Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Ciències bàsiques 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02001)

L’objectiu de l’assignatura és conèixer les bases anatòmiques de l’esser humà per tal de comprendre el cos en moviment. El contingut combina l'anatomia descriptiva amb aspectes funcionals relacionats amb l'activitat física, l'esport i la salut. S’emfatitza l’anàlisi del comportament que prenen els ossos, les articulacions i els músculs implicats en un determinat moviment per tal de millorar-ne l’eficiència, tot preparant l'alumne per comprendre altres disciplines com la biomecànica o la fisiologia.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Fisiologia de l'exercici 1 (3159G02002)

Els continguts propis de fisiologia de l’exercici estan repartits en dues assignatures: fisiologia I i fisiologia II. En aquesta primera part, l’objectiu principal és establir les bases per poder entendre els processos fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. L’assignatura també se planteja proporcionar a l’alumnat la formació necessària per a cercar, seleccionar i interpretar correctament documentació científica respecte la fisiologia de l’exercici.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02005)

Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Desenvolupament motor i iniciació esportiva (3159G02006)

L’assignatura aprofundirà en el coneixement dels elements fonamentals de l’aprenentatge motor i la seva influència sobre el desenvolupament motor humà. També treballarà amb els continguts necessaris perquè l’alumnat pugui dissenyar situacions d’ensenyament aprenentatge relacionades amb la iniciació esportiva que afavoreixin el desenvolupament de l’infant o el jove.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Ciències bàsiques 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport (3159G02010)

La Història i els fonaments socio-culturals de l'activitat física i l'esport són importants per comprendre el paper que juguen l'activitat física i l'esport en la configuració de la societat contemporània. És necessari, com a professionals, integrar els anàlisis històrics, polítics i socioculturals en la presa de decisions que afecten l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Manifestacions de la motricitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Jocs i habilitats motrius bàsiques (3159G02011)

El joc motor és un mitjà excel•lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Dansa i expressió corporal (3159G02012)

Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Esports individuals (3159G02014)

L’atletisme és un esport individual bàsic ja que comporta tres habilitats motrius essencials en la majoria d’esports: córrer, saltar i llançar. Dins d’aquestes tres habilitats s’hi poden classificar les diferents especialitats de l’atletisme. Al llarg de l’assignatura s’adquiriran els coneixements bàsics per afavorir els aprenentatges de l'infant en l'etapa d'iniciació a l’atletisme: coneixements teòrics, pràctics i de reglament. Alhora, l’assignatura vetllarà perquè l’alumnat, a través de l’anàlisi de la motricitat i el coneixement de pautes de correcció, pugui ser més eficient en la seva pròpia motricitat relacionada amb el salt, la cursa i el llançament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Esports d'adversari (3159G02016)

Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo TENNIS El tennis és un esport d'oposició i adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'oponent no la pugui tornar. La matèria se centra en les generalitats de l'esport i en la iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. Es plantegen eines i recursos metodològics del tennis i la transferència a d'altres esports de raqueta. JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Ciències bàsiques 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia de l'exercici 2 (3159G02003)

Tracta de les respostes biològiques a l’exercici. És una continuació de la Fisiologia de l’exercici I i es troba estretament relacionada amb les altres assignatures del mòdul 1 de Ciències Bàsiques. Es centra en les adaptacions dels diferents sistemes a l’entrenament; els aspectes evolutius i adaptacions fisiològiques en diferents tipus de condicions, i la fatiga en relació a l’exercici físic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Kinesiologia i biomecànica del moviment (3159G02004)

L'assignatura tracta d'entendre el moviment humà des de la perspectiva biomecànica i kinesiològica, i més específicament analitzar diferentes gestos i accions dins l'esport.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Ciències bàsiques 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF (3159G02007)

L'assignatura pretén ser una iniciació al món de la ciència, a la creació de coneixement i una porta d'entrada a l'àmbit científic, tret diferencial de la formació universitària. Aquest coneixement ha de servir per ajudar els estudiants a donar resposta a les preguntes que els sorgiran referents a diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport. És per això que cal també disposar de competències relacionades amb la cerca d'informació rellevant entorn el problema que es vulgui resoldre. L’Estadística i el mètode científic seran claus per dur a terme la metodologia i procés d’investigació en el nostre àmbit. Finalment, es pretén que l'alumnat aprengui els procediments bàsics per a la comprensió i elaboració de textos científics plantejats a partir de diferents metodologies.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Principis didàctics de l'activitat física i l'esport (3159G02008)

La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu (3159G02009)

Programar l’ensenyament en el sistema educatiu suposa sistematitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge per assegurar que aquest sigui d’allò més coherent amb els objectius educatius que es pretenen. Aquest procés requereix una presa de decisions constant per tal de determinar els objectius, els continguts, les metodologies, les activitats i les avaluacions que definiran la pràctica educativa. L’assignatura està plantejada per a què l’alumnat adquireixi,coneixements declaratius, procedimentals i actitudinals al respecte d’aquest procés.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Fonaments dels esports col·lectius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Esports d'equip 1 (3159G02017)

Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Tàctica Les relacions de cooperació i d'oposició són claus per entendre els esports col·lectius d'invasió. En aquesta assignatura s'incidirà en els conceptes bàsics relatius a l'organització i desenvolupament d'aquests esports i en la pràctica i assimilació dels models comprensius d'iniciació als esports col·lectius. Bàsquet Els esports col·lectius formen part del contingut curricular de l'àrea d'Educació Física a l'ESO i al batxillerat. En aquest curs es presenten els elements tècnic, tàctics i reglamentàris del bàsquet. Es proposaran diferents activitats per la creació de tasques, avaluació i seqüenciació aplicades al context real. Amb l'objectiu que l'alumnat adquireixi uns coneixements procedimentals, declaratius i estratègics que li permetin ser competent en l'ensenyament del bàsquet a nivell d'iniciació i educació secundària. Futbol El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric-pràctic d’iniciació al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d’afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell d’iniciació en l’ensenyament del futbol. Handbol Aquest curs es presenten els fonaments reglamentaris, tècnics, tàctics i estratègics de l'handbol i del joc reduït, el minihandbol. Es proposen també les etapes del procés d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins a l'inici del joc estructurat. Per a cadascuna de les etapes es defineixen els objectius específics, els continguts tècnics, tàctics i estratègics que l'estructuren i les pautes i recomanacions metodològiques per assolir-los.

OBobligatòria 12 A Aanual
DG Aanual

Entrenament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria de l'entrenament 1 (3159G02019)

Al llarg de la carrera l'alumnat cursarà 3 assignatures d'entrenament. En aquesta primera assignatura, es pretén que l'alumnat entengui els fonaments de la teoria de l'entrenament, així com les adaptacions que l'organització i execució d'exercici física provoca en els diferents sistemes orgànics. L'alumnat finalitzarà l'assignatura organitzant càrregues de treball per tal d'aconseguir objectius de millora per a situacions no complexes.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Gestió i recreació esportiva

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions (3159G02026)

L’assignatura pretén dotar a l’alumne de recursos que li permetin ser autònom en la interpretació del marc legislatiu esportiu en el desenvolupament de la seva pràctica professional. Conèixer el marc legislatiu i institucional en que es desenvolupa l’activitat física i esportiva permetrà al futur graduat desenvolupar la seva activitat professional amb suficients garanties de qualitat i seguretat jurídica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Ensenyança de l'activitat física i l'esport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport (3159G02030)

L’assignatura proporciona a l’alumnat les eines que han de possibilitar-li un anàlisi acurat del context per tal de dissenyar programes i serveis d’AF i esport. L’anàlisi requereix recollir informació rellevant, interpretar correctament aquesta informació, dissenyar un programa i finalment tenir capacitat per avaluar-lo. L’assignatura proporciona una metodologia d’intervenció professional que permet adaptar la realitat a les necessitats i oportunitats del context.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Manifestacions de la motricitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Activitat física a la natura (3159G02013)

Es defineix el concepte d'activitat física al medi natural, les principals característiques i classificacions. Es revisa el marc normatiu i legislatiu que les regula. Es proposen experiències en el medi natural amb la intenció de valorar-ne la utilització com a recurs en el futur exercici professional. Es proposen eines per planificar, dirigir, portar a la pràctica i avaluar activitats físiques en el medi natural.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Esports aquàtics (3159G02015)

L’assignatura d’Activitats i Esports Aquàtics pretén donar una visió global i entenedora a la tasca d’un professional al front d’activitats que es desenvolupen a la piscina, centrant-nos més profundament en l’aprenentatge i desenvolupament de la natació. Així mateix dotar de recursos suficients per plantejar qualsevol tipus d’activitat en aquest medi tan sol•licitat per la nostra població.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Fonaments dels esports col·lectius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Esports d'equip 2 (3159G02018)

L'alumnat escull una de les quatre opcions, i fa tota l'assignatura en l'especialització escollida: Bàsquet, Handbol, futbol o noves tendències de l'entrenament. BÀSQUET Continuar en el procés de formació dels alumnes en tots els àmbits relacionats amb el bàsquet. L’assignatura s’estructurarà incidint en l’estudi de la tècnica, la tàctica, la planificació i la preparació física en el bàsquet. Durant el primer semestre es desenvoluparan els continguts relacionats amb l'entrenament de la tècnica i la tàctica. D'altra banda, durant el segon semestre del curs treballarem els temes de la planificació i la preparació específica del bàsquet de rendiment. Las classes seran teòrico-pràctiques. HANDBOL En aquest curs d’ampliació en l’handbol es fa un tractament molt més específic de l’ensenyament de l’esport. En una primera part del curs “Especialització en l’handbol” es presentaran tots els continguts que s’han de dominar per tal de formar-se com a professional en handbol i es realitzaran classes teòrico-pràctiques on aprendrem a treballar aquests continguts i crear una progressió metodològica per ser capaços d’ensenyar-los posteriorment. A la segona part del curs “Handbol d’alt rendiment” treballarem més aspectes de caire competitiu com la planificació, la direcció d’equips i el treball propi d’un entrenador d’handbol. FUTBOL El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat. És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric - pràctic de perfeccionament al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d'afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell tecnificació i rendiment en el futbol i en la seva preparació física. NOVES TENDÈNCIES DE L'ENTRENAMENT En aquest curs l'objectiu és oferir a l'alumnat la possibilitat de conèixer noves tendències en l'entrenament i la preparació física de l'esportista. Es presentaran recursos relacionats en l'entrenament de l'esportista.

OBobligatòria 12 A Aanual
DG Aanual

Entrenament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria de l'entrenament 2 (3159G02020)

L'assignatura Teoria de l'Entrenament II té la seva base en l'assignatura de segon curs Teoria de l'Entrenament I. En el cas d'aquesta assignatura de tercer curs es progressa fonamentalment cap a l'adquisició de coneixement en els àmbits de la planificació i la programació de l'entrenament esporitu.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Activitat física i qualitat de vida

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Prescripció d'exercici físic per la salut (3159G02022)

L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Primers auxilis (3159G02024)

A l’àmbit de l’activitat física i l’esport és necessari dominar els aspectes relacionats amb la seguretat de la pràctica d’exercici físic. Una correcta higiene esportiva pot ajudar a optimitzar el rendiment esportiu i a evitar lesions esportives. No obstant, no es poden evitar totes les lesions esportives. En cas de patir un accident, tant esportiu com derivat de malalties o d’altres tipus d’accidents, és necessari poder fer una correcta assistència sanitària immediata en atendre com a primer intervinent a una víctima.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
DG 2segon semestre

Gestió i recreació esportiva

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases económico-financeras i de contractació (3159G02027)

L’assignatura haurà d’integrar diferents coneixements assolits pels alumnes durant la carrera però especialment aplicant-los a casos reals o situacions simulades que els apropin a la realitat del món professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Instal·lacions esportives (3159G02028)

Comprendre la importància que les instal•lacions esportives tenen pel desenvolupament professional en els diferents àmbits d’actuació del Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. L’assignatura pretén sensibilitzar respecte als criteris bàsics que han d’utilitzar com arguments de viabilitat social, esportiva i econòmica, funcionalitat, seguretat, respecte ambiental, barreres arquitectòniques, etc en la planificació, disseny, construcció -remodelació i/o gestió d’una instal•lació esportiva o qualsevol espai convencional o no convencional, sota el marc general del PIEC.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 1primer semestre
DG 2segon semestre

Ensenyança de l'activitat física i l'esport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat (3159G02031)

Aquesta assignatura de caràcter transversal vol oferir als futurs professionals de l’activitat física i l’esport una base teòrica i pràctica, a més dels recursos necessaris que permetin donar una resposta adequada a les persones que presenten algun tipus de discapacitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Entrenament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria de l'entrenament 3 (3159G02021)

L'assignatura de Teoria de l'Entrenament Esportiu III tracta d'aprofundir en el coneixement d'aquest àrea de coneixement, tenint com a base Teoria d'Entrenament I i com a inici de l'aplicació més orientada a l'aplicació l'assignatura de Teoria de l'Entrenament II. En el cas d'aquesta assignatura de quart curs de grau, l'alumne es centrarà fonamentalment en dos punts importants: d'una banda, es treballarà la capacitat per aprendre a dissenyar sessions i tasques i, d'una altra, s'aprofundirà en la planificació i programació de l'entrenament en els anomenats esports de situació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Activitat física i qualitat de vida

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Nutrició i ajudes ergogèniques (3159G02023)

L'assignatura proposa a l'alumnat l'estudi de la fisiologia i el metabolisme en relació a l'equilibri energètic, la salut i el rendiment esportiu. Per aquesta raó, es fa una anàlisi en profunditat dels diferents nutrients i la seva aportació a la dieta i el rendiment de l'esportista.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Mitjans i mètodes de recuperació (3159G02025)

L’assignatura s’inicia amb l’estudi de les causes de la fatiga, lloc d’aparició i identificació dels signes i símptomes més característics de la fatiga i del sobreentrenament. A continuació s’aprofundeix en els mecanismes de recuperació de la fatiga, físics, fisiològics, nutricionals, psicològics i altres alternatius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Gestió i recreació esportiva

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Recreació, oci i turisme (3159G02029)

Aquest curs es divideix en tres eixos temàtics: La recreació, el turisme i l'organització d'esdeveniments. Totes tres temàtiques es tracten individualment, però també es descobreixen els punts en comú. El paraigües que les engloba és l'oci, un dels àmbits més importants de les activitats físiques, especialment en aquesta època i societat en que vivim. Crear experiències significatives que satisfacin els objectius lúdics, socials i vivencials dels usuaris, clients o practicants és un repte pel qual cal una innovació constant i eines flexibles i adaptables. En aquest àmbit de l'oci destaquen les activitats recreatives, sense objectiu merament competitiu o de salut, el turisme actiu i esportiu i els esdeveniments esportius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
DG 1primer semestre

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques externes (3159G02036)

Les pràctiques externes es concreten en un període formatiu en el que l'alumnat pren contacte amb el món profesional a través d'una estada en un centre de pràctiques. Durant aquest temps, la tutorització per part del profesional i l'acadèmic han de proporcionar a l'alumnat la capacitat d'analitzar el context per tal de dissenyar una intervenció (o una proposta) el més ajustada posible a les necessitats de l'entorn professional. Alhora, li ha de proporcionar eines que li permetin analitzar constantment la seva pròpia intervenció, entenent que aquest és un mecanisme que li permetrà ser autocrític consturctiu durant la seva carrera profesional.

NDno definit 12 A 2segon semestre
B 1primer semestre
DG 2segon semestre

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3159G02037)

El TFG comporta per a l'alumnat la realització d'un projecte, estudi o treball en el que s'integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en l'àmbit professional corresponent. Aquest treball es realitza de forma individualitzada, i es vincula completament amb les pràctiques externes amb l'objectiu d'evidenciar a l'alumne la relació entre la pràctica i la recerca.

NDno definit 12 A 2segon semestre
DG 2segon semestre
ES 1primer semestre

Matèries optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Readaptació a l'esforç (3159G02035)

Aquesta assignatura es centra en proporcionar a l’alumne/a els recursos teòric-pràctics necessaris per poder entendre el procés de reintroducció a la competició de forma òptima després d’haver sofert una lesió.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Cor i activitat física (3159G02043)

L'assignatura es proposa suscitar l'interès de l'alumnat per un marc de treball especialitzat, ampli i amb perspectiva de futur, no només pel que fa referència als programes de rehabilitació cardíaca sinó per tot el que engloba l'entrenament i la rehabilitació de les patologies cròniques.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu (3159G02045)

Identificació, detecció i desenvolupament del talent en esportistes joves. De la tecnificació a l’alt rendiment. L’assignatura aborda, partint dels coneixements previs dels alumnes i dels continguts treballats en les diferents assignatures, l’entrenament esportiu amb joves talents (tecnificació), des del període de formació fins al rendiment. Això engloba fonamentalment el període d’adolescència i segons les modalitats esportives oscil·la des dels (10-) 12 anys fins als (16-) 18. Els continguts de la matèria s’organitzen al voltant de dos grans eixos. D’una banda, el procés de detecció i identificació dels talents esportius. I, d’altra banda, tot allò relatiu al procés de desenvolupament d’aquests talents.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport (3159G02046)

L’assignatura inclou aspectes relacionats amb nous mètodes d’entrenament amb resistències inercials. Mètodes de valoració per a la detecció de factors de risc neuromuscular, així com l’ús de noves APP per a poder realitzar valoracions funcionals.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Exercici físic pel benestar holístic (3159G02047)

Promoció del benestar holístic a partir de pràctiques motrius introjectives, caracteritzades per estimular la consciència sensitiva, l'autoconeixement, el domini corporal i l’equilibri psicosomàtic.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Emprenedoria en activitat física i esport (3159G02048)

Posada en pràctica de les possibilitats que ofereix el sector de l'activitat física i l'esport quant a desenvolupament de projectes empresarials propis. Durant el transcurs de l'assignatura l'alumnat desenvoluparà, en grup, totes les fases d'elaboració d'un pla d'empresa. De manera pràctica, es reforçaran els diferents recursos a l’abast del graduat (habilitats comunicatives, habilitats interpersonals, aplicació de les TIC, gestió de la informació, lideratge, gestió del temps, resolució de conflictes, etc.).

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.