Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Construïm i reflexionem sobre quina és la nostra experiència amb l'art i a través de l'art, quin és el lloc de l'art en l'Educació i com en la nostra experiència docent podem treballar l'art com a forma de comunicació i relació amb el món.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement artístic.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Introducció a l'història de l'art i al concepte d'estètica/estètiques/educació estètica

2. Art, artesania i pràctiques artístiques

3. Estètiques, experiència estètica i educació estètica amb una perspectiva posmoderna, multicultural, feminista, ecològica.

4. Pràctiques artístiques contemporànies: arts d'acció i la performance com a recurs educatiu

5. La ciutat com a espai d'experiència estètica/espai de creació artística

6. La poètica ecològica i el land art com a recurs educatiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2 2
Cerca d'informació 0 22,7 22,7
Classes expositives 11,2 0 11,2
Classes pràctiques 2,6 0 2,6
Elaboració de treballs 0 4 4
Lectura / comentari de textos 0 6 6
Prova d'avaluació 1,3 4 5,3
Sortida de camp 1,3 0 1,3
Treball en equip 2,6 16 18,6
Visionat/audició de documents 1,3 0 1,3
Total 20,3 54,7 75

Bibliografia

 • Efland, Arthur D (2003 ). La Educación en el arte posmoderno . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995 ). Educar la visión artística . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Collelldemont Pujadas, Eulàlia (2002 ). Educació i experiència estètica . Vic: Eumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari reflexiu sobre la visita realitzada Ser capaç de generar una reflexió crítica i fonamentada de l'exposició que visitarem. 5
Treball sobre tema proposat a la menció Construïr una reflexió basada en les pautes que donarem a classe, sobre el concepte de "Caminar" (que va vinvulat a l'altre assignatura de 3er de la menció d'art) 20
Realització d'un "object trouvé" Creació d'un objecte plàstic, mostrant el procés de creació a través de les pautes que donarem a classe. 5
Realització d'una performance Comprendre els mecanisme d'acció i creació creativa que ofereix la performance. Triar un tema i ser capaços de mostrar que comprenem les técniques de creació de la performance per tal de poder realitzar una transposició didàctica amb l'esmentada técnica. 10
Treball d'investigació sobre l'art urbà i creació de proposta educativa Crear una proposta educativa amb la ciutat i l'experiència estètica urbana com a discurs principal 10
Examen obert Exàmen obert 50

Qualificació

1. Mostrar capacitat d'aproximació a les pràctiques artístiques contemporànies
2. Ser capaços de comprendre els mecanismes de les pràctiques artístiques contemporànies i utilitzar-les com a recurs educatiu.
3. Entregar totes les pràctiques les quals tenen una puntuació màxima del 30 % de la nota total (tal i com teniu desglossat a dalt)
4. Realitzar l'exàmen final el qual representa un 50% de la nota final.
5. L'assitència NO és obligatòria tot i que recomenada per poder assolir els objectius de l'assignatura.
6. Treball de menció : 20 %

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat NP:

1. Quan l'alumne no presenti cap pràctica ni es presenti a l'exàmen
2. Si l'alumne es presenta a l'exàmen sense haver assistit amb regularitat a les classes i sense haver-se posat en contacte amb la professora previament per fer-la partícep de la seva situació.