Open Government and Transparency Portal

Assessing transparency at UdG

The establishment of assessment mechanisms has become a fundamental objective for the continuous improvement in the areas of transparency, participation and good governance. Continuous assessment, both from external spheres and in terms of self-assessment, is one of the best tools to detect problems, diagnose needs and make proposals for progressive improvement.

In this section you will find instruments for the assessment and control of transparency at the University of Girona.

Enter Title

Marc legal aplicable

El marc legal de la regulació de la transparència a les institucions públiques el trobem, als nivells estatal i autonòmic, a les normes següents:

Regulació de la transparència i protecció de dades de caràcter personal 

L’Agència Española de Protección de Datos va publicar un informe amb els criteris d’aplicació de l'article 15 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest informe se centra en la informació sobre retribucions corresponents a determinats llocs de treball, que permetrien identificar les persones que els ocupen, així com altres qüestions relatives a retribucions dels funcionaris, relacions de llocs de treball i complements retributius de productivitat. Accés a l’informe

Avaluació externa de la transparència a la Universitat de Girona

Podeu consultar la valoració externa realitzada per la Fundación Compromiso y Transparencia, en el seu informe anual: 

Anàlisi sobre transparència en la contractació pública realitzada per "Transparency International España":

Autoavaluació de la transparència a la Universitat de Girona

En aquest apartat podeu consultar documents de rellevància per a l’aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com l’autoavaluació de compliment de les exigències de transparència per la Universitat de Girona.


recorte complet1