Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Doble Titulació Grau en Administració i Direcció d'Empreses/ Grau en Dret

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Matemàtiques I (3107G00002)

Càlcul matricial: matrius, determinants i resolució de sistemes d'equacions. Funcions. Càlcul diferencial. Anàlisi marginal i elasticitat. Optimització. Programació lineal. Càlcul integral i les seves aplicacions a l'economia. Règims financers: simple i compost. Rendes financeres. Constants i variables. Préstecs. Mètode francès d'amortització.

Bbàsica 12 A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa com organització creadora de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema econòmic, s'analitzen els subsistemes que la configuren i es presenten enfocaments metodològics introductoris per abordar la direcció de l'empresa i la direcció les principals àrees funcionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Introducció a l'economia (3107G00012)

Economia i anàlisi econòmica: escassetat i elecció. Especialització, intercanvi i diner. Mecanismes d'assignació de recursos (oferta i demanda). Fonaments microeconòmics de l'oferta i la demanda: consumidors i empreses. Equilibri parcial i general. Errades del mercat i benestar. Fonaments macroeconòmics: fluxe circular de la renda i agregats macroeconòmics. Cicles i creixement. Economia real i economia monetaria. problemes macroeconòmics.

Bbàsica 12 A Aanual
B Aanual
C Aanual
D Aanual

Història econòmica (3107GD2001)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Fonaments del dret penal (3104G01033)

Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

OBobligatòria 5 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Matemàtiques II (3107G00003)

Càlcul diferencial i integral de funcions de diverses variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Estadística (3107G00004)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Teoria de la probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesi. Inferència estadística bivariant. El model de regressió lineal.

Bbàsica 12 A Aanual
B Aanual
C Aanual

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

Teoria de la circulació econòmica. Teoria general del mètode i procediment de la comptabilitat. Teoria de les estructures patrimonials. La instrumentació comptable. Teoria dels comptes. Els estats comptables i els llibres de comptabilitat. La representació i mesura comptable de les magnituds econòmiques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret internacional públic I (3104G00071)

La Comunitat Internacional. Evolució del Dret internacional. L'estatut jurídic dels subjectes i d'altres actors internacionals. Fonts i creació de les normes internacionals. L'aplicaicó del DIP. L'incompliment i la responsabilitat internacional.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressupòsits de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Dret del treball I (3104G01010)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret mercantil I (3104G01023)

Estudi de la empresa com a categoria fonamental del Dret mercantil; del Dret que té per objecte el régim de la publicitat registral mercantil, de la comptabilitat mercantil i de la compètecia i de la propietat industrial.

OBobligatòria 6 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Dret processal civil I (3104G01037)

El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.

OBobligatòria 5 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
D3 1primer semestre

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
GA 1primer semestre

Macroeconomia (3107G00014)

Flux circular de l'activitat econòmica i agregats macroeconòmics. Comptabilitat nacional i models macroeconòmics. Components de la Demanda Agregada. Oferta Monetària i Política Monetària. Política Fiscal. Models del cicle econòmic. Política d'Oferta. Creixement econòmic.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
GA 2segon semestre

Economia internacional (3107G00015)

Grup GA docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
GA 2segon semestre

Econometria (3107G01020)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat. Models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Comptabilitat financera (3107G01102)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret administratiu II (3104G00065)

1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i el mode, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.

OBobligatòria 5 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret del treball II (3104G01011)

Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret tributari (3104G01018)

Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.

OBobligatòria 5 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret de societats (3104G01026)

Estudi del Dret de les agrupacions voluntàries de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un fi comú. Societats personalistes i societats de capital.

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Dret processal civil II (3104G01038)

Procés d'execució. Mesures cautelars. Processos especials de declaració. Tutela especial del crèdit

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre
D3 2segon semestre

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
GA 1primer semestre

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
GA 2segon semestre

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

Estratègies de fabricació i logística. Articles de fabricació (BOM). Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Planificació de les necessitats de materials (MRP, CRP). Programació d'ordres de fabricació a curt termini. Gestió d'estocs. Fabricació Just-in-time (JIT).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Direcció de recursos humans (3107G01023)

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Direcció financera I (3107G01024)

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret administratiu III (3104G00066)

Els contractes del sector públic. Formes d'activitat administrativa: policia administrativa; foment; prestació de servei públic; noves formes d'activitat administrativa. L'expropiació forçosa. Els béns públics.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Dret internacional públic II (3104G00072)

Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Relacions diplomàtiques i consulars. La resolució pacífica de controvèrsies. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret de família (3104G01008)

Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. Convivència estable en parella. La filiació i les relacions de filiació.

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Dret de successions (3104G01009)

Dret de successions per causa de mort, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret de la seguretat social (3104G01012)

I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

Impostos directes: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Impost sobre Societats; Impost sobre la Renda de No Residents; Impost sobre el Patrimoni; Impost sobre Sucessions i Donacions.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret procesal civil internacional. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Dret mercantil II (3104G01024)

Estudi de l'ordenament jurídic en matèria del títols valors de natura canviària, el concurs de creditors i els contractes mercantils

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret mercantil III (3104G01025)

Estudi i anàlisi de la regulació legal del mercat del crèdit, els mercats de valors i els mercats de les assegurances privades

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre
D2 2segon semestre

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

Característiques de l'ordenament de la UE. Els principis que regeixen l'aplicació del dret europeu. La garantia judicial dels drets: recursos.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre
E 1primer semestre

Dret processal penal (3104G01039)

El procés penal. Objecte del procés penal. Parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Metodologia jurídica (3104G01117)

Proporcionar instruments per a l’estudi i la investigació jurídica, recerca d’informació, de bases de dades jurídiques, l’ús adequat del llenguatge jurídic, la redacció de documents amb el degut sistema de citació de textos i l’expressió oral.

OBobligatòria 3 M1 2segon semestre
M2 2segon semestre
T1 2segon semestre
T2 2segon semestre

Direcció comercial (3107G01022)

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Direcció financera II (3107G01025)

Funció financera de l'empresa. Avaluació de projectes d'inversió i criteris de selecció. Fonts de finançament. Estructura financera de l'empresa

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Empresa i sector públic (3107G01028)

Els esdeveniments econòmics dels últims temps han promogut un interès renovat per l’economia del sector públic des de tots els àmbits de la societat. És aquesta presència en el debat públic i el repunt de la intervenció dels governs davant de les fallades dels mercats, així com l’impacte social dels canvis en el cicle econòmic, el que ha situat de nou l’anàlisi i l’avaluació del sector públic en un dels camps de més actualitat de la ciència econòmica. L’objecte principal d’aquest curs obra és aportar per a tots els interessats en la interacció governs-mercat i en les polítiques aplicades pels diferents governs.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

La llibertat de consciència i la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre poders públics i confessions religioses.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

Impostos indirectes. Impost sobre el Valor Afegit. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impostos especials i duaners. Impostos autonòmics i locals.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Dret internacional privat II (3104G01022)

Tècniques de conflictes de lleis. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Filosofia del dret (3104G01043)

Problemes filosòfics del dret.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre
D2 1primer semestre

Treball Final de Grau (3104G01119)

El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.

NDno definit 9 A 2segon semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre

Direcció estratègica (3107G01026)

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

Què és ser emprenedor? Què és l'emprenedoria empresarial? Com és emprendre en l'escenari post-covid i en un context global volàtil, incert, canviant i ambigu? Quines són les característiques òptimes d'un emprenedor? Quins són els errors més habituals a l'hora d'emprendre? Com han canviat les formes d'organització i finançament empresarial a l'era digital? Com s'organitzen els recursos humans i els equips? Com és el màrqueting a l'era digital? A respondre totes aquestes i d'altres preguntes es refereix el temari de l'assignatura. Al llarg de l'assignatura es du a terme un Pla d'Empresa on es posen a la pràctica els coneixements adquirits.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Treball de fi de grau (3107G01098)

Aquest mòdul té com a objectiu que l'estudiant escrigui i defensi un assaig sobre alguns dels temes d'àmbit de coneixement de grau. La naturalesa i extensió del treball dependran de la matèria triada i del tema sobre el quals es focalitzi. Aquest, treball supervisat, pel tutor s'haurà de presentar correctament per escrit i, posteriorment, defensar públicament davant un tribunal que l'avaluarà.

NDno definit 12 A Aanual
CE 1primer semestre

Comptabilitat de costos (3107G01101)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per sis temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.