Research > Research Ethics and Biosecurity Committee > Presentation
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Investiga

Presentació

El Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la recerca (CEBRUdG) avalua projectes de recerca d’investigadors  de la Universitat de Girona i es gestiona des de la Oficina Tècnica de Gerència (OTG) i la Oficina d’Investigació i transferència tecnològica (OITT). El dictamen favorable del comitè és imprescindible per iniciar la recerca amb persones (dades personals) i recerca en la qual s'utilitzen agents biològics, modificats genèticament o no, de risc per la salut humana, animal o vegetal.

Així mateix, la recerca en investigació clínica es vehicularà al Comitè d'Ètica d'investigació Clínica (CEIC) de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. I la recerca en experimentació animal a la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana (CCEAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

És voluntat de la Universitat de Girona complir la normativa vigent amb relació als principis ètics que cal aplicar en tota activitat de recerca així com de vetllar per a l’aplicació de normes de bioseguretat que garanteixin la protecció dels éssers vius i del medi ambient.

Les bases contingudes en diferents convocatòries de finançament de la recerca exigeixen que els projectes que impliquen investigació en éssers humans, utilització de les seves dades personals, experimentació animal o ús d’agents biològics i/o organismes modificats genèticament, no només compleixin els requisits establerts en cada cas per la legislació vigent sinó que comptin també amb l’autorització expressa emesa pel comitè d’ètica del centre en què es realitzarà la investigació.

La Universitat de Girona és conscient de la responsabilitat pel compliment de la legislació vigent sobre els principis ètics a respectar en la recerca que s’està duent a terme en el si de la Universitat mateixa i, més enllà d’aquestes obligacions, com a organisme públic d’investigació conscient de la seva responsabilitat davant la societat i el medi ambient, va crear el Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca, per Acord del Consell de Govern del dia 31/10/13 (sessió 6/13), que engloba tant els aspectes ètics com els de bioseguretat, amb la finalitat de proporcionar respostes a les necessitats actuals o a aquelles que es plantegin en un futur i amb relació a aquests aspectes.