Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'escola 3-12. Observació sistemàtica del context aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en el centre. L’ ambient d'aula i els espais. Clima d'aula i convivència. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al projecte de centre. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral i escrita de texts específics. Projectes d'innovació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / NARCIS CASASSA FONT  / JOAN CORTADA HORTALA  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MERITXELL MASET CASTELLO  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / CARINA SIQUES JOFRE  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / NARCIS CASASSA FONT  / JOAN CORTADA HORTALA  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MERITXELL MASET CASTELLO  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / CARINA SIQUES JOFRE  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup SP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / MONTSERRAT CALBO ANGRILL  / MARIA DOLORES CAÑABATE ORTIZ  / NARCIS CASASSA FONT  / JOAN CORTADA HORTALA  / GEMMA DIAZ GAROLERA  / MERITXELL ESTEBANELL MINGUELL  / ANA ISABEL FERNANDEZ CORDOBA  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / VICTOR LOPEZ ROS  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MERITXELL MASET CASTELLO  / ROSA M. MEDIR HUERTA  / INGRID MULA PONS DE VALL  / EDUARDO MUNTANER PERICH  / MARIONA NIELL COLOM  / LUIS NOGUE VILA  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / CARINA SIQUES JOFRE  / MARIA ROSA TERRADELLAS PIFERRER  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / JULIE WADDINGTON
Idioma de les classes:

Competències

 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Realitzar el seguiment i l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge, utilitzant les tècniques i estratègies necessàries.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Plantejar propostes d’aula que abordin la resolució pacífica i creativa de conflictes.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Dissenyar i promoure projectes d'actuació a l'aula i al centre escolar, justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Ser capaç de dissenyar projectes d’innovació identificant indicadors d’avaluació.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Analitzar la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores i de qualitat en l’organització i funcionament de centres educatius.
 • Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius en el marc de projectes de centre i en col•laboració amb el territori i altres agents.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Els continguts hauran d’estar relacionats amb alguna de les següents temàtiques: 1. Projectes d’intervenció o d’innovació. 2. Treballs d’aplicació professional relacionats amb la titulació (disseny i creació de materials didàctics innovadors, adaptacions curriculars, etc.). 3. Recerques experimentals o recerques de caràcter teòric (assaigs) relacionades amb l’activitat docent, amb l’anàlisi i avaluació de recursos o materials didàctics, de projectes, etc. 4. Recerca en l’acció o recerca (anàlisi) d’accions didàctiques observades. 5. Treballs d’altres tipologies que els tutors considerin oportuns. Els TFG dels estudiants estan íntimament vinculats a la seva menció, i per tant, cada menció imposa uns requisits sobre els TFG dels estudiants en funció de la menció que aquests estan cursant. Podeu veure aquests requisits en detall en el document "Mencions en els graus de mestre/a: Informacions bàsiques".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 10 11
Elaboració individual de treballs 11,5 120 131,5
Sessió participativa 7,5 0 7,5
Total 20 130 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball final de grau Avaluació de la part escrita del treball 70
  Defensa del TFG 1. Contingut 2. Qualitat de la presentació 3. Recursos emprats (fotografia, multimèdia, etc.) 4. Procés comunicatiu 5. Aprofundiment /comprensió 6. Ajust al temps de presentació (15 minuts) 30
  Seminaris del TFG Els criteris d'avaluació es regiran per l'assistència a les 5 classes dels seminaris del TFG. Cada sessió a la qual els/les alumnes no assisteixin es penalitzarà amb 0,2 punts sobre la qualificació final del TFG. 0

  Qualificació

  L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que es farà la mitjana ponderada del treball i la seva defensa pública, a més de considerar l'assistència als seminaris del TFG.

  Només es farà la mitjana entre la nota del treball escrit i la defensa del TFG quan l’estudiant obtingui una qualificació mínima de 5 sobre 10 en el treball escrit. Per tant, aprovar el treball escrit és un requisit per aprovar el TFG.

  Si es detecta plagi en el treball escrit, l’estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumnat que no presenti el treball escrit del TFG obtindrà una qualificació de "No presentat".

  Observacions

  En cas que el treball escrit estigui suspès, el tutor de TFG ha d’informar amb una setmana d’antelació a l’estudiant i al coordinador de TFG, i la defensa del treball quedarà anul·lada.