Open Government and Transparency Portal

Organisation

University of Girona’s Structure

Under its very Articles of Association, the University of Girona is made up of faculties, schools, departments, university research institutes, professorships, university services and affiliated centres and by any other units it decides to create when exercising its organisational independence. 

Estructura administrativa

Dins d'aquesta estructura, s'especifica que la UdG organitzarà, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional, culturals, d’esports i d’atenció a la comunitat universitària.

Aquests serveis universitaris podran ser prestats i gestionats per la Universitat o per altres persones o entitats, en virtut de convenis, concessions o contractes aprovats pel Consell de Govern. 

Per conèixer l'estructura de la Universitat de Girona podeu consultar el següent organigrama (elaborat a partir de la RLT del Personal d'Administració i Serveis)

Organigrama RLT 10/03/2017

Organigrama RLT 04/11/2015

Cartes de Serveis

Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

A l'apartat Transparència > Institució > Informació administrativa poden consultar les Cartes de Serveis dels serveis/ unitats administratives disponibles.