Research > Research Ethics and Biosecurity Committee > Ethics-assessment report
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Investiga

Informe d'avaluació ètica

Quins treballs de recerca han d'obtenir un informe d'avaluació ètica?

Caldrà que segueixin el protocol de revisió ètica aquells treballs d’investigació d'alguna de les temàtiques següents, tant en l’àmbit de l’Ètica com en el de la Bioseguretat:

a) Recerca amb embrions humans/fetus: Quan la recerca es basa en embrions humans, cèl·lules i teixits embrionaris humans o de fetus, cèl·lules mare embrionàries, o d’aquestes que impliquin cèl·lules en cultiu, i altres.

 b) Recerca amb éssers humans: Quan la recerca té relació amb infants, amb pacients, amb persones que no poden donar el seu consentiment, voluntaris sans, així com experimentació clínica, amb material genètic humà, amb teixits o mostres biològiques d’origen humà, i altres.

c) Recerca amb animals: Quan la recerca té relació amb animals, tant de laboratori, de granja o primats.

d) Privacitat: Quan la recerca implica ús de dades personals (salut, sexe, raça, localització, opinió política i religiosa), informació genètica, o té relació amb l’àmbit de la llibertat i/o consentiment informat.

e) Recerca amb organismes modificats genèticament (OMG): Quan la recerca implica l’ús de OMG tant en plantes, animals com en microorganismes, i l’alliberació d’aquests.

f) Recerca amb agents biològics: Quan la recerca implica l’ús d’agents biològics amb risc per a la salut humana, animal o vegetal.