Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El cicle educatiu 3-6, l'etapa 0-6 i l'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivencia. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusive. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YENISEL ACOSTA INCHAUSTEGUI  / MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / JORDI CICRES BOSCH  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / NURIA FELIP JACAS  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / VICTOR LOPEZ ROS  / MARIA MASGRAU JUANOLA  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / NEUS MORERA CORRAL  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Analitzar i justificar el plantejament globalitzat del tractament curricular dels objectius i continguts de les tres àrees d’educació infantil.
 • Identificar i analitzar la interdisciplinarietat i la globalitat dels processos de desenvolupament i d’aprenentatge infantil 0-6 en totes les dimensions: cognitiva, emocional, psicomotora, volitiva i de benestar
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Analitzar les dades obtingudes amb sentit crític per comprendre la realitat educativa.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius en el marc de projectes de centre i en col•laboració amb el territori i altres agents.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Els continguts hauran d’estar relacionats amb alguna de les següents temàtiques: 1. Projectes d’intervenció o d’innovació. 2. Treballs d’aplicació professional relacionats amb la titulació (disseny i creació de materials didàctics innovadors, adaptacions curriculars, etc.). 3. Recerques experimentals o recerques de caràcter teòric (assaigs) relacionades amb l’activitat docent, amb l’anàlisi i avaluació de recursos o materials didàctics, de projectes, etc. 4. Recerca en l’acció o recerca (anàlisi) d’accions didàctiques observades. 5. Treballs d’altres tipologies que els tutors considerin oportuns. Els TFG dels estudiants estan íntimament vinculats a la seva menció, i per tant, cada menció imposa uns requisits sobre els TFG dels estudiants en funció de la menció que aquests estan cursant. Podeu veure aquests requisits en detall en el document "Mencions en els graus de mestre/a: Informacions bàsiques".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 7,5 0 7,5
Elaboració de treballs 11,5 120 131,5
Exposició dels estudiants 1 10 11
Total 20 130 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball de Fi de Grau Avaluació de la part escrita del treball 70
  Defensa del TFG 1. Contingut
  2. Qualitat de la presentació
  3. Recursos emprats (fotografia, multimèdia, etc.)
  4. Procés comunicatiu
  5. Aprofundiment /comprensió
  6. Ajust al temps de presentació (15 minuts)
  30
  Seminaris del TFG Cada sessió dels seminaris a la qual l'alumne/a no assisteixi es penalitzarà amb 0,2 punts sobre la qualificació final del TFG fins un màxim d'un punt. 0

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que es farà la mitjana ponderada del treball i la seva defensa pública, a més de considerar l'assistència als seminaris del TFG.

  Només es farà la mitjana entre la nota del treball escrit i la defensa del TFG quan l’estudiant obtingui una qualificació mínima de 5 sobre 10 en el treball escrit. Per tant, aprovar el treball escrit és un requisit per aprovar el TFG.

  Si es detecta plagi en el treball escrit, l’estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumnat que no presenti el treball escrit del TFG obtindrà una qualificació de "No presentat".

  Observacions

  En cas que el treball escrit estigui suspès, el tutor de TFG ha d’informar amb una setmana d’antelació a l’estudiant i al coordinador de TFG, i la defensa del treball quedarà anul·lada.