Conoce la UdG > Gobierno > Comisiones > Descripción
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Conoce la UdG

Comitè d'Ètica i Bioseguretat de la Recerca


Estructura

Són competències del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca:
1. Revisar i emetre, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declaració universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven, els informes sol·licitats per institucions i investigadors/es de la UdG sobre treballs d’investigació en alguna de les temàtiques següents, tant en l’àmbit de l’Ètica com en el de la Bioseguretat:
a) Recerca amb embrions humans/fetus: Quan la recerca es basa en embrions humans, cèl·lules i teixits embrionaris humans o de fetus, cèl·lules mare embrionàries, o d’aquestes que impliquin cèl·lules en cultiu, i altres.
b) Recerca amb éssers humans: Quan la recerca té relació amb infants, amb pacients, amb persones que no poden donar el seu consentiment, voluntaris sans, així com experimentació clínica, amb material genètic humà, amb teixits o mostres biològiques d’origen humà, i altres.
c) Recerca amb animals: Quan la recerca té relació amb animals, tant de laboratori, de granja o primats.
d) Privacitat: Quan la recerca implica ús de dades personals (salut, sexe, raça, localització, opinió política i religiosa), informació genètica, o té relació amb l’àmbit de la llibertat i/o consentimentinformat.

e) Recerca amb organismes modificats genèticament (OMG): Quan la recerca implica l’ús de OMG tant en plantes, animals com en microorganismes, i l’alliberació d’aquests.
f) Recerca amb agents biològics: Quan la recerca implica l’ús d’agents biològics amb risc per a la salut humana, animal o vegetal.
2. Reflexionar, debatre i emetre dictamen sobre els problemes ètics i les implicacions que es deriven dels nous descobriments científics i tecnològics suscitats per la recerca científica en el context de la Universitat de Girona.
3. Vetllar, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declaració universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven pel compliment de les bones pràctiques d’investigació i experimentació en relació amb els drets i interessos fonamentals de les persones i el benestar dels animals.
4. Vetllar, d’acord amb els valors i principis ètics de la Declaració universal de drets humans i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven pel compliment del conjunt de mesures dirigides a prevenir i protegir la salut humana i la resta de valors i drets personals, el benestar, la salut animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d’origen biològic.
5. Difondre i posar de manifest entre la comunitat universitària la necessitat de
responsabilitzar-se de la divulgació dels nous coneixements i de posar en guàrdia l'opinió pública sobre els seus límits i participar en el debat públic amb aportació d’argumentació científica i criteri ètic alhora.
6. Tractar qualsevol altre tema que li atribueixi la legislació vigent.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.