Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura tracta els principis bàsics de les ciències socials a partir de l'ensenyament de la geografia i l'educació d'una ciutadania global sostenible. Els continguts s'estructuren en tres grans blocs: el primer bloc tracta el currículum escolar de les ciències socials a l'etapa d'educació primària i es complementa amb les finalitats de l'ensenyament de les ciències socials; el segon bloc desenvolupa de forma àmplia l'ensenyament de la geografia, on es parla de les grans qüestions i/o temàtiques geogràfiques, el concepte d'espai, el paisatge com a recurs didàctic i l'ús de les tecnologies digitals en la representació i anàlisi cartogràfica; el darrer bloc posa l'ènfasi en l'educació d'una ciutadania global sostenible i es centra en l'educació democràtica, l'aprenentatge participatiu i l'educació per la sostenibilitat. L'objectiu de l'assignatura és que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per interpretar el currículum i iniciar-se en el disseny d'unitats didàctiques de ciències socials. Per tant, l'avaluació es centrarà en la creació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge per a l'etapa d'educació primària en l'àmbit de les ciències socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SALVADOR CALABUIG SERRA  / CARLES GRABULEDA TEIXIDOR
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Dissenyar propostes didàctiques que afavoreixin l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Planificar accions d’educació en valors i cultura de convivència que permetin actituds de respecte, afecte i acceptació.
 • Conèixer i valorar críticament l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Analitzar la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Continguts

1. BLOC 1. L'ensenyament de les ciències socials a l'educació primària. 1.1 El currículum escolar de les ciències socials. 1.2 Finalitats i diferents models d'ensenyament de les ciències socials. 1.3 El concepte de medi. 1.4. Unitats didàctiques, projectes i càpsules, des del socioconstructivisme.

2. BLOC 2. L'ensenyament i aprenentatge de la geografia. 2.1.La Geografia com a disciplina. 2.2. Els grans temes geogràfics. 2.3. El concepte d'espai. (Com es construeix conceptualment l'espai? La geografia dels nens i les nenes. La ciutadania espacial). 2.4. La formulació de bones preguntes geogràfiques. 2.5. Habilitats cartogràfiques. 2.6. Ús i creació de gràfics i imatges per a l'ensenyament de la geografia. 2.7. L'estudi del paisatge i les sortides.

3. Bloc 3. Ciutadania global sostenible. 3.1. El concepte de ciutadania global postcosmopolita: valors democràtics i participació. 3.2. L'educació per la sostenibilitat. 3.3. L'aprenentatge servei.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 45,00 0 45,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 13,00 10,00 22,00 45,00
Elaboració individual de treballs 0 4,00 1,00 5,00
Treball en equip 5,00 45,00 5,00 55,00
Total 18,00 104,00 28,00 150

Bibliografia

 • Granados, Jesús (2017). La Formulación de Buenas Preguntas en Didáctica de la Geografía. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 63(3), 545-559
 • Malatesta, Stefano; Granados, Jesús (2017). La Contribución de la Geografía de los niños y de las niñas a la enseñanza de la. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 63(3), 631-640
 • Medir, Rosa Maria; Calabuig, Salvador (2017). Darreres Aportacions en l'Ensenyament de la Geografia a Catalunya i Espanya. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 63(3), 597-614
 • Benejam, P. i altres (2002). Las ciencias sociales: concepciones y procedimientos. Graó. Catàleg
 • Casas, M. (coord) (2007). Ensenyar ciència a l'escola primària. Barcelona: Edicions 62.
 • Catling, Simon; Willy, Tessa (2010). Teaching Primary Geography. Exeter: Sage, Learning Matters.
 • Feliu, Maria. (2015). Ciencias sociales y educación infantil (3-6) :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gersmehl, Phil (2008). Teaching Geography (Second Edition). New York: Guilford.
 • Hernàndez Cardona, F.X. (2002). Didáctica de las ciencias sociales, geografia e historia. Graó. Catàleg
 • Imbermón, F. (coord) (2002). Cinc ciutadanies per a una nova educació. Graó. Catàleg
 • Pike, Susan (2016). Learning Primary Geography. Ideas and Inspiration from Classrooms (First Edition). London: Routledge.
 • Santiesteban, A. Pages, J. (coors) (2011). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria . Síntesis. Catàleg
 • Scoffham, Stephen & Owens, Paula (2017). Teaching Primary Geography. Everything you need to teach primary geography (First edition). London: Bloomsbury.
 • Scoffham, Stephen (2017). Teaching Geography Creatively (Second Edition). Oxon: Routledge.
 • Souto González, X.Mª (1999). Didáctica de la geografia: problemas sociales y conocimiento del medio (2ª ampliada). Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Taylor, Mike; Richards, Louise; Morgan, John (2015). Geography in Focus. Teaching and learning in issues-based classrooms. Wellington: NZCER Press.
 • Wiegand, Patrick (2006). Learning and Teaching with Maps. New York: Routledge.
 • Per què socials. Recuperat , a xqsocials.blogspot.com
 • Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de ls Ciencias Sociales. Recuperat , a http://didactica-ciencias-sociales.org/
 • Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Graó. Catàleg
 • Clio en red. Proyecto Clio. Recuperat, a http://clioenred.ning.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball cooperatiu Es valorarà el treball en equip, l'interès, la cooperació, la correcte presentació de l'informe i una bona exposició oral.
- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
35 No
Prova de síntesi Es valorarà la resolució de la prova seguint els criteris d'avaluació establerts. - És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
30 No
Resolució de problemes Es valorarà que l'alumne apliqui correctament els continguts apresos i resolgui el problema plantejat. - És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per cada error de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès.

- La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.
35 No

Qualificació

Per a la qualificació del mòdul es tindran en compte les pràctiques d'aula (30%), el treball dirigit (35%) i la prova o proves escrites d'avaluació individual (35%).

La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de les tres parts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat:

- L'assistència de menys d'un 80% de les sessions presencials i virtuals.
- La no presentació en la data prevista de les activitats d'avaluació següents: activitats d'aula, treball dirigit i prova escrita.

Avaluació única:
1. Tipus de prova: Prova escrita final sobre els continguts de l'assignatura.
2. Període de sol·licitud (durant el primer mes des de l'inici de l'assignatura).
3. Aquesta prova és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Cada element d'avaluació ha de superar el 4 per poder fer mitjana

Tutoria

Les tutories amb els alumnes es faran de forma presencial a les instal.lacions de la FEP sempre que sigui possible, complint les normes de seguretat sanitària.
També es proposaran tutories no presencials.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es farà durant les classes presencials, mitjançant el correu electrònic i plataformes de comunicació simultània on line.

Observacions

Per a la didàctica de les ciències socials es faran servir tota mena de recursos impresos i digitals: Articles, manuals, blocs, xarxes socials i aplicacions digitals com Canva, Genial.ly, Instamaps, Publisher, Edpuzzle o Collaborate Blackboard.