Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Creació i manipulació d'informació geogràfica per a l'anàlisi territorial i ambiental amb programari propietari (ArcGis-ArcView 10) i programari lliure.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTI LLAMBRICH  / DIEGO VARGA LINDE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (5%), Anglès (35%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori

Continguts

1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica. Definició de SIG. Integració de diferents elements.

          1.1. Aplicacions i funcionalitats.

          1.2. Tipus de programaris: comercials i lliures.

          1.3. Models i estructura de les dades, i formats de fitxers.

          1.4. L’estructura de mòduls que componen l’ArcGIS-Arcview.

2. Característiques i representació de les dades geogràfiques. Creació i disseny de la informació geogràfica.

          2.1. Escales.

          2.2. Sistemes projectuals.

          2.3. Estructura de dades vectorial. Formats.

          2.4. Estructura de dades ràster. Formats.

          2.5. Fonts d’Informació.

          2.6. Importació i exportació de dades: - SHP (ArcView) - DGN (MicroStation) - DXF (AutoCAD) - TIF - GeoTIFF (Tagged Image File Format) - JPG - JPEG (Joint Photographic Experts Group) - SID (MrSID) - KML (Google Earth) - XLS, XLSX (Microsoft Excel) - MDB, ACCDB (Microsoft Access)

          2.7. Components espacial, temàtica i temporal.

3. La representació de les dades geogràfiques.

          3.1. Dades geogràfiques. Problemes de la Informació geogràfica

          3.2. Creació de nova geometria amb ArcGis-ArcView 10.

                    3.2.1. Theme (tema: capa d’informació)

                    3.2.2. Digitalització.

                    3.2.3. Georreferenciació.

                    3.2.4. Feature (geometria de punts, línies, polígons, estrictament en format vectorial)

                    3.2.5. Shapefile (arxiu específic d’ArcView) · *.shp (geometria o dibuix) · *.dbf (base de dades o taula d’atributs alfanumèrics associada) · *.shx (link o pont entre la geometria i la BdD)

                    3.2.6. Coverage (cobertura: arxiu específic d’ArcInfo)

                    3.2.7. Raster (imatges *.tif / *.sid)

                    3.2.8. Vector (arxius vectorials de diferents programaris) · *.dgn (Microstation) · *.dxf (Drawing Exchange File, fitxer d’exportació de CAD · *.dwg (DraWinG: format específic del CAD AutoCad.

                    3.2.9. Layer (*.lyr: arxiu de llegenda, per emmagatzemar la simbologia)

                    3.2.10. View (Data View: vista, espai de treball on crear i modificar cartografia)

                    3.2.11. Layout (Layout View: Espai on crear el mapa final)

                    3.2.12. Map Composition (mapa final amb tots els elements cartogràfics bàsics: títol, nord,llegenda, escala, font, autoria i data).

                    3.2.13. Map document (*.mxd: projecte on s’emmagatzema: · Path: ruta de tots els arxius carregats en la Data View · Configuració dels themes: estil, color i ordre de totes les capes d’informació.

                    3.2.14. Composició Layout: disposició de tots els elements del mapa final.

                    3.2.15. WMS (Web Map Server: Servidor on-line de cartografia, on cal afegir una URL o adreça del servidor per connecta-s’hi).

4. Entrada i manipulació de dades ràster i vectorials.

          4.1. Superposició de capes.

          4.2. Geoprocessing

5. Creació, disseny i manipulació de base de dades.

6. Anàlisi espacial

          6.1. Geometria i anàlisi 2D - ArcGis-ArcView 10.

                    6.1.1. Buffers i càlculs de distàncies.

                    6.1.2. Combinació de capes temàtiques-categòriques

                    6.1.3. Combinació de capes. Àlgebra de mapes.

                    6.1.4. Ràsters amb diferent origen de malla.

                    6.1.5. Combinació de ràsters i vectors.

          6.2. Geometria i anàlisi 3D ArcGis-ArcView 10.

                    6.2.1. Anàlisi del terreny: pendents, orientacions, visibilitat, ombrejat de mapes, etc

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 35 63 98
Assistència a actes externs 4,5 0 4,5
Cerca d'informació 2 15 17
Classes expositives 21 20 41
Exposició dels estudiants 1 25 26
Prova d'avaluació 9 36,5 45,5
Resolució d'exercicis 11 55 66
Tutories 2 0 2
Total 85,5 214,5 300

Bibliografia

 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Burrough, P. A (1998 ). Principles of geographical information systems . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Clarke, Keith C (cop. 2003 ). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Davis, David E (2000 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2005 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 . Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Grau Mira, Ignacio (DL 2006 ). La Aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje . [San Vicente del Raspeig]: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Lantada Zarzosa, Nieves (2002 ). Sistemas de información geográfica. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC024XXX Catàleg
 • Moldes Teo, F. Javier (DL 1995 ). Tecnología de los sistemas de información geográfica . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Pérez Navarro, Antonio (2009 ). Sistemas de información geográfica y geotelemática . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CERCA D'INFORMACIÓ. Per desenvolupar les pràctiques de classe cal cercar via Internet la informació cartogràfica de base. S'elaborarà una pràctica recollint les adreces de servidors de cartografia i els seus continguts. 5
TEORIA: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. Es valorarà amb un examen final tipus test (V/F). L'assoliment dels continguts teòrics s'avaluarà mitjançant un examen final tipus test. 20
PORTAFOLI. En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantegen a classe problemàtiques ambientals i territorials que es resolen mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Les pràctiques s'han de lliurar en finalitzar cada exercici dins el termini establert i compilar en un PORTAFOLI que es presentarà a final de curs. Resolució tutoritzada de problemàtiques ambientals i territorials plantejades a classe. 10
AVALUACIÓ CONTINUADA: 3 pràctiques avaluatòries vinculades als temes pràctics impartits. Es realitzarà una avaluació continuada al llarg del curs. Lligat amb els diferents mòduls es realitzaran 3 proves avaluatòries. Si algun d'aquests mòduls se suspèn s'haurà de recuperar el mòdul suspès o mòduls suspesos en una examen final establert dins el calendari oficial. 30
WIKISIG: Elaboració d'apunts teòrics i pràctics de SIG mitjançant la contribució de TOT l'alumnat a una aplicació WIKI. Els apunts de l'apartat pràctic seran un pauta per a l'elaboració dels exercicis. Els apunts de l'apartat teòric seran el contingut de l'examen teòric tipus test. Contribució al "WIKISIG: apunts pràctics de SIG". 5
PROJECTE: Com a exercici final de l'apartat pràctic de l'assignatura, els alumnes (en grups de 2) resoldran, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. Resoldre, en grups de 2 alumnes, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial proporcionada pel professorat. 25
PARTICIPACIÓ i ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS D'AULA I SORTIDES. (Visita a oficines tècniques i empreses especialitzades en SIG: UMAT (Ajuntament de Girona), Nexus Geographics, SIGTE (Universitat de Girona). S'avaluarà la participació en les activitats desenvolupades dins l'aula. L'assistència en les sortides és obligatòria. 5

Qualificació

Mètodes docents:
Tot i que es treballarà amb diversos programes, el software de referència en SIG per a l’estudi, anàlisi i elaboració cartogràfica seran ArcGis (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox en els seus mòduls per Arcview 10.6).

Desenvolupament de pràctiques fonamentades en l’anàlisi i resolució de qüestions de caràcter territorial i ambiental. Objectius:
. dominar l’entrada d’informació vectorial i ràster i l'anàlisi d’aquestes;
. assolir habilitat en la recerca de material cartogràfic i aplicacions informàtiques específiques per a cartografia digital i SIG a Internet;
. aconseguir destresa en l’elaboració de material cartogràfic de qualitat.

La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció (cada part aprovada amb un 5, sinó no es farà mitjana):
- 30% pràctiques avaluatòries (3): avaluació continuada.
- 25% projecte.
- 10% pràctiques de classe.
- 20% examen teòric tipus test.
- 5% contribució a la WikiSIG amb continguts teòrics i pràctics.
- 5% participació a classe i assistència (tant a l'aula com fora).
- 5% cerca d'informació on-line.

No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats avaluatòries suspesa (nota inferior a 5). La nota mínima per a fer mitjana és un 5.
Les sortides són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT. La no presentació d'alguna part NO permet calcular la mitjana final.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

- No presentació de l'examen teòric.
- No presentació del projecte final en grup (2 alumnes).
- No presentació d'alguna de les 3 pràctiques avaluatòries.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.
- No assistència injustificada a alguna de les sortides obligatòries.
- No contribució-participació al WikiSIG: Apunts de SIG.

Observacions

MOLT IMPORTANT
Per assolir l’assignatura cal aprovar independentment cadascuna de les activitats avaluatòries (amb nota mínima de 5 en cadascuna).

També és necessari presentar les pràctiques elaborades a classe setmanalment, i participar amb contínues aportacions al "WIKI: Apunts de SIG".

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

CLASSES
Dilluns i dimecres de 13h a 14:30h. (primer i segon semestre).


TUTORIES
L’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant cita prèvia enviant correu als diferents docents responsables de cada mòdul:
carolina.marti@udg.edu
diego.varga@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica