Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
El cicle educatiu 3-6, l'etapa 0-6 i l'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivencia. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradors i inclusive. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
30

Grups

Competències

 • 1. - Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 5 a. - Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • 4 b. - Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • 3 c. - Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • 5 a. - Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • 5 b. - Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • 6 a. - Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • 6 c. - Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • 7. - Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • 8 a. - Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • 8 b. - Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • 9. - Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al l
 • 10. - Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada alumne/a i amb el conjunt de les famílies.
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • 10 b. - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • 12 a. - Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • 12 b. - Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • 12 c. - Intervenir en l'organització dels centres d'Educació Infantil i Primària i en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament, a fi d'implicar-se en les tasques globals i millorar la qualitat de la gestió.
 • 13. - Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Aquest mòdul conté les pràctiques a l'escola, en general 3-6, incloent-hi les pràctiques de menció (excepte en el cas de la menció d'escola bressol, car ja s'han fet el curs anterior). Més endavant especificarem els continguts.

2. Aquest mòdul implica la realització i defensa del Treball de Fi de Grau. Ben aviat especificarem els continguts i les guies per a desenvolupar-lo.

3. Pràctiques de menció. Es promourà que l'estudiant realitzi els 24 crèdits en el mateix centre escolar, i que per tant pugui realitzar les pràctiques de menció, en alguns casos amb el seguiment d'un especialista, i en d'altres amb la pròpia aportació de l'estudiant en el camp que ha triat.

4. El TFG pot estar més o menys relacionat amb el pràcticum o amb el context escolar. Cada tutor donarà les instruccions pertinents i exemplificarà el què es pòt plantejar i desenvolupar.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Elaboració de treballs 15 171 186
Pràctiques en empreses / institucions 15 480 495
Tutories 15 50 65
Total 45 705 750

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball de Fi de Grau Treball relacionat amb l’activitat docent, de caràcter aplicat, teòric o de recerca, en el qual s’han d’integrar els coneixements i les experiències adquirides al llarg dels estudis. Rigor metodològic i conceptual. Fonamentació teòrica. Compliment de les normes d’estil, estructura i dimensió definits per la comissió de coordinació de TFG. Capacitat d'anàlisi, relació, reflexió. Correcció lingüística. 40
  Pràctiques al centre Participació a la dinàmica de classe Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula. Programació contextualitzada a l'aula. Avaluació de la unitat Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat. Col•laboració amb l'escola. 36
  Tutoria de la facultat Participació en les tutories. Compliment dels terminis acordats en les trameses. 18
  Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir d'una rúbrica que figura als annexos 6

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada de tots els apartats d’avaluació del mòdul quan:
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
  - L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en el treball de final de grau.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap de les tasques avaluables del mòdul.