resolts es realitzaran via Moodle abans de l’inici de la primera de les dues sessions. Les presentacions orals de les classes participatives es duran a terme a través de Google Meets. La prova visual de les classes pràctiques per la identificació de preparacions treballades durant aquestes sessions es realitzarà a través del Moodle de l’assignatura. La prova escrita final i la prova escrita de les sessions pràctiques es realitzaran també a través del Moodle de l’assignatura.

Tutoria i comunicació:
Els estudiants podran contactar amb el professorat a través del correu institucional o del Moodle de l’assignatura. Per la resolució de dubtes relacionats amb l’assignatura, es podrà utilitzar el correu electrònic (dubtes concrets i de fàcil resolució), i també es podran concertar tutories amb el professorat de l’assignatura a hores convingudes a través del correu institucional i el Moodle de l’assignatura. Les tutories es podran dur a terme a través de la plataforma Google Meets (en qualsevol cas) o de manera presencial (excepte en els escenaris de tancament de la UdG i d’estudiants vulnerables o amb confinament temporal).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.