Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Doble Titulació Grau en Economia/ Grau en Filosofia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.

Bbàsica 12 A Aanual
C Aanual

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 C 2segon semestre
D 2segon semestre

Matemàtiques I (3107G00002)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 C Aanual
D Aanual

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 C 1primer semestre
D 1primer semestre

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 C 1primer semestre
D 1primer semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 B Aanual
C Aanual
D Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

Aquesta assignatura té com a objectiu donar competències en la lectura crítica dels textos, l'escriptura de textos acadèmics i creatius --tant en en format tradicional com electrònic-- i l'expressió oral.

Bbàsica 12 C Aanual

Antropologia filosòfica (3102G00010)

Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals

Bbàsica 6 A2 2segon semestre

Ètica (3102G00011)

Aquest curs vol ser una introducció a l’ètica com a disciplina filosòfica, és a dir, com a reflexió sobre la moral i sobre les condicions conceptuals que la fan possible. Es posarà un especial ènfasi en el vocabulari específic de la materia. Hi haurà també una presentación dels clàssics més significatius de la teoría moral de caire clàssic (Aristòtil, Epicur, Kant Bentham-Mill) i una mínima presentació de les ètiques aplicades.

Bbàsica 6 A2 1primer semestre

Lògica I (3102G03029)

1. Nocions bàsiques de la teoria de conjunts. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica proposicional. 3. Conceptes metalògics: conseqüència lògica i equivalència lògica per a la lògica proposicional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Lògica II (3102G03030)

1. Càlcul de lògica proposicional. 2. Sintaxi i semàntica de la lògica de primer ordre. 3. Conseqüència i equivalència lògica. 4. Càlcul deductiu en primer ordre. 5. Formalització.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Matemàtiques II (3107G00003)

Càlcul diferencial i integral de funcions de diverses variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OBobligatòria 6 C 1primer semestre

Estadística (3107G00004)

Estadística descriptiva bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

Bbàsica 12 C Aanual

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 C 1primer semestre

Macroeconomia (3107G00014)

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
C 2segon semestre

Economia internacional (3107G00015)

Grup GA docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metafísica I (3102G03025)

Anàlisi i discussió de temes centrals en la tradició filosòfica occidental

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Temes d'història econòmica contemporània (3107G03006)

Temas de historia económica, con acento especial en las relaciones económicas internacionales, el crecimiento económico y las políticas de regulación

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Anàlisi microeconòmica (3107G03018)

Equilibri general i benestar. Errors de mercat i elecció col.lectiva.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Anàlisi macroeconòmica (3107G03019)

Dominar els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades i aplicar el coneixement al món real

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Economia pública (3107G03020)

Justificació de la intervenció del sector públic en una economia de mercat. Presa de decisions al sector públic. Consecució d'ingressos necesaris per finançar aquesta activitat de la manera més adient.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Econometria (3107G03021)

Macroeconometria: variables exògenes qualitatives; pertorbacions no esfèriques, heteroscedasticitat; introducció a l'anàlisi de sèries temporals; regressors estocàstics, models dinàmics. Microeconometria: models amb variable dependent discreta, models d'elecció binària; models amb variable dependent qualitativa politòmica; models amb variable dependent discreta, model de Poisson; models amb variable dependent limitada, models per a dades truncades i models per a dades censurades; models per a dades de panell.

OBobligatòria 12 A Aanual

Instruments d'economia aplicada (II) (3107G03022)

Instrumentos para el análisis de tendencia y ciclos en las variables económicas, instrumentos para el análisis de la coyuntura económica, introducción a los modelos de equilibrio general computable, instrumentos para el estudio de la economía de largo plazo.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Política econòmica I (3107G03023)

Anàlisi dels principals objectius i instruments de la política econòmica: ocupació, estabilitat de preus, creixement econòmic, redistribució de la renta, polítiques de rendes i polítiques d’oferta, polítiques monetària i fiscal, unió monetària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Economia del medi ambient i dels recursos naturals (economia) (3107G03025)

Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de medició de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient i contaminació de l'aire, el sòl i l'aigua. Explotació de recursos renovables i no renovables. Debat sobre sostenibilitat, biodiversitat, energia i altres temes actuals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

Introducció al pensament de l'època medieval: 1.Problemes específics de l'estudi de la Història de la Filosofia medieval. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Mitjana. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors medievals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

Estudi de la filosofia de l'època moderna. Del Renaixement a Leibniz

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

Estudi de la filosofia de l'època moderna. De Locke a Kant

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

Introducció als principals corrents de la filosofia contemporània i als principals debats relacionats amb ells.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Teoria del coneixement (3102G03027)

L’epistemologia o teoria del coneixement és la branca de la filosofia que s’ocupa principalment de les nocions de coneixement i creença justificada. En aquesta àrea de reflexió filosòfica es plantegen qüestions com les següents: Quines condicions s’han de complir per poder dir que un subjecte sap que París és la capital de França? Quines són les nostres fonts de coneixement? Què és el que podem conèixer? Què és el que està més enllà del nostre coneixement? És realment possible tenir coneixement sobre el món extern? Què ens permet dir que una creença està justificada? Quin tipus d’elements ens proporcionen justificació per creure? En aquest curs introductori presentarem totes aquestes qüestions i discutirem algunes de les propostes que s'han formulat per tal de donar-los-hi resposta.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

1. Nocions bàsiques de la filosofia del llenguatge: distinció tipus / exemplar; distinció ús / esment de signes; oració, enunciat, proferència, proposició, valor de veritat, condicions de veritat; sintaxi, semàntica i pragmàtica. 2. La filosofia del llenguatge de Frege. 3. La filosofia del llenguatge de Rusell.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

El curs tracta de dues influents concepcions contemporànies de la qüestió del significat, que es poden trobar en l'obra de W.V. Quine i P. Grice.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Filosofia moral (3102G03033)

JUSTIFICACIÓ DEL CURS: El curs pretén analitzar l’estatut epistemològic, la fonamentació i el valor de veritat que té la moralitat. La filosofia moral, entesa aquí com a metaètica, procura de manera general comprendre què és el que fem quan enunciem judicis morals. Ens plantejarem qüestions com: ¿quin és el significat dels termes morals?, ¿quina naturalesa és pròpia dels judicis morals?, ¿podem parlar d'«objectivitat» o de «coneixement» moral?, ¿són susceptibles els judicis morals de ser considerats veritables o falsos? ¿hem de considerar la seva «raonabilitat» més que la seva «validesa»? En aquest sentit abordarem els debats entre cognitivistes i no-cognitivistes, realistes i constructivistes i contextualistes i universalistes.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Filosofia política I (3102G03034)

En aquest curs farem una introducció a la filosofia política a partir de la lectura d'algunes de les obres més importants del pensament polític occidental.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Filosofia política II (3102G03035)

En aquest curs ens proposem veure i examinar algunes de les controvèrsies més importants de la filosofia política actual. En concret, ens centrarem en els debats més importants al voltant de les ideologies contemporànies i alguns dels problemes més importants en teoria política, avui.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Estètica I (3102G03036)

Introducció a l'estètica com a disciplina filosòfica mitjançant un recorregut per la història de les principals idees estètiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou algunes assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d'ADE. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per què l'estudiantat s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest mètode docent es basa en el model en el que l'alumnat planifica, implementa i avalua un projecte que té aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiantat es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre com i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els i les alumnes que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral·lelament, els coneixements, segons el temari establert, s'aniran adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a la comprensió dels mateixos de forma autònoma. Tanmateix, el professorat utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar a l'estudiantat a qüestionar-se i trobar autònomament el camí per desenvolupar el projecte. És a dir, s'aplica el sistema d'aprenentatge d'aula inversa. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
EC 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

Filosofia avui

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Metafísica II (3102G03026)

Anàlisi i discussió de temes bàsics en la tradició metafísica occidental

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Filosofia de la ciència (3102G03028)

1. Contrastació d'hipòtesis. 2. Causalitat. 3. Lleis naturals. 4. Explicació científica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Estètica II (3102G03037)

1. Estudi sistemàtic dels principals problemes de l'estètica en el context de la filosofia contemporània. 2. Introducció a l'obra d'autors clàssics de l'estètica contemporània.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Treball final de grau (3102G03051)

El Treball Final de Grau consisteix en la redacció, per part de l'estudiant, d'un treball en què s'hauran d'utilitzar els coneixements i les competències obtingudes durant els estudis.

NDno definit 12 J 2segon semestre
S 2segon semestre

Política econòmica II (3107G03024)

Anàlisi econòmic de l‘entorn político-institucional i la seva incidència sobre l’activitat econòmica: la elaboració de la política econòmica, regles de decisió col•lectiva, grups d’ interès, institucions, desigualtat y creixement econòmic, motivacions noeconòmiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Comerç i creixement econòmic (3107G03026)

Mobilitat de béns i serveis i mobilitat de factors productius. Anàlisi cost-benefici de processos d’integració. Convergència econòmica en els models de creixement. Evidència empírica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica (3107G03027)

Aquesta assignatura es dedica a l'estudi de les fluctuacions cícliques de l'economia, tant des del vessant teòric, on s'estudien les causes i mecanismes dels cicles, com de l'empíric, on es presenten eines per a l'estudi i la mesura dels cicles. També s'estudien els aspectes de política econòmica anticíclica. La tercera part de l'assignatura es dedica a l'estudi dels macro i micromodels aplicats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Treball de fi de grau (3107G03079)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

NDno definit 12 A 2segon semestre
CE 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat (3102G00016)

Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i sociocultural mundial, així com a les característiques polítiques, del període que s'obre amb la Segona Guerra Mundial i arriba a la dècada de 1970.

Bbàsica 6 A2 1primer semestre

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat (3102G00017)

Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i sociocultural mundial, així com a les característiques polítiques, del període que s'obre amb la dècada de 1970 i arriba fins als nostres dies. Es posa un especial èmfasi en els conflictes, el patrimoni material i immaterial, així com les polítiques públiques de memòria.

Bbàsica 6 A2 2segon semestre

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

Introducció als principals textos i autors de la filosofia grega antiga, posant un èmfasi especial en els problemes de la transmissió textual i en el context en què apareixen els primers textos filosòfics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

Introducció històrica als principals autors de la filosofia antiga

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.