Data protection > Technical Committee for Information Management
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Data protection

Comissió Tècnica de Gestió de la Informació

Creació de la Comissió (e-BOU 1563)

La Comissió Tècnica de Gestió de la Informació (CTGI), amb atribucions en la gestió de la informació que tracta la Universitat de Girona en l’exercici de les seves competències i funcions, ja sigui la informació generada pels òrgans i el personal de la Universitat com la rebuda de terceres persones. En relació a aquesta informació la Comissió tractarà l’aplicació de la normativa de règim jurídic de l’administració i procediment administratiu, de seguretat de la informació, de protecció de dades i transparència i bon govern, així com de les normes sectorials que en cada cas sigui d’aplicació atenent a la naturalesa de la informació.

La CTGI promourà el compliment de les esmentades normes. En farà el seguiment i proposarà als òrgans decisoris de la Universitat l’aprovació d’acords per millorar o actualitzar aquest compliment. 

Correspon a la CTGI:

 1. Avaluar de forma permanent el grau de compliment de les esmentades normes.
 2. Formular propostes i, si escau, l’adopció de noves mesures o de nous protocols de treball.
 3. Afavorir la coordinació entre les diferents àrees i serveis de la Universitat en el compliment de les esmentades normes i de les pautes i mesures internes que s’adoptin.
 4. Fomentar el coneixement de les obligacions, drets i deures dels membres de la comunitat universitària que es deriven d’aquestes normes.
 5. Fer el seguiment de les incidències que es produeixin en el seu compliment.

La CTGI té la composició següent:

 • President/a: secretari general / secretària general
 • Secretari/secretària: tècnic responsable de protecció de dades
 • Vocals:
  • Delegat de protecció de dades
  • Gerent o persona en qui delegui
  • La persona responsable de seguretat-TIC (cap d’Infraestructura Informàtica i Comunicacions)
  • La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre
  • La persona responsable de l’Assessoria Jurídica
  • La persona responsable d’administració electrònica

Membres

President/a:
Sr. Jordi Pineda
Secretari/secretària:
Sra. Marta Pibernat
Vocals:
Delegat de protecció de dades: Sr. Josep Matas
Gerent: Sr. Josep M. Gómez 
La persona responsable de seguretat-TIC: Sr. Joan Fontcuberta
La persona responsable del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registr:, Sr. Miquel Casademont
La persona responsable de l’Assessoria Jurídica: Sra. Elena Ribera 
La persona responsable d’administració electrònica: Sr. David Gironella

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.