Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Cinemàtica: Moviments rectilinis uniforme i uniformement accelerat. Moviment circular. Moviment en vàries dimensions. Tret parabòlic.

2. Dinàmica: Lleis de Newton. Pes i massa. Forces de frec entre superfície. Forces elàstiques. Sistemes de referència no inercials. Força centrípeta. Quantitat de moviment. Xocs.

3. Rotacions: Moment d’una força. Estàtica. Teorema fonamental de la dinàmica de rotació. Moment angular. Energia cinètica de rotació.

4. Energia: Treball i potència. Teorema de l’energia cinètica. Principi de conservació de l’energia. Energia potencial gravitatòria. Energia potencial elàstica. Forces no conservatives. Massa i Energia.

5. Mecànica de fluids: Hidrostàtica. Pressió. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Tensió superficial. Capil·laritat. Equació de Bernoulli. Efecte Venturi. Teorema de Torricelli. Turbulència i número de Reynolds. Velocitat de sedimentació. Llei de Poiseuille.

6. Electricitat: Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. Moment dipolar. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. Conductors i dielèctrics. Condensadors. Energia d’un condensador. Llei d'Ohm. Potència dissipada en una resistència. Conducció.

7. Magnetisme: Força magnètica. Forces entre conductors. Moviment de càrregues en camps magnètics. Camp magnètic. Moment d’una espira. Energia en un solenoide. Inducció magnètica. Generadors de corrent altern. Materials diamagnètics, paramagnètics i ferromagnètics.

8. . Ones: Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Propagació de les ones: reflexió i refracció. Interferència. Acústica. Ones electromagnètiques. Polarització. Difracció i interferències. Dualitat ona-corpuscle. El microscopi electrònic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,00 0 9,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Resolució d'exercicis 0 40,00 0 40,00
Sessió expositiva 36,00 24,00 0 60,00
Sessió participativa 12,00 24,00 0 36,00
Total 53,00 97,00 0 150

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
  • Jou i Mirabent, David, (cop. 2009 ). Física para ciencias de la vida (2a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Serway, Raymond A. (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis mitjançant la plataforma ACME Durant tot el curs es proposaran problemes per fer mitjançant la plataforma ACME . Aquesta plataforma avalua el resultat del problema, però no el procediment. No hi haurà límit en el nombre d’intents d’introduir el resultat d’un problema, però sí en els períodes de temps en què els problemes podran ser resolts. 20 No
Proves d'avaluació continuada Hi haurà una prova d'avaluació continuada al final de cada un dels períodes acadèmics. A la prova hi podran haver, tant questions teòriques com exercicis pràctics on els estudiants hauran d'arribar a un resultat numèric. El promig de les notes de les proves ha de ser igual o superior a 4. Al final del curs acadèmic hi haurà una prova de recuperació per aquells estudiants que tinguin un promig inferior a 4. 80 No

Qualificació

Durant tot el curs es proposaran problemes per fer mitjançant la plataforma ACME. Aquesta plataforma avalua el resultat del problema, però no el procediment. No hi haurà límit en el nombre d’intents d’introduir el resultat d’un problema, però sí en els períodes de temps en què els problemes podran ser resolts.

La nota de Física es calcularà de la següent forma:
Exàmens (80%) ACME (20%). Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 sobre 10.

Hi haurà un examen parcial al final de cada període acadèmic. La nota mitjana d’aquests exàmens haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10, per tal de fer la mitjana amb l’ACME.

Els estudiants que de la mitjana dels dos exàmens no tinguin un 4.0 o més, o no tinguin un 5.0 de la mitjana dels 2 exàmens (80%) i l'ACME (20%), hauran de fer un únic examen de recuperació al final de curs. Aquest examen no és per pujar nota i només és per recuperar: si s’han fet la meitat dels problemes bé la nota és un 5 però la nota màxima que es podrà treure és de 7 sobre 10. L'ACME no es pot recuperar.

Si un alumne que s'ha presentat a recuperació treu un 5 o més de l'examen, la nota final de l'assignatura és la mitjana de la nota de l’examen de recuperació (80%) i de la nota de l'ACME (20%) i s’aprova amb un 5.

Si un alumne que s'ha presentat a recuperació no aprova, la nota final de l’assignatura serà la mitjana dels exàmens parcials (no es considera l’ACME).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació i que no hagi fet cap ACME tindrà la nota de No presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes presencials es substitueixen per vídeos explicatius que es pengen al Moodle d'acord amb el calendari acadèmic.
Les classes de problemes es substitueixen per pdfs amb els problemes resolts i explicats.
Es continua amb els ACMES tal com estava previst.

Modificació de l'avaluació:
Per cada tema hi ha 3 exercicis en línia (ACMES) per resoldre que seran el 40% de la nota final de l'assignatura.
Els acmes es poden fer fins a les següents dates:
T1: 19/04/2020
T2: 26/04/2020
T3: 03/05/2020
T4: 10/05/2020
T5-T8: 08/06/2020

El 60% restant de la nota final serà un examen en línia on hi haurà una pregunta de cada un dels 8 temes de l'assignatura. No hi haurà preguntes conceptuals soles sinó que es demanarà que es resolgui i es comenti algun problema molt igual dels que s'han resol durant el curs, en les classes en vídeo, o en els pdfs de problemes.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 sobre 10. No cal treure una nota mínima a l'examen a l'hora de fer la mitjana amb els ACME.

Pels que no aprovin, hi haurà un examen de recuperació que continuarà valent el 60% de la nota final. Els ACMES no es recuperen.

Tutoria i comunicació:
Els dijous el matí, de 2/4 de 10 a 2/4 d’1, al Moodle hi ha un xat per resoldre els dubtes dels problemes dels ACME

Per als dubtes dels problemes dels pdf dels temes 3, 4, 6 i 7 us podeu adreçar per correu a marianna.soler@udg.edu o jordi.colomer@udg.edu. Pels del tema 5 a aaron.enriquez@udg.edu. Pels dels temes 1, 2 i 8 adreceu-vos al que era el vostre professor a les classes presencials.

Per als problemes dels vídeos o altres preguntes conceptuals, adreceu-vos als professors de les classes presencials:
B1: aaron.enriquez@udg.edu
B2: elena.roget@udg.edu
CA: javier.garcia@udg.edu
BT: elena.roget@udg.edu