Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Matemàtiques amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Recollir i seleccionar fonts i informació rellevant per desenvolupar una recerca creativa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Continguts

1. Bases de l’aprenentatge de la matemàtica: a. Pensar les matemàtiques; b. Matemàtiques en el context social i cultural; c. Llenguatge matemàtic; (grup: MEP i DT)

2. Competència matemàtica i currículum de matemàtiques de primària. (grup: MEP i DT)

3. Bloc temàtic Relacions i canvi i la seva didàctica: a. Comprensió de patrons, relacions i canvis. b. Preàlgebra. (Grup: MEP)

4. Bloc temàtic Numeració i càlcul I (Nombres Naturals i Enters) i la seva didàctica: a. Comprensió dels nombres, la seva representació i sistemes de numeració. b. Significat de les operacions, comprensió de la funcionalitat i utilitat del càlcul i càlcul raonat. (Grup: MEP)

5. Bloc temàtic Numeració i càlcul (Nombres Reals) i la seva didàctica: a. Comprensió dels nombres, la seva representació i sistemes de numeració. b. Significat de les operacions, comprensió de la funcionalitat i utilitat del càlcul i càlcul raonat. (Grup: DT)

6. Bloc temàtic Estadística i atzar i la seva didàctica: a. Formulació de preguntes i estudis estadístics. b. Mètodes estadístics per analitzar dades, treure conclusions i fer prediccions. c. Conceptes bàsics d’atzar. (Grup: DT)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 52,00 0 52,00
Elaboració individual de treballs 6,00 20,00 0 26,00
Prova d'avaluació 4,00 10,00 0 14,00
Sessió participativa 12,00 0 21,00 33,00
Total 22,00 82,00 21,00 125

Bibliografia

 • Curriculum d'Educació Primària (2009). Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Balaux, A. (2003). Manual de matemàtiques del professor de Primària. UB. Catàleg
 • Codina i altres (1992). Fer matemàtiques. Eumo. Catàleg
 • Perspectiva escolar nº 211, 223, 242, 273, 296, 329, 333, 341 (2010). Rosa Sensat. Catàleg
 • Matemáticas: cultura y aprendizaje. nº 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,20,22,24, (1992). Síntesis. Catàleg
 • Alsina, C. i altres (1995). Ensenyar Matemàtiques. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Batlle, I. i altres (1990). Matemàtiques a la carta. I, II, III. . Barcelona: ICE UAB. Catàleg
 • Castro, E. (Ed) (2001). Didáctica de la matemática en la educación primaria. . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbalan, F. (1997). La matemática aplicada a la vida cotidiana. . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Dickinson, L. i altres (1991). El aprendizaje de las matemáticas.. Barcelona: Labor. Catàleg
 • NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2003). Principios y estándares para la educación matemática. Sevilla: SAEM Thales. Catàleg
 • Canals, MA (2009). Els dossiers de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Canals, MA (2011). Els quaderns de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Núria Planas, Àngel Alsina (2009). Educación matemática y buenas prácticas : infantil, primaria, secundaria y educación superior . BCN: Graó.
 • María del Carmen Chamorro [et al.] (2003). Didáctica de las matemáticas para primaria . Anaya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen d'avaluació individual i presencial sobre didàctica de la matemàtica. En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
20
Treball de curs: portafoli amb 4 activitats.
Cada activitat suposarà un 20% de la nota final i s'haurà de lliurar en el termini establert.
En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
- Ajustament als terminis establerts de presentació.
80

Qualificació


Per poder fer la mitjana de les notes de tot el curs, s'haurà de treure, com a mínim, un 5 de l'examen i un 5 de cada activitat del dossier de treball.
En cas d'avaluació única, caldrà treure un 5 de cadascuna les les dues parts de l'examen.

En ambdues avaluacions, la qualificació màxima de la recuperació serà d'aprovat (5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet l'examen o no haver presentat el treball de curs.

Avaluació única:
Constarà d'una única prova(examen), que tindrà dues parts, en la que s'haurà de:
- demostrar el coneixement dels continguts de l'assignatura;
- resoldre un/s supòsit/s pràctics(demostració competencial).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En funció de l'estat sanitari, les tutories es realitzaran de manera presencial o telemàtica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

comunicació:
- a través del correu electrònic
interacció:
- presencial en la mesura del possible
- virtual