Research > Research Ethics and Biosecurity Committee > Regulations
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Investiga

Reglament

El Consell de Govern de la UdG en la sessió 6/13 de 31/10/13 va acordar la creació del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG, així com el seu reglament d'organització i funcionament.

Reglament CEBRUdG