Study > Courses Offered > Subjects Offered
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Study

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Màster Universitari en Canvi Ambiental i Transició Socioecològica

Anàlisi i diagnòstic del canvi ambiental i transició socioecològica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Paradigmes dels sistemes socioecològics (3501MO3414)

El creixement exponencial i els límits del creixement. La capacitat de càrrega. La sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. La petjada ecològica. El canvi ambiental global. L'ètica ambiental. Una nova era geològica: l’antropocè. Posem límits: les fronteres planetàries. Els punts de no retorn (tipping points). Justicia social, justicia distributiva i justicia territorial. L’agenda 2030 de la ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: una mirada cap al futur. El Green Deal a Europa.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Serveis Ecosistèmics (3501MO3415)

Biodiversitat, ecosistemes i serveis ecosistèmics. Conceptes, teories i mètodes sobre els serveis ecosistèmics i la seva classificació. Tècniques de valoració quantitativa i qualitativa de serveis ecosistèmics. Coproducció de serveis ecosistèmics en el marc d’un sistema socioecològic. El paper dels serveis ecosistèmics en la presa de decisions de la gestió i planificació territorial. Estat i vulnerabilitat dels ecosistemes. La relació entre els ecosistemes, serveis ecosistèmics, els objectius de desenvolupament sostenible i els principals reptes del benestar humà.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Emergència Climàtica (3501MO3416)

El sistema climàtic: components, forçaments, retroaccions. Balanç radiatiu, efecte hivernacle. Les causes del canvi climàtic actual: el canvi climàtic antropogènic. La circulació oceànica i altres interaccions clima/oceans. Els models climàtics i les projeccions climàtiques. Fonts d’informació sobre el clima futur. L’impacte del canvi climàtic sobre els sistemes naturals i sobre la societat humana. Les respostes globals a la crisi climàtica: UNFCCC, IPCC, COP. Mitigació i adaptació. Estratègies regionals i locals. Geo-enginyeria i enginyeria climàtica. Del canvi climàtic a l’emergència climàtica.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Taller: Anàlisi de la transició socioecològica a escala local (3501MO3417)

Taller pràctic. Punt de trobada entre les altres matèries bàsiques i instrumentals. A partir d’una realitat concreta a escala local es demana als estudiants que analitzin, en grups (formats per individus procedents de diferents disciplines), elements, fases del procés, impactes i estratègies d’adaptació i mitigació que conformen la realitat del lloc. Seguidament, han d’identificar possibles solucions de caràcter transformador i que permetin avançar cap a la transició socioecològica. Al llarg del taller s’aplicaren tècniques de teledetecció (incloent imatges de satèl·lit i drons) per resoldre problemes ambientals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Instruments per a l'estudi del canvi ambiental i transició socioecològica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aplicacions del SIG (3501MO3418)

Estudi d’aplicacions avançades dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l’anàlisi i la gestió ambiental. Es treballen tècniques d’anàlisi espacial dels models ràster i vectorial: des del disseny i creació de bases de dades a la resolució de problemàtiques ambientals a partir de l’anàlisi multicriteri, tridimensional, geoestadístic, de xarxes i la modelització.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Anàlisi multivariable de dades ambientals (3501MO3419)

Introducció a l'anàlisi multivariable. Fonaments i aplicació dels models lineals. Models lineals generalitzats i regressió logística. Mètodes d'ordenació i classificació: anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències simples i múltiples. Anàlisi de clúster: mètodes jeràrquics i particions. Introducció al software R.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Monitoratge ambiental (3501MO3420)

Importància i objectius del monitoratge ambiental, i el seu paper en la transició socioecològica. Tipus i disseny de monitoratge: escales temporals i espacials, monitorització contínua i campanyes de mesura, vigilància global i local. Monitoratge de variables ambientals, biològiques i antròpiques. Mètodes: dels arxius històrics a les xarxes d’observació humana i l’automatització. Monitorització in situ i teledetecció. Serveis d’informació i dades. Tractament de grans volums de dades i mineria de dades. Anàlisi de casos concrets de diferents àmbits i metodologies.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Governança ambiental, comunicació i presa de decisions (3501MO3421)

Teories i mètodes per a la integració de coneixements socioambientals destinats a la identificació de solucions i estratègies de caràcter transformador aplicables a contextos concrets. Mètodes quantitatius versus mètodes qualitatius. Participació pública, aprenentatge social i presa de decisions. Comunicació ambiental per al canvi social. Desenvolupament i aplicació de solucions transformadores. Estudi de casos.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Instruments per a la gestió del canvi ambiental i transició socio

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Conservació de la biodiversitat (3501MO3422)

Diversitat biològica i crisi ecològica. Causes i conseqüències de la pèrdua/declivi de biodiversitat – medis terrestre i marí. Tendències actuals i futures. Estratègies per a la conservació de la biodiversitat a nivell mundial (CBD – Aichi Biodiversity Targets, IPBES), europeu (European Biodiversity Strategy), estatal i autonòmic. Fonaments per a la conservació i gestió de la biodiversitat. Restauració. Manteniment d’àrees protegides en el context de canvi global

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Transició energètica (3501MO3423)

Transició energètica en el marc de la transició socioecològica. Energia en l'activitat i desenvolupament humà. Fonts d’energia fòssil i fonts renovables. Limitacions, avantatges i inconvenients de les diferents fonts d’energia primària. Els efectes ambientals de la producció, el transport i l’ús de l’energia. Estructura de la producció i del consum. L’electrificació del consum energètic. La matriu elèctrica. Gestió energètica. Estratègies per la transició: diversificació de les fonts, transició a les fonts renovables, estalvi i eficiència.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gestió de l'aigua (3501MO3424)

Com afrontar la gestió de l’aigua en un context de canvi ambiental. Legislació bàsica i organització administrativa. Usos i conflictes d’usos en la gestió de l’aigua. Noves formes de governança i nous discursos en les polítiques de gestió hídrica. Polítiques d’oferta i demanda en la gestió de l’aigua. Estratègies i instruments d’adaptació als riscos hidrològics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Desenvolupament territorial (3501MO3426)

Aproximació a les teories, estratègies i aplicacions del desenvolupament des d’una visió integral del territori, normalment de caràcter local però amb una mirada global i multiescalar, que tenen especialment en compte el valor del paisatge, els recursos endògens, l’organització dels actors locals, les polítiques institucionals, la cohesió social i territorial, la sostenibilitat i la competitivitat territorial. Models de desenvolupament local de territoris (en transició, resilients, lents, intel·ligents, creatius, etc.) i alternatives econòmiques (economia circular, verda, col·laborativa, del bé comú, decreixement).

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Urbanisme sistèmic (3501MO3427)

La ciutat, un fenomen complex. Que és l’ecosistema urbà? El metabolisme de la ciutat. Noves bases conceptuals i noves tècniques per l’estudi de l’estructura urbana i la seva dinàmica. La matrius biofísiques, territorials i ambientals com a bases de la planificació territorial i l’urbanisme. La planificació concurrent. Mesures per convertir les ciutats en entorns saludables, sostenibles i resilients. Gestió de la biodiversitat urbana.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gestió del litoral (3501MO3429)

Bases ecològiques per a la gestió dels ecosistemes litorals (ecosistemes submergits, penya-segats, platges i sistemes dunars, deltes i estuaris, zones humides). Activitats humans (urbanisme, turisme, pesca). Riscos i vulnerabilitats actuals del litoral. Legislació, administració i gestió integrada del litoral. Conservació dels hàbitats litorals. Instruments d’intervenció (per al domini públic, espais protegits, planificació urbanística, gestió dels ecosistemes costaners, ports, etc. ).

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Gestió forestal (3501MO3430)

Objectius de la gestió forestal: explotació vs. conservació? Bases ecològiques i socioeconòmiques per a la gestió dels ecosistemes forestals. Legislació bàsica. Metodologies d’estudi i seguiment. Efectes del canvi global sobre els ecosistemes forestals. Pertorbacions ecològiques: incendis forestals, sequeres, plagues, tempestes. Gestió per la conservació i adaptació al canvi climàtic. Prevenció dels incendis forestals i gestió post-incendi.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Salut i mediambient (3501MO3431)

Una Sola Salut (“One health”): salut ambiental-animal-humana. Interdependència entre biodiversitat i salut. Beneficis que aporta la natura (i.e. aliments, medicines, receptes verdes/blaves, etc.) a la salut humana. Efectes directes i indirectes del canvi global en la salut. Zoonosis i pandèmies. Política sanitària i mètodes epidemiològics i estadístics. Tractaments i estratègies de control. Riscos per a la salut humana procedents dels ecosistemes marins i terrestres.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Innovació socioecològica (3501MO3432)

En el marc d'aquesta assignatura es tractaran temes de caire científic, polític, ètic… que són objecte de controvèrsia i debat en diferents fòrums que valoren la seva aportació a la transició socioecològica. Els temes seran tractats des de diferents aproximacions. Entre d'altres es podrien tractar: el paper de la tecnologia en la capacitat de resiliència, transhumanisme, geopolítica i transició energètica, importància de la ciència ciutadana, diferències socials i capacitat de resiliència…Aquesta assignatura s'articularà a partir de seminaris organitzats per professorat dels Departaments implicats al màster o per experts nacionals i internacionals

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Transició agroalimentària (3501MO3433)

Processos de desintegració i desacoblament del sistema agroramader i forestal tradicional. El sistema agroindústrial global i els seus efectes. Indicadors biofísics. Consum d’energia fòssil i canvis en l’eficiència energètica. Simplificació de paisatges agraris i reducció de la biodiversitat. Contaminació de reserves hídriques i escalfament global. Efectes sobre la seguretat i la sobirania alimentàries. Instruments de l’economia ecològica i la socioecològica per enfrontar els reptes del sistema agroalimentari global.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques externes (3501MO3434)

Realització de pràctiques en empreses o institucions (públiques o privades) amb la finalitat de proporcionar a l’estudiant capacitat i aptituds necessàries per a l’exercici d’activitats professionals, l’emprenedoria o la recerca. Familiarització amb la utilització d’eines, instruments, tècniques i/o coneixements específics en l’àmbit de la transició socioecològica.Les pràctiques tenen una durada de 225 hores, amb una presència obligada en la institució externa de 200 hores, complementades amb 5 hores de tutories a la universitat i 20 hores per a la redacció de l'informe de pràctiques.

OBobligatòria 9 MJ 2segon semestre
MS 2segon semestre

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball Final de Màster (3501MO3435)

El treball final de màster comporta la realització, per part de l'estudiant i de manera individual o col·laborativa, d'un projecte, estudi o memòria que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster. El treball es fonamentarà en una anàlisi experimental/empírica i requerirà construir escenaris, dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques per a una gestió de la transició socioecològica. Preferiblement hauria d'estar vinculat a una línia d'investigació (dels grups de recerca vinculats al màster) o una administració o empresa del sector públic o privat que investigui o treballi en projectes de planificació i gestió per la transició socioecològica. Caldrà signar un conveni entre la Universitat i l’empresa o administració.

OBobligatòria 9 MJ 2segon semestre
MS 2segon semestre

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.