Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1. Les dificultats d'aprenentatge en l'etapa d'educació infantil: models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa. Dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura . Dificultats d'aprenentatge en el llenguatge oral . Dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. 2. Els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o de la personalitat (discapacitat psíquica, sensorial, neuromotriu, autisme, etc.): models teòrics de referència i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa 3. L'atenció primerenca: fonaments teòrics, serveis i professionals 4. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o la personalitat: recursos, estratègies d'intervenció i formes de col•laboració 5. La família i l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament, conducta i/o personalitat 6. Aspectes socials i emocionals de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del desenvolupament, de la conducta i/o personalitat
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / ISABEL SERRAT SELLABONA  / EDUARD VALLES MAJORAL  / ROSER VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Emprar recursos per afavorir la integració educativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Intervenir en col·laboració amb altres professionals en l'evolució adequada de les disfuncions detectades.
 • Identificar disfuncions en el procés evolutiu de l’infant.
 • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada alumne/a i amb el conjunt de les famílies.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. BLOC 1. DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT: IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ 1.0. Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: característiques i criteris bàsics d'identificació i atenció educativa 1.1 Les dificultats d'aprenentatge en l'etapa d'educació infantil a)Dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. b)Trastorn de Dèficit d’atenció amb hiperactivitat. c)Conductes problemàtiques. d)Altes capacitats. e)Dificultats d’aprenentatge per malalties prolongades o per dol d’una mort propera. 1.2. Els trastorns del desenvolupament a)Característiques i criteris bàsics d’ atenció educativa b)Discapacitat psíquica, sensorial, motriu, autisme. 1.3. L'atenció primerenca: fonaments teòrics, serveis i professionals 1.4. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament: recursos, estratègies d'intervenció i formes de col•laboració 1.5. La família i l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament. 1.6. Aspectes socials i emocionals de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del desenvolupament

2. BLOC 2. APRENENTATGE I ALTERACIONS DE LA PARLA I EL LLENGUATGE. 2.1. Alteracions de la parla i el llenguatge: classificació, criteris d'identificació i atenció educativa. a) Característiques principals en l'etapa d'educació infantil. b) Principis generals d'atenció educativa en l'etapa d'educació infantil. 2.2. Trastorns de la parla i el llenguatge. a) Dislàlies; b) Retards de parla; c) Trastorns de llenguatge. 2.3. Quequesa. 2.4. Discapacitat auditiva. 2.5. Precursors en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Consciència fonològica. 2.6. Estratègies didàctiques per afavorir els aprenentatges lingüístics en casos de dificultat.

3. BLOC 3. L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL. UN ENFOCAMENT INCLUSIU. 3.1. Marc conceptual i normatiu sobre l'atenció a la diversitat i el model d’escola inclusiva a) El concepte de diversitat a nivell personal i sociocultural b) Les fonts de diversitat. Bases biofisiològiques, psicològiques i socials del desenvolupament i aprenentatge c) Perspectiva històrica de l'atenció a la diversitat: de la integració a la inclusió d) Escola inclusiva i concepte de necessitats educatives. Normativa i directrius 3.2. La resposta educativa en el context de l'escola inclusiva e) Planificació i gestió del currículum d'educació infantil per atendre a la diversitat f) Serveis i professionals de suport a l'escola i les famílies g) Estratègies organitzatives i metodològiques per atendre a la diversitat (aprenentatge cooperatiu, racons,agrupaments flexibles...) h) Percepcions, vivències i actituds per part dels docents, de les famílies i de l'entorn social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29 162 191
Classes expositives 32 0 32
Prova d'avaluació 2 25 27
Total 63 187 250

Bibliografia

 • Aguado, G.; Fernández-Zuñiga, A.; Gambra, S.; Perelló, E.; Vila-Rovira, J.L. (2013). Trastorns de la parla i de la veu. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Aldámiz, M. del Mar (2000 ). Com ens ho fem? : propostes per educar en la diversitat . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Andreu, Ll. (Coord.) (2013). Discapacitats sensorial i motriu. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Aguado, G.; Cardona, M.C.; Sanz-Torrent, M. (2013). Trastorns del llenguatge oral. Barcelona: Editorial UOC.
 • Andreu, Ll.; Lara, M.F.; López, A.; Palacio, A.; Rodríguez, J.; Sopena, J.M. (2013). Trastorns d'aprenentatge de la lectura. Barcelona: Editorial UOC.
 • Artigas, J.; Rigau, E.; Garcia-Nonell, K. (2008). Trastornos del lenguaje. Recuperat , a http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/24-lenguaje.pdf
 • Bautista, G.; Castejón, E.; Espasa, A. (2012). Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat. . Barcelona: Editorial UOC.
 • Departament de Ensenyament. PRODISCAT, etapa infantil. Recuperat , a http://www.integratek.es/wp-content/uploads/2013/05/prodiscat_infantil.pdf
 • Echeita Sarrionandia, Gerardo (2006 ). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Estopà Bagot, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet, Imma (2011). EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Fernández Sarmiento, Celia (2009 ). La Logopedia en la escuela : propuestas desde la prácticapara una educación más inclusiva . [Las Palmas de Gran Canaria]: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Giné i Giné, Climent Basil, Carme (2001 ). Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Giné Giné, Climent (coord.) (2009). La educación inclusiva:de la exclusión a la plena participación de todo alumnado. Barcelona: ICE/Horsori. Catàleg
 • L'Ús del llenguatge a l'escola : propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge (2004 ) (2a ed.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Narbona, Juan (2001 ). El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Orrantia Rodríguez, José (2000 ). Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica (2a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Paniagua, Gemma (cop. 2005 ). Educación infantil : respuesta educativa a la diversidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (2008 ). El Aprendizaje cooperativo : 9 ideas clave . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel (cop. 2003 ). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje : aspectos evolutivos y patología en el niño y el adulto . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Serra i Raventós, Miquel (2000 ). La Adquisición del lenguaje . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat d'avaluació escrita individual. Integra els continguts de les sessions presencials (expositives-treball en equip) i de les lectures proposades en cada un dels blocs del mòdul.
• Grau de MEI: una prova escrita de tots el blocs del mòdul al final del 1r semestre.
• Grau de DT: una prova dels blocs 1 i 2 al final del 1r semestre i una del bloc 3 al final del segon semestre
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 30
Bloc 1. Elaboració treball.
Inclou aportació individual i aportació grupal
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 20
Bloc 2. Estudi de casos (10% activitats individuals i 10% activitats grupals) S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 20
Bloc 3.
Dossier de grup. Inclou el 10% aportació individual.
S'especificaran prèviament a la realització de l'activitat 30

Qualificació

Les activitats avaluables (prova o proves escrites i les activitats corresponents a cadascun dels tres blocs) es puntuen de 0 a 10. Si no es realitza alguna d'aquestes activitats, aquesta puntuarà 0.

La qualificació de cada bloc serà la nota mitjana de les notes obtingudes en les diferents activitats proposades a classe per a cada bloc. Aquestes activitats no són recuperables. El bloc 1 computa el 20%, el bloc 2 el 20% i el bloc 3 el 30%.

La prova escrita dels tres blocs (proves escrites per a DT) computa el 30%. Si se suspèn es pot recuperar, però la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta recuperació és un 6 sobre 10.

La qualificació final serà la suma total dels percentatges de totes les activitats avaluables, essent necessari per aprovar el mòdul que:

1. La prova escrita (o proves escrites per a DT) estigui aprovada (igual o superior a 5).
2. La qualificació final sigui com a mínim de 5.

Si se suspèn la prova escrita (proves escrites per a DT) i la recuperació, la qualificació final numèrica serà la nota d’aquesta prova.

No es controla l’assistència a classe però es té en compte la participació en la qualificació final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap activitat ni fer la prova escrita implica la qualificació de No Presentat.